Nedodržení zákonných lhůt ve správním řízení

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zákon č. 500/2004 Sb.správní řád stanovuje účastníkovi správního řízení m.j.i přiměřenou zákonnou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Určením lhůty nesmí být porušena rovnost účastníků ani ohrožen účel řízení (§39 odst. 1).

Proto bych se ráda zeptala jak je možné a jak vysvětlíte, že mnou dne 20.2.2013 elektronickou poštou odeslaný Podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci Rozhodnutí čj. 023176/2013/KUSK sp.zn.SZ/180061/2013/KUSK ze dne 14.2.2013 nebyl do této doby vybaven.

Odpověď prosím elektronickou poštou.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 431 bd100656 infoprovsechny.cz 6eab902c5daadb17863dee2a5cac50a5.zip

  3K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.epodatelny.cz

Malá Jaroslava, Středočeský kraj

3 přílohy

 

 

 

 

JUDr. Jaroslava Malá
odborný referent oddělení správních agend
Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 397 fax: 257 280 370
e-mail: [1][email address]
www.kr-stredocesky.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Malá Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaši odpověď nepovažuji za odpověď ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

a) mnou dne 20.2.2013 üčiněné podání ve věci Podnětu k přezkumnému řízení(stejně jako všech sedm příloh) BYLO elektronickým podpisem opatřeno. Jak vyplývá ze stanoviska MV ze dne 2.4.2013, podání opravdu nebylo směrováno elektronické podatelně, ale přímo vedoucí odboru Krajského úřadu Ing.Kovačové
b) vysvětlete, proč - pokud tedy podání trpělo nějakou vadou - jste mne ve smyslu § 37 odst.3 správního řádu nevyzvali k jejich odstranění a neposkytli mi přiměřenou (pětidenní)zákonnou lhůtu (§ 37 odst.4 správního řádu) k jejich odstranění. Neučinili jste tak ale ani po té, co jste spisové materiály dne 2.4.2013 obdrželi od MV zpět.
c) vysvětlete, jak hodláte obsah mého podání ze dne 20.2.2013 řešit. V konkrétním případě jste - a to opakovaně - postupovali v rozporu se zásadou dobré správy a též v rozporu se zásadou poučovací povinnosti správního orgánu.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Malá Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

server Informace pro všechny, prostřednictvím kterého jsem dne 30.5.2013 vznesla dotaz týkající se Nedodržení zákonných lhůt ve správním řízení mne upozornil, že dle zákona jste můj dotaz měli zodpovědět nejpozději do 15 dnů, ovšem do 20.6.2013 jste tak neučinili.

Sama určitě dobře víte, že Vaše sdělení ze dne 7.6.2013, na které jsem tentýž den reagovala, není odpovědí v intencích zákona č. 106/1999 Sb.

Buďte, prosím, tedy tak hodná a poskytněte mi odpověď ve formě odpovídající mému dotazu.
Doufám, že si nepřejete, abych Vás školila přes media, i když se domnívám, že byste měla být obeznámena s tím, že jak obsah mnou vzneseného dotazu, stejně jako Vaše reakce ze 7.6.2013 a násl. mohou spolu se mnou sdílet i ostatní, kteří využívají služeb výšejmenovaného serveru Informace pro všechny
(Projekt podpořen Fondem Otakara Motejla vytvořeného Nadací Open Society Fund).

Budu Vám vděčná, když v reakci na tento můj neformální přípis vše zvládnete po dobrém.

Informaci mi poskytněte v co nejkratší lhůtě elektronicky tak, jak v mém dotazu dne 30.5.2013 vyžádáno.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Malá Jaroslava, Středočeský kraj

Vážená paní, odpověď na dopis ze dne 30.5.2013 byla vypravena dne 18.6.2013 poštou. S pozdravem J. Malá

JUDr. Jaroslava Malá
právnička oddělení občanských agend
Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 397 fax: 257 280 370
e-mail: [email address]
www.kr-stredocesky.cz

ukázat citované pasáže

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Malá Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

jak již uvedeno - i v mém dnešním mailu -zaslání odpovědi na můj elektronickou poštou vznesený dotaz požádováno také elektronickou poštou.

V situaci, kdy naše vzájemná komunikace tedy od samotného počátku probíhá elektronicky - a jak již víte - prostřednictvím veřejného portálu Informace pro všechny nevidím důvod, proč Vaši údajnou odpověď - navíc v rozporu s mým jasně formulovaným a opakovaným požadavkem - vypravujete poštou ?!

