ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zápis č. 1 ze zasedání ZM dne 27.1.2016 bod 3.3.

Vysvětlete, proč nebylo přijato usnesení - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
Pro přijetí se vyjádřilo 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 4 hlasy, a to z celkového počtu přítomných 10 zastupitelů.
V zápise se přesto uvádí, že usnesení přijato nebylo (!?) a přijetí vyhlášky nebylo odsouhlaseno.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 406/2016

Žádost o informace podle dotaz – Neodsouhlasený návrh vyhlášky města

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Zákon č. 128/2000 sb., O obcích (obecní zřízení) jasně ukládá podmínky pro
přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva města:

 

§ 87

,,K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak  [1]^31a).“

 

V praxi to znamená - v patnáctičlenném zastupitelstvu města Kouřim na
přijetí usnesení musí být alespoň osm členů pro návrh usnesení, v případě
menšího počtu je usnesení nepřijato.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

References

Visible links
1. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#...

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

děkuji Vám za informaci. Nicméně otázkou na Vás i nadále zůstává vysvětlení, proč v tak zásadních záležitostech, jako je přijetí návrhu novely obecně platné vyhlášky města Kouřim, je rozhodováno na zasedání zastupitelstva, kdy celá třetina z celkového počtu 15ti zastupitelů - v našem případě 5(pět) zastupitelů - je na zasedání nepřítomna.

Z obsahu příslušného zápisu ze zasedání pak lze spekulovat na to, že hlasování o tomto návrhu a v dané situaci bylo účelové.

Pokud se ve svém odhadu mýlím, zajisté navrhnete na nejbližším zasedání ZM předmětné usnesení revokovat a hlasování o návrhu novely vyhlášky zopakovat za 100% účasti všech 15ti zastupitelů města Kouřim.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Žádost o informace podle dotaz - Neodsouhlasený návrh vyhlášky města

Č.j. KOU-514/2016

 

Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm.
a) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

Městský úřad Kouřim obdržel dne 4. 3. 2016 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“)
o poskytnutí informací, týkající se neodsouhlaseného návrhu vyhlášky
města.

 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte datum narození, adresu
trvalého pobytu dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Vás tímto vyzýváme
k doplnění Vaší žádosti.

Žádost vedenou Městském úřadem Kouřim jako č.j. KOU-514/2016 je nutné také
upřesnit, protože není zřejmé, jaká informace je požadována.

 

V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode
dne, kdy Městský úřad Kouřim obdrží doplnění žádosti. Pokud žádost do 30
dnů ode dne doručení této výzvy nedoplníte, bude Vaše žádost odložena /§
14 odst. 5 písm. a) InfZ/.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane tajemníku,

ve věci mnou vzneseného dotazu k tématu Neodsouhlasený návrh vyhlášky města :

A/
1/ Dotaz v předmětné věci vznesený dne 18.2.2016, stejně tak
2/ Vaše odpověď čj.KOU-406/2016 ze dne 4.3.2016
4/i na její obsah reagující a mnou ve věci vznesený doplňující dotaz ze dne 4.3.2016

proběhly (a probíhají po celá leta - ostatně jako celé desítky tomuto datu předcházející korespondence nejen mezi mnou - i jinými tazateli - a všemi povinnými subjekty, kterým v tomto našem případě je město Kouřim - VÝLUČNĚ prostřednictvím portálu Informace pro všechny.

(Popis využívání předmětného portálu Informace pro všechny při získávání informací v rámci zákona č. 106/1999 Sb. jsou nad rámec předmětného dotazu.)
Nicméně zcela zásadní skutečností zůstává, že
každý tazatel vznášející dotaz na povinného prostřednictvím tohoto portálu je u tohoto subjektu registrován a pokud je jeho dotaz vznesen prostřednictvím tohoto portálu, tak jeho VEŠKERË identifikační údaje vidí pouze instituce, které je žádost adresována (v našem případě město Kouřim), zatímco na stránkách IPV veřejně dostupné nejsou a v emailové korespondenci následně na stránkách IPV uveřejněné je systém automaticky smaže.

Vaše námitka týkající se údajného neuvedení dostatečných identifikačních údajů žadatele je zcela nedůvodná.

