Obědy pro seniory

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací, v souvislosti se zprávou, zveřejněnou na webu MČ Praha 7 na adrese http://www.praha7.cz/default.aspx?id=185...

1. Žádám o poskytnutí kopií smluv nebo jiných ujednání s restauracemi, která mají jídla poskytovat.

2. Žádám o vyčíslení všech nákladů, které tato iniciativa přináší MČ Praha 7 nebo jejím příspěvkovým organizacím (náklady na dopravu, mzdové...).

Odpověď žádám v elektronické podobě, není nutné mi ji zasílat rovněž poštou.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Obědy pro seniory? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Obědy pro seniory?, kterou jste 27.06.2015 12:07:36 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Kropáček Jan, Městská část Praha 7

Vážený pane,

 

k Vašim požadavkům ze dne 27.6.2015 ve smyslu zákona č.106/1999 Sb, o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následují informace:

 

 

Požadavek 1. Žádám o poskytnutí kopií smluv nebo jiných ujednání s
restauracemi, která mají jídla poskytovat.

 

Odpověď: Písemné formy smluv nebyly zpracovány. Jedná se o ústní dohody na
základě dobrovolného zájmu majitelů restaurací.

 

Požadavek 2. Žádám o vyčíslení všech nákladů, které tato iniciativa
přináší MČ Praha 7 nebo jejím příspěvkovým organizacím (náklady na
dopravu, mzdové...).

 

Odpověď: Rozvoz obědů zajišťují pracovníci MČ Praha 7 v době polední pauzy
a proto spotřebované mzdové náklady jsou nulové. Náklady je možno vyčíslit
pouze za amortizaci a provoz služebního automobilu Škoda - Fabia, který
při rozvozu ujede cca 11 km, což při spotřebě benzinu 6l/100 km
představuje náklady za pohonné hmoty v množství 0,66 litru benzinu, cca
21,58 Kč (při ceně jednoho litru naturalu 32,70 Kč). Výpočet amortizace
dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění a přílohy č.1
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.: kupní cena vozu 253 000,-Kč,
roční standardní náklady na běžnou údržbu a opravy činí cca 10 000,-Kč,
doba odepisování dle výše uvedených zákonů činí 5 let. Standardní náklady
běžné za dobu odepisování 5 let činí tedy 50 000,-Kč. Náklady na pořízení
a údržbu automobilu za 5 let: 253 000 + 50 000 = 303 000 : 5 = 60 600
roční cena vozu, 60 600 : 365 = 166,03 denní cena vozu, 166,03 : 24 = 6,92
hodinová cena vozu. Vzhledem k tomu, že služební automobil je při rozvozu
využíván cca 1 hodinu, jsou náklady za amortizaci a provoz dle výše
provedeného výpočtu následující :

 

 6,92 Kč hodinová cena vozu

21,58 Kč náklady za benzin při ujetí cca 11 km
____________________________________________

28,50 Kč celkové náklady za automobil

 

Všechny náklady, které tato iniciativa MČ Praha 7 přináší jsou dle výpočtu
(viz výše) vyčísleny na částku 28,50 Kč.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing.René Remeš

vedoucí odboru sociálního a zdravotnictví MČ Praha 7

 

 

Michal A. Valášek

Dobrý den,

děkuji vám za vaši odpověď, která je sice formálně bezchybná, ale bohužel vnitřně rozporná a obávám se, že nejspíše minimálně částečně nepravdivá. Vzhledem k tomu, že již v minulosti se MČ P7 podařilo poslat pravdivou odpověď na žádost o informace až na několikátý pokus a předchozí odpovědi byly lživé (viz http://www.infoprovsechny.cz/request/pil...), rád bych se ujistil, že na své odpovědi skutečně trváte.

Ad smlouva:

Smlouvu lze podle českého právního řádu uzavřít i ústně nebo konkludentním jednáním. Je tedy zcela nepochybné, že MČ P7 v této věci nějakou smlouvu uzavřela. Pokládám za velice nestandardní (a podle mého názoru dosti nešťastné), že alespoň nějaká rámcová dohoda neexistuje v písemné podobě, ale uznávám, že takový postup není vyloženě v rozporu se zákonem.

Žádám tedy o poskytnutí informace o obsahu tohoto smluvního ujednání - kdo, s kým, kdy smlouvu (byť ústně nebo konkludentním jednáním) uzavřel a co je jejím obsahem, jaká forma plnění.

Ad mzdové náklady:

Vaše vyjádření, že "rozvoz obědů zajišťují pracovníci MČ Praha 7 v době polední pauzy" je v přímém rozporu s tiskovou zprávou, kterou MČ P7 vydala. V této tiskové zprávě MČ P7 celou aktivitu prezentuje jako svůj vlastní projekt, který dělá svým jménem. Jako jeden z představitelů MČ se k věci vyjadřuje radní Kratochvílová a z formulace tiskové zprávy vyplývá, že se vyjadřuje právě z titulu své funkce, nikoliv soukromá osoba.

Ve své odpovědi nicméně zmiňujete, že rozvoz obědů provádějí pracovníci MČ ve svém volném čase (v době přestávky), zdarma a nejspíše tedy dobrovolně a jako soukromé osoby, nikoliv jako zaměstnanci MČ.

Jedno z těchto vyjádření tedy není pravdivé. Žádám tedy o informaci, které z uvedených vyjádření je pravdivé, a které je lživé, nebo vysvětlení, jaký je vztah mezi soukromou aktivitou osob, které jsou víceméně shodou náhod zaměstnanci MČ a rolí MČ P7 jako takové.

Ad náklady na dopravu:

Jestliže rozvoz obědů vykonávají zaměstnanci MČ nikoliv v rámci svého pracovního poměru, ale ve svém volném čase jako soukromé osoby, na základě jakého právního titulu přitom používají služební vozidla MČ a MČ tento provoz platí?

Žádám o poskytnutí informace, zda tito konkrétní zaměstnanci mají povoleno používání služebních vozidel pro soukromou potřebu a pokud ano, poskytnutí kopie nebo obsahu ujednání, které takové použití upravuje a stanoví podmínky, za kterých se tak děje.

Odpověď žádám elektronickou cestou. Pro vyloučení pochybností výslovně dodávám, že "elektronickou cestou" se rozumí odpověď e-mailem nebo datovou schránkou a nikoliv zaslání papírového dopisu poštou, doporučeně a s doručenkou, jako jste to udělali v případě předchozího dotazu, v němž jsem žádal o totéž.

Michal Altair Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Obědy pro seniory? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Obědy pro seniory?, kterou jste 16.07.2015 11:13:10 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

Vážený pane Valášku,

 k Vašim požadavkům ze dne 16. července  ve věci obědů pro seniory Vám dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme:

 1) Ústní dohody jsou uzavřeny mezi konkrétními  restauracemi a MČ Praha
7. 

Obsahem dohody  je, že restaurace poskytnou na své náklady obědová menu
jednou týdně konkrétním seniorům. Seniory doporučí  odbor sociální a
zdravotní MČ Praha 7  na základě šetření o  zdravotním stavu a sociální
situaci.

Protože si senioři nemohou ze zdravotních důvodů oběd vyzvednout osobně v
restauraci, dovážku obědového menu nepohyblivým seniorům ve fázi pilotního
ověřování projektu zajišťovali  pracovníci MČ Praha 7. Z důvodu
systematizace rozvozů bude od srpna 2015 zajišťovat dovážku příspěvková
organizace Pečovatelské centrum Praha 7. 

2) MČ Praha 7 uvedla do praxe projekt ve spolupráci s iniciativou Zachraň
jídlo. Do pilotní fáze rozvozu jídel byli zapojeni zaměstnanci MČ Praha 7
v době polední přestávky na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí ve
snaze pomoci nepohyblivým, starým občanům a ve veřejném zájmu.

3) K žádosti o informaci „zda tito konkrétní zaměstnanci mají povoleno
používání služebních vozidel pro soukromou potřebu a pokud ano, poskytnutí
kopie nebo obsahu ujednání, které takové použití upravuje a stanoví
podmínky, za kterých se tak děje“ sdělujeme, že rozvoz jídel neprováděly
soukromé osoby, nýbrž zaměstnaci, tudíž ani použití služebního vozidla
nebylo pro jejich soukromou potřebu.

 

 

 S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 27. 6. 2015 jsem Městskou část Praha 7 (povinný subjekt) požádal o poskytnutí informace ohledně akce "obědy pro seniory", kterou MČ propaguje na svých webových stránkách.

Dne 9. 7. 2015 povinný subjekt na žádost odpověděl formálně souhlasně, ale poskytnuté informace byly neúplné a vnitřně rozporné. Proto jsem dne 16. 7. požádal o vyjasnění odpovědi. Dne 31. 7. 2015 jsem obdržel další odpověď, která situaci příliš nevylepšila, neboť je vnitřně rozporná rovněž.

Vzhledem k tomu, že je postup povinného subjektu nezákonný, nezbývá než proti němu podat stížnost ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ačkoliv to zákonodárce - zřejmě jat představou o přítomnosti zdravého rozumu zaměstnanců povinných subjektů - neříká výslovně, z teleologického výkladu zákona a souvisejících předpisů vyplývá, že povinný subjekt má poskytovat informace pravdivé a srozumitelným způsobem. To se v tomto případě nestalo.

Mým cílem bylo zjistit, jaké náklady tato PR aktivita Městské části Praha 7 přináší. Úřad odpověděl vyčíslením nákladů na dopravu. Mzdové náklady nevyčíslil s tím, že žádné nejsou, neboť rozvážku provádějí zaměstnanci ve svém volném čase (konkrétně v době přestávky na oběd).

Tato informace je v rozporu s informací, kterou zveřejnil úřad na svém webu, konkrétně na adrese http://www.praha7.cz/18500_Seniorum-z-Pr.... V této zprávě jednoznačně prohlašuje, že celá aktivita je provozována městskou částí jako takovou, jak je vidět například z následujících citací:

* "Sedmá městská část ve spolupráci s iniciativou Zachraň jídlo uvedla do praxe ojedinělý projekt."
* "Standardní dovážku obědů pro seniory zajišťuje pro městskou část příspěvková organizace Pečovatelské centrum Praha 7."
* "Klienty využívající tuto službu vybírá sociální odbor, který dokáže posoudit jejich individuální životní situaci."
* "Rozvoz bezplatných obědů aktuálně zajišťuje Praha 7."

Z uvedeného vyplývá, že projekt je projektem městské části, je jí zajišťován a je to městská část (konkrétně sociální odbor), kdo rozhoduje o tom, kdo se jej bude smět zúčastnit.

Ve své odpovědi nicméně tvrdí, že se nejedná o projekt MČ, ale o soukromou aktivitu jejích zaměstnanců v době jejich volna. Tedy v době, kdy nevystupují jménem svého zaměstnavatele a nekonají na jeho účet, ale kdy vystupují jako soukromé fyzické osoby.

V téže odpovědi nicméně sděluje, že platí rozvoz těchto obědů. Tedy platí soukromou aktivitu svých zaměstnanců, kterou vykonávají ve svém volném čase. Ve druhé odpovědi obě tato tvrzení výslovně potvrzuje a vyvrací domněnku, že se tak děje nedopatřením, na základě nějaké další dohody nebo třeba proto, že dotyční zaměstnanci mají povoleno užití služebního vozidla pro soukromé účely. Výslovně tvrdí, že "rozvoz jídel neprováděly soukromé osoby, nýbrž zaměstnanci".

Ve své odpovědi tedy úřad současně tvrdí, že rozvoz provádějí soukromé osoby (totiž zaměstnanci v době svého volna, tedy nevystupující v pozici zaměstnanců) a že rozvoz neprovádějí soukromé osoby, ale zaměstnanci (v rámci své náplně práce a tudíž se nejedná o užití vozidla pro soukromou potřebu).

Z logického i jazykového hlediska je zjevné, že obě tato tvrzení nemohou být pravdivá. Jedna a tatáž osoba nemůže být pro účely použití služebního vozidla zaměstnancem plnícím pracovní úkoly v pracovní době a v téže době být pro mzdové účely soukromou osobou čerpající přestávku na oběd.

Vzhledem k tomu, že se obě tvrzení povinného subjektu navzájem vylučují, musí být minimálně jedno z nich lživé. Na základě této skutečnosti jsem tedy toho názoru, že povinný subjekt nedostál své povinnosti a neposkytl informaci, o kterou byl žádán, aniž vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Z tohoto důvodu tedy nezbývá, než proti tomuto postupu podat stížnost a požádat nadřízený orgán, aby povinnému subjektu přikázal, aby žádost vyřídil.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Obědy pro seniory? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Obědy pro seniory?, kterou jste 13.08.2015 03:38:46 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Víchová Hana (-, OKC),

1 příloha

  • Attachment

    MHMP 1489753 2015 9760847 rozhodnut o st nosti Michal Altair Val ek.pdf

    341K Download View as HTML

 

 

Vazeny pane Valasku,

V příloze Vam zasíláme rozhodnuti o stiznosti.

Dekuji

H.Vichova – sekretariat OKC

 

 

 

Víchová Hana (-, OKC),

1 příloha

Vazeny pane Valasku,
V příloze Vam zasíláme odpoved na Vase podani ze dne 28.11. 2015.
S pozdravem
H.Vichova - sekretariat OKC
Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

MHMP_1489753_2015_(9760847) sdělení k dotazu Michal Altair Valášek.pdf

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.

VED OSZ Luczka Miroslav PaedDr., Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane,

 

na základě Rozhodnutí o stížnosti, č.j. MHMP 2112182/2015, vydaném dne
10.12.2015 Magistrátem hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností a
doručeném povinnému subjektu dne 16.12.2015, Vám poskytujeme následující
informace o obědech pro seniory, na základě Vaší žádosti ze dne 27.6.2015
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

Požadavek 1. Žádost o poskytnutí kopií smluv nebo jiných ujednání
s restauracemi, které mají jídla poskytovat.

 

Tato část požadavku je řešena samostatným Rozhodnutím o odmítnutí části
žádosti, č.j. MČ P7 159/2015/OSZ/Luc, které Vám posíláme prostřednictvím
Vaší  datové schránky ID DS: x9jhb3b.

 

 

Požadavek 2. Žádost o vyčíslení všech nákladů, které tato iniciativa
přináší MČ Praha 7 nebo jejím příspěvkovým organizacím (náklady na
dopravu, mzdové náklady).

 

Celkové náklady na rozvoz obědů z restaurací do domácností seniorů od
vzniku projektu tj. od  6.5.2015 do podání Vaší žádosti dne 27.6.2015 jsou
vyčísleny na celkovou  částku 2 400,- Kč.

 

 

Vážený pane, v případě Vašeho zájmu  jsme ochotni celou záležitost s Vámi
 osobně konzultovat.

 

 

 S pozdravem

 

 

PaedDr. Miroslav Luczka

vedoucí odboru sociálního a zdravotnictví

 

e-mail: [emailová adresa]

tel.: 220 144 147

mobil: 735 793 146

kancelář č. 134

 

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

www.praha7.cz

facebook :  Praha 7