Noční starosta

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zpráv z médií byla zřízena funkce "nočního starosty", do které byl ustanoven jakýsi Jan Štern. V souvislosti s tímto úkonem žádám ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:

1. Podle jakého ustanovení jakého právního předpisu Hlavní město Praha postupovalo při zřizování této funkce?
2. Jak je definována náplň práce "nočního starosty" a jaké má tato osoba pravomoci?
3. Je-li tato funkce honorována, tak jakým způsobem (např. zda je tato osoba zaměstnancem města) a v jaké výši?
4. Jakým způsobem byla tato funkce obsazena? (např. výběrovým řízením apod.).
5. Kolik kandidátů se účastnilo výběrového procesu?
6. Jaké byly požadavky na kandidáty, jaké kvalifikační požadavky museli splňovat a jakým způsobem byli hodnoceni?
7. Jaký je profesní životopis, případně odborná či jiná kvalifikace vítězného kandidáta, Jana Šterna?
8. Jsou-li výše uvedené informace obsaženy v nějakých dokumentech (např. pracovní smlouva, rozhodnutí orgánu města, interní dokument popisující požadavky, zadání výběrového řízení atd.), žádám o poskytnutí těchto dokumentů.

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 24. 1. 2019 jsem podal Hlavnímu městu Praze (dále jen povinný subjekt) žádost o informace týkající se funkce "nočního starosty". Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) měl povinný subjekt odpovědět nejpozději do 11. 2. 2019.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt na žádost s výjimkou automatického potvrzení nijak nereagoval, nezbývá mi, než podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ. Vyzývám tímto povinný subjekt, aby ve lhůtě do sedmi dnů stížnosti sám zcela vyhověl nebo ji předal nadřízenému orgánu.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.2.2019 16:39:16 v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Noční starosta elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.2.2019 16:39:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 12.2.2019 17:15:15
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 12.2.2019 16:39:16 označené v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Noční starosta podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXPAJ4N0W
Datum a čas zaevidování: 12.2.2019 17:13:51
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., /,, [FOI #7641 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Mrázková Lenka (MHMP, SE10), Hlavní město Praha [1]27/2/2019

Vážený pane Valášku,

 

zasílám Vám kopii odpovědi paní radní MgA. Hany Třeštíkové na Žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., noční starosta.

 

S přáním pěkného dne.

Lenka Mrázková

 

Bc. Lenka Mrázková

sekretářka radní hl. m. Prahy MgA. Hany Třeštíkové pro oblast kultury,
památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sekretariát radní hl. m. Prahy MgA. Hany Třeštíkové pro oblast kultury,
památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

[1][[2]emailová adresa]

[2][3]www.praha.eu

 

[3]cid:image001.jpg@01D47115.6600D710

 

References

Visible links
1. mailto:[[4]emailová adresa]
2. [5]http://www.praha.eu/
3. [6]http://www.praha.eu/

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/no...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.praha.eu/
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
5. http://www.praha.eu/
6. http://www.praha.eu/