Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací:

1/ Seznam všech nebytových prostor ve vlastnictví města s uvedením jejich adres, příp. jiné identifikace, dále kdo výše uvedené jednotlivé prostory užívá, a dále jaká je sjednaná cena u jednotlivých prostor za jejich užívání bez služeb za m2/rok.

2/ Pokud by poskytnutí výše uvedených informací bylo možné získat pouze za úhradu z důvodu nutnosti jejich vyhledávání, žádám o jejich poskytnutí v maximálním možném rozsahu, který umožňuje export z informačních systémů využívaných k evidenci, resp. v rozsahu, za který nebude požadována úhrada za vyhledávání.

Žádám, aby mi požadované informace a veškerá korespondence spojená s touto žádostí byly poskytnuty výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Elektronická Podatelna, Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20210000019989

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Nebytové prostory ve vlastnictví
města
Datum doručení: 25.9.2021 4:37:31
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o poskytnutí následujících informací: 1/ Seznam všech
nebytových prostor ve vlastnictví města s uvedením jejich adres, příp.
jiné identifikace, dále kdo výše uvedené jednotlivé prostory užívá, a dále
jaká je sjednaná cena u jednotlivých prostor za jejich užívání bez služeb
za m2/rok. 2/ Pokud by poskytnutí výše uvedených informací bylo možné
získat pouze za úhradu z důvodu nutnosti jejich vyhledávání, žádám o
jejich poskytnutí v maximálním možném rozsahu, který umožňuje export z
informačních systémů využívaných k evidenci, resp. v rozsahu, za který
nebude požadována úhrada za vyhledávání. Žádám, aby mi požadované
informace a veškerá korespondence spojená s touto žádostí byly poskytnuty
výhradně v elektronické podobě. S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #9132 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako provozovatel služby
Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve
vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou
vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na
stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách
www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k
jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k
porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona
správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací
zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění
identifikačních údajů žadatele. Datum podání: 25/9/2021
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Upozorňujeme na zpoždění
zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech. Pokud jste
poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte
IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------