B/Pokud jde o Vaši druhou námitku uvedenou ve Vaší reakci ze dne 11.3.2016 čj. KOU-514/2016 (opět jako již dříve nechápu nové číslování v případě, kdy se jedná o tentýž dotaz vznesený dne 18.2.2016 a na stejné téma, na který jste reagovali již pod čj. KOU-106/2016) dovoluji si zopakovat.
Vysvětlete, proč jste zastupitelstvu města předložili zcela zásadní návrh novely vyhlášky města týkající se pyrotechniky (a tudíž bezpečnosti občanů města Kouřim) za takových okolností a v situaci, kdy počet přítomných členů byl pouze dvoutřetinový a nechali jste o ní hlasovat pouze 10ti členným zastupitelstvem.
Vysvětlete, proč jste hlasování o této pro bezpečnost kouřimských občanů důležité novele stávající vyhlášky aktuálně nepozdrželi a nepřesunuli na dobu, kdy bude přítomnost zastupitelů na zasedání stoprocentní.

Pokud jde o Váš odkaz na §14 odst. 5, je tento ve spojení s obsahem Vašich námitek zcela irelevantní.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj. : KOU – 574/2016

Žádost o informace podle dotaz – Neodsouhlasený návrh vyhlášky města

 

Vážená paní, vážený pane,

 

                s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste se dne 18. 2. 2016 tázala
na důvody nepřijetí návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2016. Dne 4. 3.
2016 jste v reakci na odpověď města opět s odkazem na zákon o svobodném
přístupu k informacím vyslovila pochybnost o postupu města při schvalování
uvedeného návrhu vyhlášky, neuvedla jste však konkrétní dotaz, resp.
žádost o informace. Z tohoto důvodu jste byla vyzvána k upřesnění své
žádosti; současně jste byla městem vyzvána k doplnění žádosti dle § 14
odst. 5 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto výzvu
jste reagovala dne 11. 3. 2016, kdy jste mj. zopakovala svůj dotaz ze dne
18. 2. 2016 a požádala o vysvětlení, proč byl zastupitelstvu města
předložen návrh obecně závazné vyhlášky při účasti dvou třetin zastupitelů
na předmětném zasedání, resp. proč nebylo za těchto okolností jednání o
dané vyhlášce přesunuto na jindy. K vysvětlení postupu města uvádíme
následující.

 

                Jelikož ve svých žádostech odkazujete na zákon o svobodném
přístupu k informacím, je třeba při jejich vyřizování postupovat podle
tohoto zákona, resp. v jeho procesním režimu. To však neznamená, že je
město povinno Vám požadované informace podle uvedeného zákona poskytnout.
Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. totiž platí, že povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací. Povinný subjekt není tedy povinen v režimu
informačního zákona provádět zdůvodňování své činnosti nad rámec již
existujících (zaznamenaných) informací, zaujímat postoj či názor ke
konkrétním společenským či politickým otázkám apod. Předmět Vašeho dotazu
se přitom týká právě takovéto situace, neboť požadujete, aby město
vysvětlilo určitý postup či postoj, resp. objasnilo důvody svého postupu.
V případech, na které dopadá citovaný § 2 odst. 4 zákona o svobodném
přístupu k informacím, tedy není povinností města požadované informace
poskytovat (vytvářet), přičemž je možné z těchto důvodů žádost o informace
odmítnout podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím vydáním
správního rozhodnutí. K vydání formálního správního rozhodnutí je však
třeba mj. znát konkrétní identifikační údaje žadatele o informace;
z tohoto důvodu jste byla požádána o doplnění své žádosti, společně
s upozorněním na možnost odložení žádosti v případě jejího nedoplnění.
V reakci na Váš doplňující, resp. doplněný dotaz ze dne 11. 3. 2016 se
město rozhodlo aktuálně Vaši žádost neodmítat postupem dle § 15 zákona o
svobodném přístupu k informacím a k Vaší žádosti sděluje tedy následující.

 

                Informace o konání a navrženém programu předmětného
jednání zastupitelstva byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna na
úřední desce městského úřadu. Rovněž všichni zastupitelé byli o zasedání
zastupitelstva informováni v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Je
otázkou toliko politické odpovědnosti zastupitelů, zda se jednání
zúčastní; město nemá žádné donucovací nebo sankční právní možnosti, jak
účast jednotlivých zastupitelů zajistit. Stejně tak není povinností města
přerušovat jednání o určité záležitosti z jakýchkoli důvodů. Postup při
rozhodování o dané věci byl tedy plně v souladu se zákonem. Tím samozřejmě
není vyloučeno případné budoucí rozhodování o návrhu předmětné obecně
závazné vyhlášky, např. na základě žádosti konkrétního člena
zastupitelstva o projednání této záležitosti (srov. § 82 písm. a/ zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Klouda zanechal/a poznámku ()

Ti zdůvodní třetí světovou válku umnělci.