Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ondřej Klímek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Odhlašení (přihlášení) přívěsného vozíku

Čekáme, až si Ondřej Klímek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ondřej Klímek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám dotaz ohledně odhlašení (přihlášení) přívěsného vozíku, informace v diskuzích se liší, proto raději píšu rovnou Vám.

Můj otec dnes odhlásil přívěsný vozík a uložil registrační značku do depozitu ve Frýdku-Místku. O vozík ale projevil zájem známý z Kladna a oba teď řeší jak provést přihlášení na nového majitele.
Ideální varianta pro oba je, kdyby si známý odvezl vozík (jako náklad) a udělal všechny potřebné úkony (technická kontrola, pojištění...) na Kladně. Odvoz vozíku by proběhl mimo úřední dny, protože zájemce o vozík má zrovna cestu kolem o víkendu.
Otázká zní, co má v tomto případě kdo udělat, aby proběhl zdárně přepis a jestli je možné vše provést přes plnou moc?
Snad jsem to napsal dostatečně srozumitelně.

Děkuji
S přátelským pozdravem,

Ondřej Klímek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 30.5.2018 14:03:57
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Odhlašení (přihlášení) přívěsného vozíku

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 30.5.2018 14:03:57
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Odhlašení (přihlášení) přívěsného vozíku

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážený pan

Ondřej Klímek

 

e-mail: [1][FOI #7391 e-mail] ??

 

Naše č. j. 182/2018-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane Klímku,

 

dne 30. 5. 2018 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Tato žádost
byla zaregistrována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
25319/2018-MD-CKDP. V této žádosti žádáte o informaci – cit.: „…Můj otec
dnes odhlásil přívěsný vozík a uložil registrační značku do depozitu ve
Frýdku-Místku. O vozík ale projevil zájem známý z Kladna a oba teď řeší
jak provést přihlášení na nového majitele.

Ideální varianta pro oba je, kdyby si známý odvezl vozík (jako náklad) a
udělal všechny potřebné úkony (technická kontrola, pojištění...) na
Kladně. Odvoz vozíku by proběhl mimo úřední dny, protože zájemce o vozík
má zrovna cestu kolem o víkendu.

Otázká zní, co má v tomto případě kdo udělat, aby proběhl zdárně přepis a
jestli je možné vše provést přes plnou moc?…“

 

Žádost jsme předali věcně příslušnému Odboru provozu silničních vozidel,
který ji vyhodnotil jako dotaz nespadající pod InfZ, protože tento zákon
se nevztahuje na právní výklady a vytváření nových informací. (To se týká
zejména případů, kdy někdo potřebuje poradit s komplikovanou situací při
řešení úřední agendy. V takových případech je lepší požádat o radu bez
odkazu na informační zákon.) Odbor provozu silničních vozidel Vám nicméně
nad rámec svých zákonných povinností poskytuje následující odpověď.

 

Ve Vašem případě bude pravděpodobně třeba nejprve provést ukončení
vyřazení silničního vozidla z provozu, které  je možné pouze na obecním
úřadu, kde bylo provedeno, tedy ve Frýdku-Místku. Zároveň s tímto krokem
se vyzvedne registrační značka (dále jen „RZ“) a osvědčení o registraci
vozidla (dále jen „ORV“). Poté se bude moci RZ, ORV, další dokumenty dle
citovaných ustanovení níže a úředně ověřená plná moc (více viz dále)
předat novému vlastníkovi společně s vozidlem za účelem následného
provedení změny vlastníka. Konkrétní postupy pro provedení ukončení
vyřazení silničního vozidla z provozu jsou popsány v odst. 7 až 9 § 12
Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb.(dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), jejichž znění uvádíme níže.

 

                „(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který
vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z
provozu na žádost jeho vlastníka, pokud

 

a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla a

 

b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané
stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

 

                (8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s
rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí
vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a
tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z
provozu v technickém průkazu silničního vozidla. Pokud byl použit postup
podle § 7c, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí k silničnímu
vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační
značkou.

 

                (9) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu a
žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu stanoví prováděcí
právní předpis.“

 

Změnu vlastníka vozidla lze vyřídit na kterémkoliv registračním místě
v ČR. Pokud nebudou oba vlastníci společně přítomni, může změnu uskutečnit
nový vlastník na základě doložené úředně ověřené plné moci původního
vlastníka. Postupy při změně vlastníka silničního vozidla jsou popsány v §
8 zákona č. 56/2001 Sb., který rovněž citujeme níže.

 

㤠8

 

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla

 

                (1) Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru
silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti
dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele
silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,

 

b) v případě přechodu vlastnického práva na základě

1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo

2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li
vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo
propadnutím věci.

 

                (2) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo
oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

 

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo

 

b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní
moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

 

                (3) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém vlastníkovi a
provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a); je-li
provozovatel totožný s novým vlastníkem silničního vozidla, údaje o
provozovateli se v žádosti neuvádí. Žádost podle odstavce 1 písm. a)
podaná v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřenými podpisy
žadatelů; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při
podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na
základě plné moci.

 

                (4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla
se přiloží

 

a) v případě převodu vlastnického práva

1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,

2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než
30 dní, a

3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,

 

b) v případě přechodu vlastnického práva

1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a

2. doklady podle písmene a); k žádosti se nepřikládají technický průkaz a
osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici,
a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel
současně žádost o zápis zániku silničního vozidla.

 

                (5) K oznámení se přiloží doklad o nabytí vlastnického
práva k silničnímu vozidlu a technický průkaz a osvědčení o registraci
silničního vozidla, má-li je Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových k dispozici.

 

                (6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání
žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle odstavce 1 písm.
a) písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným
podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým
zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v
souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu27).

 

                (7) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla
se může vedle žadatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) připojit další
osoba, pokud nabyla vlastnické právo k silničnímu vozidlu před podáním
žádosti ve lhůtě podle odstavce 2, a

 

a) vlastnické právo k silničnímu vozidlu nabyla tato osoba v rámci výkonu
podnikatelské činnosti zcizitele, nebo

 

b) je tato osoba podnikatelem a osoba, která na ní vlastnictví převedla,
má být zapsána jako provozovatel silničního vozidla.“

 

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
[3]+420 225 131 313
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7391 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ondřej Klímek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.