Naplňování územního plánu - Michalovice - Třešňovka

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tento dotaz byl nahlášen administrátorům stránek, (pravděpodobně z důvodu nevhodného obsahu).

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o informaci
1/ Jaké je využití území dle platného územního plánu: a/ hlavní, b/ přípustné a c/nepřípustné.
2/ Do kdy území bylo vedeno jako „RH1 - Hromadná rekreace – koupaliště, tábořiště, kemp RH1 A. Dominantní (přípustná) činnost: Koupaliště, kemp, tábořiště, vč. příslušných staveb a zařízení. Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a území. B. Přijatelné (podmíněně přípustné) činnosti: Stravovací zařízení, sportovní a relaxační zařízení, fitcentra, rekreační chatky, lokální parkoviště. Za nedílnou součást dominantních a přijatelných činností a zařízení v území se považují zařízení pro zajištění správy a provozu, tj. zařízení, která prokazatelně zajišťují funkčnost, ochranu a provoz, jako jsou účelové komunikace, parkoviště, bezpečnostní zařízení, technické a zabezpečovací systémy, sociální zařízení, dílny pro drobné opravy a zařízení obdobná sloužící ke komplexnímu zajištění činnosti, pro kterou je stavba určena. C. Nepřípustné činnosti: Všechny ostatní druhy činností, které přímo nesouvisí s činností dominantní.“,
- a od kdy je území vedeno jako „RS – rekreace a sport“.
3/ Informace, z jakých zákonných důvodů jsou v území povolovány stavby „ubytovacích jednotek / ubytoven“.
4/ Informace, zda je vám na odboru a městě známo, že v lokalitě se ve skutečnosti staví rodinné domy a bytové domy.
5/ Informace o tom, zda je vám známo, že „ubytovací zařízení“ jsou již veřejně nabízena k prodeji jako „rodinné domy“ či byty?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá