Nové runwaye na Letišti Praha ; Budoucí dopravní projekce

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Následující otázka je položena v souvislosti s plánovaným zhotovením nové runwaye na Letišti Praha.

Prosím, poskytněte mi nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl obhájit vybudování nové runwaye. Prosím, zajistěte, že bude obsahovat co možná nejdetailnější analýzy dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava, geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní předpoklady (např. projekty pro budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt klimatických změn, atd.). Pokud tyto informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě jazykové verze - českou i anglickou.

Nová runway je velice nákladný projekt. Před zahájením takového projektu, předpokládám, stát zvážil a rozhodl, že je zřejmá nutnost pro vybudování nové runwaye. Část podkladů, které od vás požaduji, by měly být prognózy budoucího dopravního růstu na letišti. Představuji si, že tyto prognózy, by následně měly být dodány spolu se zásadními předpoklady. Tyto dokumenty - prognózy by měly obsahovat (ale nejen) celkový ekonomický růst v České republice a ostatních relevantních zemích; možné dopady změn v ostatních druzích dopravy, např. vybudování vyskorychlostních železnic; možné dopady měnícího se přístupu vzhledem ke klimatickým změnám, atd. Věřím, že všechny tyto prognózy musely být předem připraveny. Mohou být částí nějakého širšího dokumentu, ale já se spokojím pouze s těmito několika prognózami a zásadními podpůrnými dokumenty, nepotřebuji celý dokument. Předpokládám, že tyto prognózy jsou rozděleny do kategorií: pasažéři vs. nákladní doprava, geografická destinace; prosím o zahrnutí co nejvíce možných detailů.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 18.09.2019 13:24:07
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nové runwaye na Letišti
Praha ; Budoucí dopravní projekce
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 18.09.2019 13:24:07
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Nové runwaye na
Letišti Praha ; Budoucí dopravní projekce
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #7862 e-mail] ??

 

Naše č. j. 397/2019-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 9. 2019 –
odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 18. 9. 2019
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, která
byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č. p. 50463/2019-MD-CKDP.
V žádosti jste požádal o  – cit.:

 

„…nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl obhájit
vybudování nové runwaye. Prosím, zajistěte, že bude obsahovat co možná
nejdetailnější analýzy dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava,
geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím
zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní předpoklady (např. projekty pro
budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt klimatických změn, atd.). Pokud tyto
informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě
jazykové verze - českou i anglickou.

 

Nová runway je velice nákladný projekt. Před zahájením takového projektu,
předpokládám, stát zvážil a rozhodl, že je zřejmá nutnost pro vybudování
nové runwaye. Část podkladů, které od vás požaduji, by měly být prognózy
budoucího dopravního růstu na letišti. Představuji si, že tyto prognózy,
by následně měly být dodány spolu se zásadními předpoklady. Tyto dokumenty
- prognózy by měly obsahovat (ale nejen) celkový ekonomický růst v České
republice a ostatních relevantních zemích; možné dopady změn v ostatních
druzích dopravy, např. vybudování vyskorychlostních železnic; možné dopady
měnícího se přístupu vzhledem ke klimatickým změnám, atd. Věřím, že
všechny tyto prognózy musely být předem připraveny. Mohou být částí
nějakého širšího dokumentu, ale já se spokojím pouze s těmito několika
prognózami a zásadními podpůrnými dokumenty, nepotřebuji celý dokument.
Předpokládám, že tyto prognózy jsou rozděleny do kategorií: pasažéři vs.
nákladní doprava, geografická destinace; prosím o zahrnutí co nejvíce
možných detailů. …“ 

 

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru civilního letectví Vám
k Vaší žádosti sděluji, že o výstavbě předmětné paralelní ranveje RWY
06R/24L se uvažovalo již při projektování stávající dráhy RWY 06/24 na
konci padesátých let minulého století. Ministerstvo dopravy projekt
výstavby paralelní ranveje RWY 06R/24L kontinuálně podporuje, neboť její
realizací se zvýší jak kapacita dráhového systému, tak i jeho provozní
bezpečnost.

 

K ve Vaší žádosti požadovaným analýzám, projektům a dokumentům
souvisejícím s přípravou výstavby paralelní ranveje RWY 06R/24L je třeba
konstatovat, že Ministerstvo dopravy není vlastníkem, akcionářem, ani
gestorem nad společností Letiště Praha a.s. Tímto gestorem je Ministerstvo
financí.

 

Ministerstvo dopravy není v souvislosti s uvedenými skutečnostmi ani
investorem výstavby zmiňované paralelní ranveje RWY 06R/24L. To znamená,
že dráha nebude financována z kapitoly Ministerstva dopravy, ale toliko
pouze z vlastních zdrojů společnosti Letiště Praha a. s., která si analýzy
potřebné pro příslušné rozhodování nejspíš zpracovává na základě vlastních
statistik a znalostí trhu. Otázka ekologických aspektů, resp. vlivu stavby
na životní prostředí je zcela jistě součástí tzv. dokumentace EIA, kterou
k tomuto záměru posuzovali experti z Ministerstva životního prostředí.

 

V rámci snahy o co nejvstřícnější vyhovění Vašim požadavkům a
v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a formulací Vaší žádosti
(nespecifikujete konkrétní dokumenty) Vám tímto poskytujeme, resp.
sdělujeme odkazy na veřejné umístění veškerých strategických dokumentů,
které jsou v kompetenci a současné dispozici Ministerstva dopravy a
problematikou paralelní ranveje RWY 06R/24L se zabývají. Jedná se o
následující materiály.

 

„Koncepce letecké dopravy pro období 2016 – 2020“

([2]https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/...)

Zde je Letišti Václava Havla Praha, kromě jiného, věnována primárně
kapitola 5.7.2 na straně 64, a následně stanoveny úkoly Ministerstvu
financí, jakožto hlavnímu akcionáři letiště ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy:  

1. Vytvářet podmínky vedoucí k výstavbě paralelní RWY na Letišti Václava
Havla Praha.

2. Vytvářet podmínky vedoucí k rozvoji navazující dopravní infrastruktury
na Letiště Václava Havla Praha.

 

„Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“

([3]https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/...)

Zde je mimo jiné v kapitole 4.2.2 uloženo Ministerstvu dopravy „Podporovat
podmínky pro výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti
Praha Václava Havla“.

Dále pak v kapitole 4.4.2.4 jsou stanoveny hlavní zásady rozvoje letecké
infrastruktury, kde se Letiště Václava Havla Praha týkají zejména
následující body:

 1. Vytvářet podmínky pro modernizaci technické letištní infrastruktury
směřující ke zvýšení kapacity a kvality a zvýšení bezpečnosti letového
provozu.
 2. Vytvářet podmínky pro funkční systém ochrany, zachování, rozvoje a
modernizace stávající letištní infrastruktury ve veřejném zájmu na
poskytování služeb leteckým dopravcům a ostatním uživatelům letišť.
 3. S ohledem na plnění požadavků procesu EIA pokračovat v přípravě
výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava
Havla Praha.
 4. Napojit Letiště Václava Havla Praha na železniční dopravu, a to jak
pro přímé napojení dálkové dopravy, tak pro potřeby napojení centra
města…

 

„Dopravní sektorové strategie 2. fáze – Střednědobý plán rozvoje dopravní
infrastruktury s dlouhodobým výhledem“

([4]https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/...)

Zde je v kapitole 20.4 identifikován pro výhledové období problém
z hlediska kapacity dráhového systému Letiště Václava Havla Praha. A jako
hlavní priorita v oblasti rozvoje infrastruktury letecké dopravy je
zmíněna právě výstavba vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava
Havla Praha.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[5]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[9]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[10]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7862 e-mail] ??
2. https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/...
3. https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/...
4. https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/...
5. http://www.mdcr.cz/
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
9. https://cz.linkedin.com/company/minister...
10. http://www.dopravniinfo.cz/

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkujeme za vaši rychlou a podrobnou odpověď. Je to velmi užitečné.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 03.10.2019 12:58:16
Předmět zprávy: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne
18. 9. 2019 – odpověď
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 03.10.2019 12:58:16
Subject of the message: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
ze dne 18. 9. 2019 – odpověď
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Richard Hunt zanechal/a poznámku ()

V této (jinak vynikající) odpovědi nejsou webové odkazy uvedené v hlavním textu správně naformátovány a neotevírají se přímo z hlavního textu. Správné webové odkazy jsou:

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/