Prosím znovu a akcentuji - veškerou korespondenci v dané věci očekávám výlučně elektronicky a předpokládám, že mi Vaši zmíněnou odpověď obratem přepošlete.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

3 přílohy

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

děkuji za přeposlaný judikát NSS.
Ještě jednou Vás prosím, zašlete mi obratem elektronickou poštou Váš dopis - sdělení ze dne 12.6.2013 čj. 086298/2013/KUSK.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Středočeský kraj

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 431 bd100656 infoprovsechny.cz cb10877b3733177b5f3771ff0d460c7c.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.epodatelny.cz

Jůzová Eva, Středočeský kraj

1 příloha

Vážená paní inženýrko,

 

na základě Vaší žádosti zasílám sdělení Krajského úřadu Středočeského
kraje ze dne 12.6.2013 čj. 086298/2013/KUSK.

 

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Eva Jůzová

vedoucí oddělení správních agend

Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 658 fax: 257 280 370

e-mail: [email address]

[1]www.kr-stredocesky.cz

 

 

 

 

ukázat citované pasáže

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Jůzová Eva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

vracím se k předchozí korespondenci.
Na základě obsahu Vámi poskytnutých informací jsem nucena konstatovat, že jste mi na mnou položenou otázku neodpověděli, resp. veškerá Vaše sdělení jsou v dané věci zcela irelevantní.

1/ V příloze Vašeho 6.6.2013 sp.zn.SZ-083251/2013/KUSK jste mi v příloze poskytli pouze kopii dopisu MV (ze dne 2.4.2013 adresovaného odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu).
... V průvodním sdělení se zodpovězení mé otázky zcela vyhýbáte.

2/ Obsahem výše zmíněné kopie dopisu MV (krom
nepravdivého tvrzení pokud jde o údajné neopatření mých mailů elektronickým podpisem) je především a hlavně odkaz na rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, na základě obsahu kterého se MV mým podáním prý nebude zabývat.
... Předmětný judikát, kterým se ale jak MV - tak následně i Vy - zaštiťujete a na něž se bez detailnější znalosti odvoláváte, se na podání učiněná dle správního řádu vůbec nevztahuje. Na tento judikát se lze odvolávat výlučně při podání dle InfZ.
ZÁVĚR - můj podnět k zahájení přezkumného řízení ze dne 20.2.2013 byl podán v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu!

3/ Ve Vašem Sdělení ze dne 7.6.2013 stejné sp.zn. (viz ad 1/)m.j. uvádíte, že ... "KÚ Vaše podání uznal a zabýval se jím v rozsahu své působnosti..."
...Pakliže jste opravdu mé podání ze dne 20.2.2013 uznali a opravdu jste se jím zabývali, nemohlo Vám uniknout, že z jeho obsahu zcela jasně vyplývá, že došlo
- k závažnému pochybení vyplývající ze záměny opakované nečinnosti správního orgánu I. stupně v souvislosti s dvěma různými podáními z let 2009 a 2011
- k nedbalému vyřízení stížnosti na nečinnost výše uvedeného orgánu, kdy předem zcela neinformovaný účastník správního řízení zveřejňuje a akcentuje zcela nové skutečnosti v očekávání, že na ně pečlivý úředník nadřízeného bude neprodleně reagovat
- k nezákonnému "rozhodnutí" v přezkumném řízení

Opakuji proto svoji prvotní otázku ze dne 30.5.2013 a ptám se znovu :
Jak je možné, že můj podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí č. 023176/2013/KUSK sp.zn. SZ/18006/2013 ze dne 20.2.2013 (nikoli tedy 14.2.2013, jak ve svém Sdělení ze dne 7.6.2013 chybně uvádíte)nebyl dosud vybaven.

K celé věci dodávám, že Váš postup ve věci shledávám minimálně problematický, neboť dle § 94 odst.1 s.ř. je správní orgán zavázán podatele informovat do 30 dnů o tom, že neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení. Pokud však správní orgán po zahájení přezkumného řízení zjistí, že právní předpis porušen nebyl, řízení usnesením zastaví (§ 97 odst. 1).
Rozhodnutí se sice nedoručuje (pouze poznamená do spisu), nicméně Vámi poskytnutá kopie dopisu MV však takovýmto rozhodnutím rozhodně není.

Ke zjištění aktuelního stavu mého podání existuje tedy jediný relevantní prostředek, což je žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádám proto jasné a konkrétní zodpovězení své otázky :
Proč v tomto jediném správním řízení nebyly dodrženy nejen zákonné lhůty, ale došlo i k porušení několika dalších ustanovení správního řádu

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

2 přílohy

ODPOVĚĎ BYLA Krajským úřadem Středočeského kraje dne

7/6/2013

ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME:

Malá Jaroslava, Středočeský kraj

1 příloha

Vážená paní,

k Vašemu dotazu, jak je možné, že Váš podnět k zahájení přezkumného řízení
ve věci rozhodnutí č.j. 023176/2013/KUSK sp.zn. SZ_180061/2013 nebyl dosud
vybaven, sděluji v návaznosti na dosavadní korespondenci v této věci, že
podle ust. § 95 odst. 1 správního řádu je oprávněn zahájit přezkumné
řízení z moci úřední (nikoli na žádost) správní orgán nadřízený správnímu
orgánu, který rozhodnutí vydal, t.j. v dotazovaném případě Ministerstvo
vnitra. Protože byl podán podnět u Krajského úřadu Středočeského kraje,
jeho povinností bylo věc předat příslušnému nadřízenému orgánu, což
učinil, Vašimi slovy, došlý podnět vybavil. Povinnost stanovená § 94
správního řádu se vztahuje ke správnímu orgánu oprávněnému k zahájení
přezkumného řízení. V dané věci přezkumné řízení zahájeno nebylo, nebylo
tudíž ani možné řízení zastavovat. Krajský úřad by mohl provést přezkumné
řízení pouze za předpokladu, pokud by bylo možné plně vyhovět účastníkovi,
který podnět uplatnil, což podle jeho názoru možné není. Pokud je ve Vašem
zájmu, aby shora citované rozhodnutí bylo nadřízeným správním orgánem
přezkoumáno, je třeba vůči němu učinit v této věci nové podání tak, aby
jednak bylo v souladu se správním řádem, ale také, aby byl podnět uplatněn
včas s ohledem na jednoroční lhůtu (ode dne nabytí právní moci napadeného
rozhodnutí) pro možnost zahájení přezkumného řízení. Bohužel, více
informací v této záležitosti Vám nemohu poskytnout, neboť v předmětné
spisové dokumentaci nic jiného není obsaženo. S pozdravem J.Malá

 

JUDr. Jaroslava Malá
odborný referent oddělení správních agend
Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 397 fax: 257 280 370
e-mail: [1][email address]
www.kr-stredocesky.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Malá Jaroslava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
odvolávám se na Váš 6.8.2013. Čím dál tím víc se domnívám, že si ze mne děláte legraci.
1/ podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí ze dne 14.2.2013 jsem dne 20.2.2013 podávala s odvoláním a v souladu s ustanovením § 94 a násl.správního řádu.
2/ nevím, proč citujete § 95 téhož.
3/ dle ustanovení § 94 odst. 1 správního řádu je správní orgán zavázán informovat podatele do 30 dnů o tom že neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení. Proč jste neudělali ?
4/ v souvislosti s obsahem tohoto § 94 přitom, nebo na místo toho odkazujete na skutečnost, že: ..."KU by mohl provést přezkumné řízen pouze za předpokladu, pokud by bylo možné plně vyhovět účastníkovi,který podnět uplatnil, což podle jeho názoru možné není..." Proč nebylo možné vyhovět ?
5/ Takovýto prázdný "argument" je nejen účelový, ale absolutně zcestný ! KÚ přece rozhodoval (a to opakovaně) podle podkladů, které se týkaly jiné věci !
6/ Souběžně uvádíte, že přezkumné řízení zahájeno nebylo a tudíž není možné je zastavit.
7/ Sdělením ze dne 7.6.2013 m.j. uvádíte :
..."KÚ Vaše podání uznal...."
8/ Pokud se tak opravdu stalo a podání bylo uznáno, nechápu, proč tedy nebyl "..shledán důvod pro zrušení předmětného rozhodnutí - autoremeduru ". Je na místě přiznat si konečně vlastní pochybení. Je přece zřejmé, že pokud jde o obsah Rozhodnutí ze 14.2.2013, bylo učiněno a vydano na základě nesprávných podkladů, které se týkaly jiné věci.
9/ Pokud si zmíněný odbor KÚ takovéto vlastní pochybení opět nepřipustil a věc postoupením podnětu nadřízenému ještě více zkomplikoval (přičemž i tento závažným způsobem při odmítnutí se věcí zabývat zásadně a bezprecedentně pochybil), nevidím důvod, proč bych já měla činit nové¨podání. Náprava neleží v mých rukou.
10/ Trvám na tom, že díky:
a/ nečinnosti správního orgánu I. stupně z let 2009 a 2011
b/ nedbalým vyřízením mé stížnosti na nečinnost výše uvedeného orgánu I. stupně a zásadním pochybením Odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu Středočeského kraje
c/ navíc pak zcela nezákonným zdůvodněním odmítnutí mého podnětu k přezkumnému řízení

došlo k porušení příslušných ustanovení správního řádu a k bezprecedentnímu porušení rovnosti účastníků řízení, kdy byl zásadně narušen i účel tohoto řízení.

Pro případ, že věc budete i nadále bagatelizovat a vymýšlet neustále nové a nové "argumenty" za účelem legitimace veškerých Vašich vlastních pochybení, jsem nucena - po marném vyčerpání všech prostředků, které je možné pro řízení u správního orgánu uplatnit - konstatovat, že v souladu s § 79 odst.1 soudního řádu správního se budu domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat ve věci samé rozhodnutí nebo osvědčení.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková