(Ne)zveřejňování zápisů z jednání rady města,a komisí rady

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zápisy a usnesení orgánů obce (rady, zastupitelstva, komisí rady) jsou vedle rozpočtu a územního plánu nejdůležitějšími dokumenty zaznamenávající vlastní smysl existence obce jako společenství jejích občanů.
Lze proto konstatovat, že usnesení zastupitelstva i rady, příp. zápisy z jejich jednání je možno podřadit pod pojem "hlavní dokumenty", jejichž seznam je obec povinna zveřejňovat na svém webu podle ustanovení § 5 odst. 2 písm.b) zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Minimální povinnost je tedy představuje zveřejnění přehledu těchto dokumentů.

1/ poskytněte přehled zápisů z jednání rady města Kouřim (vč. komisí rady) od 1.1.2015 do současnosti
2/ uveďte důvody, proč aktuální zápisy z jednání rady města i komisí rady (včetně archivu) nebyly dosud nikdy na webu města zveřejňovány
3/ uveďte termín, od kterého budete schopni webové stránky města v příslušné kategorii (Rada města a Komise rady) pravidelně a aktuálně doplňovat o zápisy z jejich jednání (včetně termínu, do kterého budou příslušné kategorie doplněny o zápisy předchozích období - archiv).

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Č.j. KOU – 2196/2015

 

 

Žádost o informace podle dotaz - (Ne)zveřejňování zápisů z rady města, a
komisí rady

 

Vážená paní, vážený pane,

město Kouřim zveřejňuje hlavní body jednání rady města již druhé
desetiletí v Kouřimském zpravodaji (v současné době přístupné i online na
webových stránkách města). V dalším v této věci se řídíme zákonem. Žádný
zákon neukládá obci výslovnou povinnost zřídit a provozovat své webové
stránky a tudíž ani jejich obsah není žádným zákonným způsobem stanoven.
Pokud chcete vědět důležité body zápisů, doporučujeme Vám alespoň jednou
měsíčně navštívit městské stránky (online Kouřimský zpravodaj) popřípadě
bezplatně si objednat Kouřimský zpravodaj v tištěné podobě, který Vám
pravidelně bude přinášen na Vaši adresu. V případě, že chcete vidět
detailně popsané body zápisů rady města a komisí, doporučujeme Vám kdykoli
(dle pracovní doby) navštívit Městský úřad Kouřim, kde Vám zápisy budou
poskytnuty k nahlédnutí, na což máte plné právo. V současnosti neuvažujeme
o umístění samotných zápisů RM a komisí na webových stránkách města. Žádný
zákon nám neukládá povinnost tyto dokumenty mít na webových stránkách v
samostatných rubrikách, přístupné jsou online v rámci Kouřimského
zpravodaje. Přehled zápisů rady města a komisí jsou součástí této odpovědi
(viz přílohy).

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za Vaše stanovisko ze dne 9.12.2015. Opět se mýlíte.

1/ Rada je výkonným orgánem v obci. Jednání rady je na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné, ze schůze se však pořizuje zápis (§ 101 zákona o obcích). Na základě zákona o obcích má každý občan obce starší 18 let právo nahlížet do usnesení rady (§ 16 odst. 2 písm.e)zákona o obcích), do zápisů rady mohou nahlížet zastupitelé.
Z INFORMAČNÍCH zákonů v naše případe ze zákona č. 106/1999 Sb.) ale vyplývá právo získat kopii zápisů ze schůze rady obce (po vyloučení chráněných údajů, např. osobních apod.)

2/ Dle zákona č. 106/1999 Sb. jste tak - jako představitelé územního samosprávného celku - orgánem povinným poskytovat informace(§2), zatímco informací ve smyslu ustanovení § 3 téhož zákona se rozumí jakákoli informace jakéhokoliv obsahu nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, ZEJMÉNA PAK obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového či audiovizuálního.

3/ V dalších bodech InfZ jsou pak upravena pravidla poskytování informací ( §4), poskytování informací na žádost (§4a), poskytování informací zveřejněním (§4b) a již v jiném případě zmíněná např. pravidla zveřejňování informací (§5).

4/ Zápis ze schůze rady není utajovanou informací, tudíž se na něj nevztahuje ochrana utajovaných skutečností (viz §7 InfZ ) ani další omezení práva na informace (viz § 11 InfZ)

5/ Postup při podávání a vyřizování (písemných) žádostí o informace stanovuje § 14 InfZ, kde v odstavci 5/ jsou specifikovány i lhůty, ve kterých má být tato písemně podaná žádost o informace vyřízena. Obecně platí 15ti denní lhůta.

6/ Na základě výše uvedeného lze učinit tyto závěry:
a/ zápisy ze schůzí rady jsou písemnostmi, které lze za informace ve smyslu zákona č. l06/1999 Sb. považovat
b/ město Kouřim je orgánem povinným informace poskytovat
c/ pro vyřizování písemných žádostí se stanovuje 15ti denní lhůta

Vzhledem k Vaší neochotě chronologicky a pravidelně zveřejňovat na webu města zápisy ze schůzí rady města žádám, abyste s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v zákonem stanovené lhůtě předložili veškeré zápisy ze schůzí rady města od 1.1.2015.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Klouda zanechal/a poznámku ()

Oni nás maj fakt za blbce , ale tajemník je v tom asi nevině, nesmí napsat nic co mu neschválí

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj.:  KOU-2358/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – (Ne)zveřejňování zápisů rady města, a
komisí rady

