Naplňování územního plánu - Michalovice - Třešňovka

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Tento dotaz byl nahlášen administrátorům stránek, (pravděpodobně z důvodu nevhodného obsahu).

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o informaci
1/ Jaké je využití území dle platného územního plánu: a/ hlavní, b/ přípustné a c/nepřípustné.
2/ Do kdy území bylo vedeno jako „RH1 - Hromadná rekreace – koupaliště, tábořiště, kemp RH1 A. Dominantní (přípustná) činnost: Koupaliště, kemp, tábořiště, vč. příslušných staveb a zařízení. Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a území. B. Přijatelné (podmíněně přípustné) činnosti: Stravovací zařízení, sportovní a relaxační zařízení, fitcentra, rekreační chatky, lokální parkoviště. Za nedílnou součást dominantních a přijatelných činností a zařízení v území se považují zařízení pro zajištění správy a provozu, tj. zařízení, která prokazatelně zajišťují funkčnost, ochranu a provoz, jako jsou účelové komunikace, parkoviště, bezpečnostní zařízení, technické a zabezpečovací systémy, sociální zařízení, dílny pro drobné opravy a zařízení obdobná sloužící ke komplexnímu zajištění činnosti, pro kterou je stavba určena. C. Nepřípustné činnosti: Všechny ostatní druhy činností, které přímo nesouvisí s činností dominantní.“,
- a od kdy je území vedeno jako „RS – rekreace a sport“.
3/ Informace, z jakých zákonných důvodů jsou v území povolovány stavby „ubytovacích jednotek / ubytoven“.
4/ Informace, zda je vám na odboru a městě známo, že v lokalitě se ve skutečnosti staví rodinné domy a bytové domy.
5/ Informace o tom, zda je vám známo, že „ubytovací zařízení“ jsou již veřejně nabízena k prodeji jako „rodinné domy“ či byty?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá