Nedostatečné podklady pro jednání zastupitelstva města

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 27. 5. 2020 se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Kouřim. Na programu tohoto jednání byl zařazen bod č. 10 Rozpočtová změna – čerpání části rezervy na posílení bytového hospodářství. Jako zastupitelka jsem při schvalování programu jednání žádala, aby tento bod byl přesunut na příští – červnové jednání z důvodu neobdržení podkladů. Paní starostka Zuzana Chmelová s mým požadavkem nesouhlasila s odůvodněním, že se jedná o naléhavé investice a dále, že zastupitelé dostali dostatečné informace, aby mohli v této věci rozhodnout. Můj návrh na změnu programu jednání ZM byl následně zamítnut a výše uvedený bod byl dne 27. 5. 2020 na jednání zastupitelstva města Kouřim projednáván.

Při studování zaslaných podkladů na toto květnové jednání zastupitelstva města jsem nalezla jedinou informaci k výše zmíněnému bodu v zápise z jednání rady města č. 7, ze dne 11. 3. 2020, bod č. 8:

8. Návrh do rozpočtové změny - čerpání části rezervy
RM doporučuje ZM k projednání přesun finančních prostředků z rozpočtu z rezervy na posílení hospodářské činnosti - bytového hospodářství na opravy bytového fondu ve výši 500 000,- Kč.

Informace, na jaké výdaje přesně mají být peníze z rezervy využity v zaslaných materiálech zcela chybí. Navíc, až v průběhu projednávání na květnovém zastupitelstvu se zastupitelé dozvěděli, že z rezervy se má čerpat částka
1 200.000,- Kč, což je o 700.000,- Kč více, než je uvedeno v březnovém zápise z jednání rady města.

Žádám proto paní starostku Zuzanu Chmelovou, jakožto osobu zodpovědnou za přípravu podkladů na jednání ZM o informací, kdy byly všem zastupitelům města Kouřim zaslány podklady k bodu č. 10 ve výši 1 200.000,-Kč, a to především:

1. čísla zápisů z jednání RM, v nichž bylo čerpání rezervy ve výši 1. 200 000,- Kč projednáváno, vč. přesného popisu účelu a položkového rozpisu.
2. datumy těchto jednání RM
3. pořadová čísla těchto bodů jednání
4. přesná struktura výdajů, které budou hrazeny z převedené rezervy (popis + částka).

Pokud byly požadované podklady zastupitelům poskytnuty jinou formou, než v zápisech z RM, žádám o informaci, kdy a jakou formou byly poskytnuty a současně žádám o jejich zaslání.

Děkuji.

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1196/2020 ze dne 2. 6. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Nedostatečné podklady pro jednání zastupitelstva města

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že jako zastupitelka města Kouřim, máte všechny informace, ohledně kterých vznášíte dotaz,  k dispozici.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Karin Paluvová

asistentka starostky

 

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání položkového seznamu výdajů, včetně uvedení částek, které budou hrazeny z převedené rezervy ve výši 1.200 000,- Kč, viz můj dotaz ze dne 1. 6. 2020 - Nedostatečné podklady pro jednání zastupitelstva města.

S pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1379/2020 ze dne 22. 6. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz – Nedostatečné podklady pro jednání zastupitelstva města

 

Vážená paní, vážený pane,

Vámi požadovaný seznam výdajů nebyl doposud zpracován.

 

 

S přátelským pozdravem.

Karin Paluvová

asistentka starostky