Naplňování územního plánu - Michalovice - Třešňovka

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Statutární město Mladá Boleslav. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o informaci
1/ Jaké je využití území dle platného územního plánu: a/ hlavní, b/ přípustné a c/nepřípustné.
2/ Do kdy území bylo vedeno jako „RH1 - Hromadná rekreace – koupaliště, tábořiště, kemp RH1 A. Dominantní (přípustná) činnost: Koupaliště, kemp, tábořiště, vč. příslušných staveb a zařízení. Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby a území. B. Přijatelné (podmíněně přípustné) činnosti: Stravovací zařízení, sportovní a relaxační zařízení, fitcentra, rekreační chatky, lokální parkoviště. Za nedílnou součást dominantních a přijatelných činností a zařízení v území se považují zařízení pro zajištění správy a provozu, tj. zařízení, která prokazatelně zajišťují funkčnost, ochranu a provoz, jako jsou účelové komunikace, parkoviště, bezpečnostní zařízení, technické a zabezpečovací systémy, sociální zařízení, dílny pro drobné opravy a zařízení obdobná sloužící ke komplexnímu zajištění činnosti, pro kterou je stavba určena. C. Nepřípustné činnosti: Všechny ostatní druhy činností, které přímo nesouvisí s činností dominantní.“,
- a od kdy je území vedeno jako „RS – rekreace a sport“.
3/ Informace, z jakých zákonných důvodů jsou v území povolovány stavby „ubytovacích jednotek / ubytoven“.
4/ Informace, zda je vám na odboru a městě známo, že v lokalitě se ve skutečnosti staví rodinné domy a bytové domy.
5/ Informace o tom, zda je vám známo, že „ubytovací zařízení“ jsou již veřejně nabízena k prodeji jako „rodinné domy“ či byty?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20200000003314

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Naplňování územního plánu -
Michalovice - Třešňovka
Datum doručení: 12.5.2020 12:47:00
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, Žádám o informaci 1/ Jaké je využití území dle platného
územního plánu: a/ hlavní, b/ přípustné a c/nepřípustné. 2/ Do kdy území
bylo vedeno jako „RH1 - Hromadná rekreace – koupaliště, tábořiště, kemp
RH1 A. Dominantní (přípustná) činnost: Koupaliště, kemp, tábořiště, vč.
příslušných staveb a zařízení. Objekty musí architektonickým členěním
stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a
kontext okolní zástavby a území. B. Přijatelné (podmíněně přípustné)
činnosti: Stravovací zařízení, sportovní a relaxační zařízení, fitcentra,
rekreační chatky, lokální parkoviště. Za nedílnou součást dominantních a
přijatelných činností a zařízení v území se považují zařízení pro
zajištění správy a provozu, tj. zařízení, která prokazatelně zajišťují
funkčnost, ochranu a provoz, jako jsou účelové komunikace, parkoviště,
bezpečnostní zařízení, technické a zabezpečovací systémy, sociální
zařízení, dílny pro drobné opravy a zařízení obdobná sloužící ke
komplexnímu zajištění činnosti, pro kterou je stavba určena. C.
Nepřípustné činnosti: Všechny ostatní druhy činností, které přímo
nesouvisí s činností dominantní.“, - a od kdy je území vedeno jako „RS –
rekreace a sport“. 3/ Informace, z jakých zákonných důvodů jsou v území
povolovány stavby „ubytovacích jednotek / ubytoven“. 4/ Informace, zda je
vám na odboru a městě známo, že v lokalitě se ve skutečnosti staví rodinné
domy a bytové domy. 5/ Informace o tom, zda je vám známo, že „ubytovací
zařízení“ jsou již veřejně nabízena k prodeji jako „rodinné domy“ či byty?
S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte
elektronicky na e-mail: [FOI #8276 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také
splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup
(§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako
provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a
případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou
identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní
e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při
uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání: 12/5/2020
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem
informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami –
ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------