Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste ALENA ŠLEPECKá prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Neudržovaná zeleň

ALENA ŠLEPECKá vznesl tento dotaz dotaz na České dráhy, a.s.

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si ALENA ŠLEPECKá přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

ALENA ŠLEPECKá

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den. Před několika lety byl za zahradou našeho domu postaven mezi kolejemi a naší zahradou protihlukový val. Neudržovaná náletová zeleň začíná poškozovat náš plot.

Jak často je tato zeleň a kdy udržována?
Na koho se mohu obrátit a požádat o nápravu?

S přátelským pozdravem,
Bc. Alena Šlepecká
Bystřice u Benešova

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
přijetí. Váš požadavek byl přijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu.

V případě [1]stížností Vám bude odpovězeno ve lhůtách dle Smluvních a
přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
které jsou zveřejněny na [2]www.cd.cz v sekci [3]Čím se řídíme.

Podněty týkající se omezení provozu na trati, nádraží nebo zastávek
spadají do kompetence správce infrastruktury (tratě, zastávky, nástupiště,
nádražní budovy, audiovizuální systém ve stanici, zabezpečovací zařízení,
přejezdy, výluky) kterým je Správa železnic, s. o.
[emailová adresa].

K podání [4]žádosti o odškodnění za zpoždění dle nařízení EU 1371
posílejte emailem na adresu [5][emailová adresa].

Dovolujeme si Vás upozornit, že touto cestou nelze uplatnit [6]právo z
přepravní smlouvy (požádat o návratek).Pro vrácení nebo výměnu jízdenky
eTiket využijte přímo náš [7]e-shop, nebo u registrovaných uživatelů po
přihlášení označením příslušného dokladu přímo z historie nákupů.V případě
nevyužití jízdních dokladů zakoupených u pokladny se obraťte na
kteroukoliv pokladní přepážku ČD nebo na své náklady písemným podáním na
adrese: České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a
urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Pokud se na nás obrátíte přímo, Vaše podání přepošleme na uvedené
kontaktní emaily. V ostatních případech Vás o předání emailu k vyřízení
budeme informovat.

Přejeme příjemný den,

Centrální zákaznický servis ČD, a.s. 
+420 221 111 122
[8]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její přílohy (dále jen “zpráva”) je důvěrná,
určená výhradně adresátovi/tům a může obsahovat právem chráněné informace.
Jakékoli její nedovolené použití či rozšiřování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladně
telefonicky či elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli účel ani nesmíte sdělit její obsah žádné další osobě.
Vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod naší přímou
kontrolou, neodpovídáme za případnou škodu způsobenou přenosem této
zprávy. V případě, že je zpráva součástí jednání o smlouvě, máme právo
ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, přičemž smlouva bude
uzavřena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. https://www.cd.cz/kontaktni-formular/
2. https://www.cd.cz/
3. https://www.cd.cz/info/cim-se-ridime/-25...
4. https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-rid...
5. mailto:[emailová adresa]
6. https://www.cd.cz/typy-jizdenek/odskodne...
7. https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/
8. http://www.cd.cz/

EM ČD, České dráhy, a.s.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: emailová adresa [emailová adresa] NENÍ AKTIVNÍ a slouží
pouze jako směrová adresa na server ČD.
Pro komunikaci s námi použijte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ přístupný na
[1]http://www.cd.cz

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Odpověď na podání č.: 9X45-3TKQ

České dráhy, a.s.

Dobrý den,
v rámci UMVŽST zajišťuje údržbu zeleně a dřevin na pozemku p.č. 1626/13,
k.ú. Bystřice u Benešova, místně příslušné Oblastní ředitelství Správy
železnic. V tomto případě OŘ Správy železnic Praha. Se svým dotazem se
obraťte, prosím, na tuto správní organizaci.

S pozdravem Jana Skořepová, Regionální správa majetku Hradec Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Kopie původní zprávy:
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
České dráhy, a.s.
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: České dráhy, a.s.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážená paní, vážený pane,
Povinný subjekt: České dráhy, a.s.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Dobrý den. Před několika lety byl za zahradou našeho domu postaven mezi
kolejemi a naší zahradou protihlukový val. Neudržovaná náletová zeleň
začíná poškozovat náš plot.
Jak často je tato zeleň a kdy udržována?
Na koho se mohu obrátit a požádat o nápravu?
S přátelským pozdravem,
Bc. Alena Šlepecká
Bystřice u Benešova
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #9392 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání:
20/9/2022
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2]https://infoprovsechny.cz/help/officers
Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.cd.cz/
2. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste ALENA ŠLEPECKá prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.