Odpovědnost za porušení zákona

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2015, č. j. 11A 3/2014 - 82, byla povinnému subjektu pravomocně uložena povinnost poskytnout mi technické normy ve stavebnictví. Tuto povinnost povinný subjekt splnil jen částečně, z větší části ji porušil a tím přivodil exekuční řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 3/2016. V tomto řízení bylo povinnému subjektu uloženo uhradit mi náklady řízení ve výši 2000 Kč, což je vykonatelné bankovním ústavem, a dále byla povinnému subjektu nepravomocně uložena pokuta ve výši 100 000 Kč.

V souvislosti s tímto případem Vás zdvořile žádám o následující informace:

1) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudních řízeních v uvedené věci, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, a to pouze po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu č .j. 1 As 162/2014 - 63 ze dne 25. 5. 2015, kdy již bylo zřejmé, že povinný subjekt je povinen požadované informace poskytnout,

2) jméno a příjmení fyzické osoby, která fakticky rozhodla (bez vydání formálního rozhodnutí) o odepření části technických norem po vydání rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2015, č. j. 11A 3/2014 - 82, resp. stanovila pro účely postupu povinného subjektu výčet technických norem, na které se rozsudek vztahuje, a která tedy za výše uvedený postup nese odpovědnost,

3) kopie interního rozhodnutí či záměru povinného subjektu, podle něhož má být po osobách sub 1) a sub 2) vymáhána podle § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. škoda již způsobená nebo v budoucnu hrozící (např. způsobená podle bodu 1, případně která má vzniknout jako náhrada nákladů řízení o soudním výkonu rozhodnutí anebo pokuta k vynucení povinnosti),

4) není-li rozhodnutí sub 3), pak uvedení osoby, která má v rámci povinného subjektu kompetenci takto rozhodnout a dále poskytnutí dokumentu (vnitřní směrnice povinného subjektu) upravujícího způsob a lhůtu pro uplatnění regresního nároku za škodu vzniklou na veřejných prostředcích, s nimiž přísluší hospodařit povinnému subjektu, vůči odpovědné osobě,

5) všechny dopisy, zápisy, e-maily a jiné dokumenty, které nejsou založeny ve spise ohledně mé žádosti a které se týkají výše uvedeného postupu, zejména pak informace a pokyny přijaté v této věci povinným subjektem od Ministerstva průmyslu a obchodu, služební pokyny v rámci úřadu, vyžádání vyjádření od mezinárodních organizací a odpovědi na ně a jiné dokumenty, ze kterých lze dovodit pohnutky a příčiny postupu povinného subjektu.

S pozdravem,

Jakub Michálek

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Potvrzení o doručení a další instrukce

Toto je odpověď elektronické podatelny Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví.
1. Toto je potvrzení o přijetí Vašeho e-mailu podatelnou.
2. Obsahuje identifikační kód k evidenční kartě Vašeho podání (viz níže).

Výsledek podání
3. Je-li Vaše podání opatřeno elektronickým podpisem bude Vám do 30 (60)
hodin zasláno "Autorizované potvrzení o výsledku podání." Jedná se o
vyhodnocení formálních náležitostí podání. E-mail bude elektronicky
podepsán oprávněným zaměstnancem Úřadu.

Poučení:
Toto potvrzení má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření nebyla ověřena.

Elektronická podatelna je určena pouze pro příjem zpráv obsahujících
certifikovaný elektronický podpis. Zprávy a dotazy obecného charakteru bez
elektronického podpisu zasílejte prosím na adresu [email address] nebo
[email address]

Electronic registry addresses [email address] and Instituce [ÚNMZ vyžaduje e-mail] are only
intended for the receipt of official mailing provided with a certified
electronic signature.
For general correspondence and information use, please, the following
addresses: [email address] or [email address]

Datum a cas prijeti Vasi zpravy: 3/11/2016 4:34:02 PM

Predmet Vasi zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Odpovědnost za
porušení zákona

Identifikační kód: D12934A4976C008DC1257F730055B763

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4 přílohy