Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce - JUDr. Miroslav Čapek

Lukáš Trnka vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Krajský soud v Ústí nad Labem.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání kopie návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce JUDr. Miroslava Čapka.

Návrh byl doručen Nejvyššímu správnímu soudu 23. ledna 2015 a účastníkem řízení je předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Návrh na zahájení
kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce - JUDr. Miroslav Čapek" s
evidenčním číslem dccd8c7d-bdd4-43f0-bf9e-203437b3c5b4 a s běžným číslem
48454/2015 bylo doručeno dne 15.04.2015 15:28:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Trnka zanechal/a poznámku ()

Si 165/2015

R O Z H O D N U T Í

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o žádosti Lukáše Trnky, nar. XXX, trvale bytem XXX, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), ze dne 15. 4. 2015

t a k t o:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15. 4. 2015 se podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Žádostí doručenou povinnému subjektu dne 15. 4. 2015 se žadatel domáhal poskytnutí informace, a to zaslání kopie návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce JUDr. Miroslava Čapka.

Podle ustanovení § 12 věty první zákona č. 106/1999 Sb. všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.

Podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.

Podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty dále neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení.

Podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt neposkytne informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnosti orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Podle výše citovaného ustanovení § 11 odst. 4, písm. a) omezuje zákon č. 106/1999 Sb. právo na poskytování informací v případě, že se požadované informace vztahují k probíhajícímu trestnímu řízení. Ač se v předmětné žádosti nejedná o poskytnutí informace z trestního řízení, povinný subjekt má za to, že toto ustanovení lze přiměřeně aplikovat i na probíhající kárné řízení, neboť při něm dochází k naplňování znaků řízení trestního. Koneckonců tato skutečnost vyplývá i z ustanovení § 25 zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, které stanovuje princip přiměřeného použití ustanovení trestního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného.

Vzhledem k situaci, že kárné řízení není skončeno, považuje povinný subjekt do doby rozhodnutí kárného soudu neposkytnutí požadované informace jako důvodné a ospravedlněné naléhavou společenskou potřebou, která zejména spočívá v ochraně důvěryhodnosti kárně stíhaného soudce a ctění presumpce neviny.

Povinný subjekt uplatnil ve svém rozhodování princip proporcionality vzájemně si konkurujících práv, tj. práva na přístup k informacím týkajících se kárného řízení se zájmem státu na nerušený průběh kárného řízení a ochranu před narušením důstojnosti soudcovské funkce a ohrožení důvěry v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů a v tomto konkrétním případě vyhodnotil, že omezení práva na informace je legitimní a nezbytné. Vycházel přitom i z článku 10 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který stanoví, že výkon svobody projevu a práva na informace, protože zahrnuje povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

Za těchto okolností Krajskému soudu v Ústí nad Labem nezbylo, než žádost o poskytnutí požadovaných informací podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to do 15 dnů od jeho doručení.

V Ústí nad Labem dne 29. dubna 2015

JUDr. Luboš Dörfl v. r.
předseda krajského soudu