 

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolíme si Vám zopakovat předchozí odpověď: ,,Město Kouřim zveřejňuje
hlavní body jednání rady města již druhé desetiletí v Kouřimském
zpravodaji (v současné době přístupné i online na webových stránkách
města). V dalším v této věci se řídíme zákonem. Žádný zákon neukládá obci
výslovnou povinnost zřídit a provozovat své webové stránky a tudíž ani
jejich obsah není žádným zákonným způsobem stanoven. Pokud chcete vědět
důležité body zápisů, doporučujeme Vám alespoň jednou měsíčně navštívit
městské stránky (online Kouřimský zpravodaj) popřípadě bezplatně si
objednat Kouřimský zpravodaj v tištěné podobě, který Vám pravidelně bude
přinášen na Vaši adresu. V případě, že chcete vidět detailně popsané body
zápisů rady města a komisí, doporučujeme Vám kdykoli (dle pracovní doby)
navštívit Městský úřad Kouřim, kde Vám zápisy budou poskytnuty k
nahlédnutí, na což máte plné právo. V současnosti neuvažujeme o umístění
samotných zápisů RM a komisí na webových stránkách města. Žádný zákon nám
neukládá povinnost tyto dokumenty mít na webových stránkách v samostatných
rubrikách, přístupné jsou online v rámci Kouřimského zpravodaje. (…)“
Zápisy rady města a komisí Vám budou poskytnuty k 15. 1. 2016 po
anonymizaci.

 

 

 

S přáním hezkých svátků vánočních a příjemného vstupu do roku 2016

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

opakovaně reaguji na Vaši zprávu z 18/12/2015, jejíž obsah je zcela nepřijatelný.
1/ nevím a nechápu, z jakého důvodu se neustále snažíte ohánět tvrzením, že Vám žádný zákon neukládá to nebo ono. V předchozím jsem Vám detailně popsala, z jaké právní normy vychází Vaše povinnost poskytovat informace. Webové stránky jste zřídili, dokonce se už víc jak půl roku snažíte o jejich novelu, takže mi v této souvislosti absolutně uniká jejich účel...
2/ Vaše doporučení objednávat si bezobsažný Kouřimský zpravodaj v tištěné podobě a tam pracně hledat na x-té stránce čtyři nebo taky pět týdnu staré informace o zasedání rady města - prověřte si, prosím, kdy byly např. publikovány zápisy ze tři zářijových schůzí rady - nemůžete snad myslet vážně. Jak vůbec vidíte naplnění své povinnosti informovat občany, když podstatné a zcela zásadní dokumenty aktuálně nezveřejňujete ?
3/ Ráda bych zdůraznila, že obec podléhá i některým "obecním" právním zásadám, např. smí konat jen to, co je v zákoně uvedeno a nesmí zákonné mantinely vykládat tak, že jakkoliv zúží prostor pro občany. Neposkytování informací, resp. pozdní, neaktuální či nekonkrétní příp. zavádějící informace jsou nežádoucím jevem omezujícím nebo dokonce vylučujícím občany z přímé účasti na rozhodování a znemožňujícím účast veřejnosti zejména pak v případech zásahů do jednotlivých veřejných zájmů.
4/ V neposlední řadě si dovoluji připomenout existenci transpoziční novely zákona č. 222/2015 Sb., kterou se mění zákon č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím. Přijetí této novely bylo reakcí na schválení směrnice Evropského parlamentu, kdy implementace požadavků této Směrnice do právního rámce ČR přispěje nejen k možnosti využívat otevřených dat, ale zavádí např. krom tradičních způsobů poskytování informací na žádost též způsob poskytnutí informace formou sdílení dat, které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytvářejí.

Opravdu se domníváte, že Vaše dávno zastaralé "informační" praktiky budou mít šanci ustanovením této čerstvé novely byť jen z části vyhovět ?

Opakovaně žádám o předložení VŠECH zápisů ze zasedání rady města Kouřim za celý rok 2015.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2420/2015

Žádost o informace podle dotaz – (Ne)zveřejňování zápisů z rady města, a
komisí rady

Vážený pane, vážená paní,

k Vaší žádosti o informace ze dne 23. 12. 2015 přikládáme přílohou
Rozhodnutí o částečném odmítnutí o poskytnutí informací.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2420/2015

Žádost o informace podle dotaz – (Ne)zveřejňování zápisů z rady města, a
komisí rady

Vážený pane, vážená paní,

k Vaší žádosti o informace ze dne 23. 12. 2015 přikládáme přílohou kopie
všech anonymizovaných  zápisů ze schůzí rady města za rok 2015.

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

Vzhledem k velikosti souboru je uložen na http://leteckaposta.cz/916656527

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

k údajnému Rozhodnutí o částečném odmítnutí (na to máte jen 7 dní).

Ani obsah Vaší dnešní odpovědi(a to ani časově! natož obsahově - kdy obsah přílohy nelze identifikovat) není v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. a proto ji jako takovou za odpověď na dne 24.11.2015 vznesený dotaz týkající se (Ne)zveřejňování zápisu z jednání rady a komisí rady nelze považovat.

Kvalitu Vaší odpovědi na mnou vznesený dotaz hodnotím zcela nedostatečné a příslušným ustanovením zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. odporující.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

děkuji Vám jménem svým i jménem všech občanů města Kouřim za poskytnutí souborného přehledu veškerých zápisů z jednání rady města za rok 2015.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková