Nádraží Veleslavín, železniční přejezd

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych být informován o jakékoli diskuzi mezi vaší institucí a Správou železniční dopravní cesty, o možné modernizaci na železničním přejezdu u Nádraží Veleslavín, která by pomohla plynulejší dopravě v okolí.
Konkrétně bych chtěl poprosit o kopie:
- emailů nebo dopisů k této záležitosti
- zápisů z jednání k této záležitosti
- technické dokumentace, které SŽDC předkládala při korespondenci a při jednáních

a to všechny dokumenty od posledních místních voleb v říjnu 2014.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.8.2018 12:45:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nádraží Veleslavín, železniční přejezd elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.8.2018 12:45:40 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 16.8.2018 13:20:16
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 16.8.2018 12:45:40 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nádraží Veleslavín, železniční přejezd podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP97V9KA
Datum a čas zaevidování: 16.8.2018 12:51:13
Vaše evidenční údaje: Hunt Richard, Na Krutci 529/11, 16000 Praha 6, [FOI #7453 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXP99RTHB a značkou MHMP 1305378/2018.

Datum podání dokumentu/spisu: 24.8.2018.
Odesílatelem dokumentu je odbor "Kancelář ředitele Magistrátu".