Nezodpovoězené dotazy z diskuzního fóra III.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Kouřim měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/doložte důkaz Vašeho tvrzení o mém údajném podání 8mi (osmi)trestních oznámení v letech 2009 a 2014.

2/jednoznačně a srozumitelně vysvětlete Vaše rozporuplné rozhodnutí při (ne)řešení dvou - téměř identických - požadavků občanů na odstranění lavičky.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-1547/2015

Žádost o informace podle dotaz – Nezodpovězené dotazy z diskuzního fóra
III

Vážená paní,

1) Vy sama musíte dobře vědět, jaká trestní oznámení jste sama podávala.
Paní starostka se k 8 podáním musela vyjadřovat.

2) Jednoznačně a srozumitelně Vám vysvětluji:

            a) lavičku na náměstí před čp. 80 město přesunulo na jiné
místo, protože v daném místě docházelo k rušení nočního klidu a umístění 
lavičky umožňovalo, aby se v daném místě scházeli Ti, kteří noční klid
ruší.

            b) naproti tomu lavička v ulici Nové Město svým umístěním
umožňuje, aby se v daném místě scházely matky a babičky s malými dětmi..

Vážená paní, cítíte ten rozdíl?

 

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní starostko,

odpovědi na můj dne 6.9.2015 vznesený dotaz neobsahují žádnou z mnou požadovaných informací. Znovu a opakovaně :

1/ požaduji Vaše vysvětlení Vašeho rozhodnutí ve věci, tzn. i odkaz na platnou právní normu či předpis, který by Vaše rozporuplné rozhodnutí v téměř identické věci mohl případně podepřít.

2/ požaduji předložení důkazů.Důkazní břemeno je na Vás. V opačném případě jste se dopustila trestného činu pomluvy dle §184 odst. 2 tr.zákona.
Stále ještě máte možnost se mi písemně omluvit a omluvu zveřejnit.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Krajský úřad Středočeského kraje

prostřednictvím

Městského úřadu v Kouřimi

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tímto v souladu s ustanovením § 16a odst.3 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) a ve lhůtě tímto zákonem stanovené podává níže podepsaná (dále stěžovatel) stížnost na postup Městského úřadu v Kouřimi (dále jen Úřad) při vyřizování žádosti o informace.

Odůvodnění :

1/Dne 17.3.2015 a 21.5.2015 požádal stěžovatel na (dnes již od 21.5.2015 zrušeném) Diskuzním fóru - a následně prostřednictvím InfZ dne 29.6.2015 (viz Nezodpovězené dotazy z diskuzního fóra)
2/ Dne 23.7.2015 (viz Nezodpovězené dotazy z diskuzního fóra II.)
3/ Dne 6.9.2015 (viz Nezodpovězené dotazy z diskuzního fóra III.)
o poskytnutí vysvětlení rozporuplného postupu a rozdílného přístupu města Kouřim v téměř identické věci.

ad 1/ Starostka města dotazy položené na Diskuzním fóru nezodpověděla, naopak stěžovatele nepochopitelně a bez jakékoliv vazby na položený dotaz veřejně obvinila z údajného podání několika trestních oznámení na její osobu.
Na opakovaně vznesený dotaz prostřednictvím InfZ sice dne 13.7.2015 Úřad ústy starostky reaguje, požadované informace - vysvětlení ani důkazy svého tvrzení - ale neposkytuje.
ad 2/ Na opakovaně ve věci vznesený dotaz opět Úřad dne 5.8.2015 reagoval, požadované informace však opět neposkytl.
ad 3/ Na další žádost Úřad sice opět reaguje dne 15.9.2015, ale požadované vysvětlení ani důkazy nepředkládá. Informace neposkytuje, omluvu ani rozhodnutí o odmítnutí žádosti nevydává a vůči stěžovateli opakovaně nečiní žádný úkon předpokládaný InfZ. Postup úřadu je proto nezákonný.

