Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vojtěch Berger

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí faktury, resp. všech faktur vystavených Ústřední vojenskou nemocnicí, souvisejících s úhradou „rekondičního pobytu“ prezidenta Miloše Zemana v ÚVN ve dnech 16.-20. řína 2019.

Jedná se o fakturu (faktury), které zahrnují služby poskytnuté prezidentovi v rámci nadstandardní péče nebo o faktury zohledňující jiné mimořádné náklady, které ÚVN v souvislosti s rekondičním pobytem prezidenta hradila (např. úpravy či rekonstrukce prostor, kde se prezident léčil, jeho pokoje apod.)

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Berger

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 30.10.2019 14:18:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 30.10.2019 14:18:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
30.10.2019 15:33:12

Vaše zpráva ze dne: 30.10.2019 14:18:29
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ú...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX017YN9U
Datum zaevidování: 30.10.2019 15:32:03

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
30.10.2019 15:33:12

Your message - dated 30.10.2019 14:18:29
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ú...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX017YN9U
Date of registration: 30.10.2019 15:32:03

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX017ZDQ2
značka: MZDR 46773/2019-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 01.11.2019
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1702985.pdf