Nezodpovězené podněty k provedení kontroly hospodaření města Kouřim

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Středočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 2.6.2016 Vám byly adresovány a mým elektronickým podpisem opatřeny celkem dva podněty týkající se hospodaření města Kouřim za rok 2015 a vztahující se přímo k návrhu závěrečného účtu města Kouřim, který byl na webových stránkách města zveřejněn až dne 8.6.2016. První z těchto dvou podnětů byl navíc doplněn třemi přílohami obsahující vyjádření MV a analýzou zpracovanou "Advokáti Frank Bold", které předmětné podání detailně upřesňují.

1/ sdělte, z jakého důvodu jsem ani po třech měsících od Vás neobdržela požadovanou informaci jakým způsobem byly tyto 2 podněty vyřízeny
2/ vysvětlete, jak je možné, že přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2015 bylo údajně již 29.6.2016 ukončeno, aniž byl zohledněn závažný obsah předmětných podnětů - informaci čerpám z přípisu MF ze dne 29.6.2016, kterému byl jeden z mých podnětů nějakým "nedopatřením" přeposlán- i přesto, že dle zákona č. 420/2004 Sb. jediným přezkoumávajícím orgánem pro obce jsou krajské úřady, v našem případě tedy výlučně Váš úřad.
3/ vysvětlete, z jakého titulu jste závažnému obsahu obou podnětů nevěnovali náležitou pozornost a přesto, že Vám tyto byly zaslány v řádném předstihu a termínu, jste je vůbec nezahrnuli do "vzorku" pravidelně prováděné kontroly. Naopak. Bez dalšího jste jej přeposlali v této fázi nepříslušnému MF, i když zajisté velmi dobře víte, že zpětně ani opakovaně nelze závěrečný účet hospodaření provádět.
4/ informujte, kdo je v tomto případě zodpovědný a kdo ponese důsledky nedostatečného a zdá se že "účelového" průběhu kontroly závěrečného účtu hospodaření města Kouřim za rok 2015

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nezodpovězené podněty k provedení kontroly hospodaření města Kouřim“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nezodpovězené podněty k provedení kontroly hospodaření města Kouřim“, kterou jste 02.09.2016 10:45:41 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y) zamítnutí:  není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Kouřilová Maryla, Středočeský kraj

1 příloha

Vážená paní inženýrko,

 

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel Vaše
e-mailové podání ze dne 2. září 2016 ve věci poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“) ve věci dvou podnětů týkajících se hospodaření města
Kouřim za rok 2015 a vztahujících se přímo k návrhu závěrečného účtu města
Kouřim, který byl na webových stránkách města zveřejněn až dne 8.6.2016.

Ve svém e-mailovém podání sice uvádíte označení „žádost o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb.“, avšak z obsahu podnětu vyplývá, že žádáte krajský
úřad o vysvětlení/názory k bodům Vašich podnětů ze dne 2.6.2016.

Opakovaně si Vám dovoluji sdělit, že vzhledem k tomu, že podání podle § 37
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se posuzuje
podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, není
možné vyřizování Vašich požadavků podřadit pod režim vyřizování žádosti
dle zákona InfZ.

Přezkoumávající orgán je při výkonu přezkoumání hospodaření dle zákona č.
420/2004 Sb., zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, povinen
postupovat výhradně v mezích tohoto zákona, zejména s ohledem na předmět a
časový rozsah přezkoumání - jeden kalendářní rok. V žádném případně tedy
nemůže opakovat kontrolu vybrané oblasti, nebo se vracet k přezkoumání již
ukončenému předáním návrhu zprávy statutárnímu zástupci územního celku,
zejména pak prověřovat zpětně dokumenty  a  související konání územního
celku, které nebyly obsaženy v původním kontrolním vzorku písemností při
přezkoumání. Podotýkáme, že kontroloři v žádném případě nejsou vázáni
podněty jiných osob týkajících se přezkoumání, je k nim však přihlíženo,
pokud jsou sděleny tak, aby mohly být z časového hlediska postupu
přezkoumání využity.

 

Tímto považujeme věc za vyřízenou.

 

S pozdravem

 

[1]cid:image001.jpg@01CF74E9.EC10A6F0

Maryla Kouřilová, MSc.

vedoucí Útvaru stížností

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 236
e-mail: [2][emailová adresa]
[3]www.kr-stredocesky.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.kr-stredocesky.cz/