Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto
dokumentu, případně i jen odkazu k jeho stažení:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 16.2.2016 16:14:30
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 16.2.2016 16:14:30
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

8 příloh

Vážený pan

Vít Veselý                                                  e-mail:
[1][FOI #4930 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 55/2016-072-Z106/4 + přílohy

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  ze dne 16. 2. 2016 –
odpověď

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaši žádost ze dne 16. 2. 2016 ve věci
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  která byla
doručena a zaevidována podatelnou ministerstva téhož dne. Ve své žádosti
požadujete poskytnutí těchto informací - cit.:

 

“ „žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu,
případně i jen odkazu k jeho stažení:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení
vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k
plavbě. Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.“

 

Ministerstvo dopravy Vám na základě stanoviska věcně příslušného Odboru
drážní a vodní dopravy poskytuje požadovaný text návrhu vyhlášky, kterou
se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o
rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě a dále důvodovou
zprávu k tomuto návrhu a platné znění § 2 vyhlášky č. 46/2015 Sb.
s vyznačením navržené úpravy.

 

Dále připojujeme i odkazy na předmětné dokumenty:

Odkaz na všechny materiály související s novelou vyhlášky č. 46/2015 Sb.
naleznete v Knihovně připravované legislativy  -
[2]https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN...

Návrh novelizační vyhlášky a odůvodnění návrhu je možné najít rovněž na
portálu Lepší právo, který provozuje Ministerstvo dopravy -
[3]http://www.lepsipravo.cz/TopicForm.aspx?... .

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[5][email address] | [6]+420 225 131 317
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4930 e-mail] ??
2. https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN...
3. http://www.lepsipravo.cz/TopicForm.aspx?...
4. http://www.mdcr.cz/
5. mailto:[email address]
6. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Konec vodáků v Čechách.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-k...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Vodáci mohou zůstat klidní, povolení ke splouvání jezů potřeba nebude

Ministerstvo dopravy připravuje novelizaci vyhlášky, týkající se splouvání jezů. Z vyhlášky bude vyjmuta povinnost, která po vodácích požadovala mít ke splutí jezu povolení správce. Úprava bude provedena ještě před začátkem letošní vodácké sezóny.

„Ministerstvu dopravy jde o to, aby pravidla zbytečně nezatěžovala vodáckou veřejnost a zároveň nezapomínala na bezpečnost,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Povinnost mít ke splutí jezu souhlas správce vodní cesty byla v Řádu plavební bezpečnosti několik let, až do loňského roku, kdy ji Ministerstvo dopravy z této vyhlášky vypustilo. Na žádost Ministerstva zemědělství však povinnost byla nově přesunuta do vyhlášky 46/2015 Sb.

„Jsme rádi, že jsme se s Ministerstvem zemědělství nakonec společně shodli na tom, že požadovat po vodácích, aby měli souhlas na splutí každého jezu, je přehnané. Rádi nastavíme pravidla tak, aby příliš neomezovala rekreační plavbu. Například v tom smyslu, že pokud to signální znak přímo nezakazuje, je možné splout jez na vlastní nebezpečí. V každém případě chceme vyhlášku upravit ještě nyní tak, aby tato formální záležitost nijak nezasahovala do vodácké sezóny,“ dodal Ťok.

Aktuálně probíhá k novelizaci vyhlášky meziresortní připomínkové řízení. Konečné znění vyhlášky bude stanoveno po dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.
Zdroj:
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpra...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Dovoluji si informovat především kolegy z České asociace námořního yachtingu /ČANY/, že novela vyhlášky č. 46/2015 Sb., která řeší problematiku tzv. „nočního kotvení“ a problematiku splouvání jezů na nesledovaných vodních cestách, vyšla 22.7.2016 ve Sbírce zákonů pod č. 232/2016 Sb. a účinnosti nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Ke stažení je zde:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/Vi...
Dovoluji si také upozornit na úpravu provedenou na základě připomínky pracovní komise Legislativní rady vlády, kdy byl zcela vypuštěn § 2 odst. 6 vyhlášky č. 46/2015 Sb. Splouvání jezů na nesledovaných vodních cestách tak bude obecně povoleno a může být v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě a vyhláškou č. 67/2015 Sb. (pravidla plavebního provozu) upraveno podle místních podmínek značením. Kromě „oficiálních“ signálních znaků mohou být na nesledovaných vodních cestách ve smyslu § 56 vyhlášky č. 67/2015 Sb. umístěny i jiné výstražné nebo informativní značky nebo nápisy.

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Reaguji na pár dotazů ohledně značení vodních mořských cest.
Je to problém triviální, ale má však svá úskalí.
Vodní cesty jsou značeny v systému :
IALA /International Association of lighthouse Authorities / –A / oblast Evropa/
IALA /– B / oblast USA, Japonsko, Korea a Filipíny/

Pro oblast A platí : při návratu k pevnině je mořská cesta značena
Zelené bóje na pravé straně
Červené bóje na levé straně.

Pro oblast B platí : /Jak jinak – vše opačně/ při návratu k pevnině je mořská cesta značena
Zelené bóje na levé straně
Červené bóje na pravé straně

Potud jednoduché. Ovšem ruku na srdce, vsadím 100:1, že když po roce od zkoušek připlujete v Chorvatsku k zelené bóji, nebudete vědět, z které strany ji vzít.

Co tedy s tímto problémem. Celý život si pomáhám mnemotechnickými pomůckami.

Když se mě o půlnoci zeptáte, kolik je poloměr zeměkoule, vypálím 1/ 6370 nebo 1/6378
Jak budete chtít. Je to jednoduché. Ihned si vybavím
1/ šetřisenulo še-tři-se-nulo...6370 km
1/ šetřiseosobo.......................6378 km

Jak s tou zelenou bójí ?
V Americe mají pomůcku 3R
RED...........pokus o fonetiku..../ret/.........červená
RIGHT..................................../rajt/........vpravo
RETURN................................./ritern/......návrat

U nás obráceně – vpravo zelená. "Leninův zákon levoboční barvy" červená - komunisti - levá.
U nás /oblast A/ platí :

Loď při NÁVRATU ctí barvu – BARVA K BARVĚ /pro hráče mariáše to bude jednoduché/
Na přídi lodi máte dvě světla, napravo zelené a nalevo červené.
K ZELENÉMU SVĚTLU ZELENÁ BÓJ
K ČERVENÉMU SVĚTLU ČERVENÁ BÓJ.
Aloha.

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Pujcovna WS Rene Egli na Fuerte vcera po 20.00 hodine lehla popelem.....