Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mám vystudovanou Vysokou školu manažerskou ve Varšavě s pobočkou v Karviné. Získala jsem titul lic. z oboru předškolní pedagogika a pedagogika 1.stupně. Je možné zažádat o nostrifikaci titulu na titul Bc.?

S přátelským pozdravem,

Bree

Roubínková Dana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

Vážená/Vážený,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
obdrželo dne 31. ledna 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), učiněnou elektronicky prostřednictvím
elektronické adresy podatelny ministerstva (dále jen „žádost“).

Ministerstvo, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 InfZ Vaši žádost
posoudilo a zjistilo, že žádost je podána v rozporu s § 14 odst. 2 InfZ:
 „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že
se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická
osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště. … Adresou pro doručování se rozumí též elektronická
adresa.“  

Na základě výše uvedeného zjištění Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. a)
InfZ tímto vyzýváme k doplnění Vaší žádosti o uvedení jména a příjmení
žadatele v souladu s InfZ.

V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode
dne, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrží upřesnění
žádosti. Pokud Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy
nedoplníte, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti v souladu s § 14 odst. 5
písm. b) InfZ.

 

S pozdravem

D. Roubínková

-------------------------------------------------------

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

vedoucí oddělení správního - 301

odbor vysokých škol - 30

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 111

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

 

ukázat citované pasáže