Z uvedeného důvodu stěžovatel podle §16s odst.3 písm.b) InfZ podává stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a žádá nadřízený orgán, aby podle §16a odst.6 písm.b) InfZ přikázal Úřadu žádost stěžovatele vyřídit a všechny požadované informace poskytnout. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-1751/2015

Žádost o informace podle dotaz – Nezodpovězené  dotazy z diskusního fóra
III

Vážená paní,

Vaše dotazy byly již zodpovězeny dne 15. 9. 2015

 

 

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Krajský úřad Středočeského kraje
prostřednictvím
Městského úřadu v Kouřimi

Opakovaná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tímto v souladu s ust. § 16a odst. 3 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) podává níže
podepsaná (dále jen stěžovatel) opakovanou stížnost na postup
Městského úřadu v Kouřimi (dále jen Úřad) při vyřizování žádosti o
informace.

Odůvodnění:
1/ Dne 17.3. a následně 21.5.2015 požádal stěžovatel na (dnes již
od 21.5.2015 neexistujícím) Diskuzním fóru - webu města Kouřim a
následně dne 29.6.2015 prostřednictvím InfZ (viz Nezodpovězené
otázky z diskuzního fóra)
2/ Dne 23.7.2015 (viz Nezodpovězené otázky z diskuzního fóra II.)
3/ Dne 6.9.2015 (viz Nezodpovězené otázky z diskuzního fóra III.)
o poskytnutí vysvětlení rozporuplného postupu a rozdílného a
nerovného přístupu města v téměř identické věci.

ad 1/ Starostka města na Diskuzním fóru položené dotazy
nezodpověděla, naopak, věc neočekávaně převedla do osobní roviny a
na tazatele zaútočila a veřejně jej nařkla z údajného podání celkem
osmi trestních oznámení na její osobu.
Na opakovaně dne 13.7.2015 vznesený dotaz
prostřednictvím InfZ Úřad ústy starostky reaguje stejně, požadované
informace - vysvětlení či důkazy svého tvrzení - neposkytuje.
ad 2/ Na opakovaně vznesený dotaz dne 5.8.2015 Úřad opět reagoval,
nicméně požadované informace opět neposkytl.
ad 3/ Na další dotaz opět Úřad reaguje dne 15.9.2015, ovšem
požadované informace - tj. především vysvětlení svého rozdílného
přístupu (v rozporu s čl.1 Listiny základních práv a svobod) a
požadovaný důkaz křivého obvinění tazatele(opět v rozporu s čl.10
Listiny základních práv a svobod) - nepředkládá.
Informace ani omluvu neposkytuje, rozhodnutí o odmítnutí nevydává a
vůči stěžovateli opakovaně nečiní ani žádný jiný úkon předpokládaný
InfZ.

Stěžovatel vyhodnotil postup Úřadu jako nezákonný a proto dne
10.10.2015 podal v souladu s ust.§ 16a odst. 3 písm.b) InfZ
stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a
požádal nadřízený orgán, aby v souladu s ust. §16a odst. 6 písm.b)
Úřadu přikázal žádost stěžovatele vyřídit a informace poskytnout.

Úřad však v rozporu s ust.§16a odst. 5 stížnost nadřízenému orgánu
nepředložil, aniž by žádosti o informace vyhověl a aniž vydal ve
věci příslušné rozhodnutí o jejím odmítnutí.
Postup Úřadu ve věci vyřizování stížnosti je proto nezákonný,
protože opakovaně požadované INFORMACE POSKYTNUTY NEBYLY.

Stěžovatel proto v souladu s ust. §16a odst. 3 písm. b) InfZ podává
opakovanou stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o
informace a s odvoláním na §16a odst.6 písm.b) InfZ žádá nadřízený
orgán, aby Úřadu přikázal žádost stěžovatele vyřídit a všechny
požadované informace poskytnout.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková