Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ondřej Boháč prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Mobilní zábrany na náměstí Pod Kaštany

Čekáme, až si Ondřej Boháč přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ondřej Boháč

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o sdělení informace za jakým účelem jsou kolem oplocení ambasády Ruské federace na náměstí Pod Kaštany rozmístěny mobilní zábrany na pozemku hl. města Prahy? Na základě jakého rozhodnutí bylo tak učiněno a jak dlouho budou zábrany hyzdit tento jinak příjemný veřejný prostor?

Děkuji a s přátelským pozdravem,

Ondřej Boháč

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.5.2017 20:45:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Mobilní zábrany na náměstí Pod Kaštany elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.5.2017 20:45:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 10.5.2017 10:17:21
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 6.5.2017 20:45:39 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Mobilní zábrany na náměstí Pod Kaštany podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP6GS48C
Datum a čas zaevidování: 9.5.2017 10:14:54
Vaše evidenční údaje: Boháč Ondřej, Seifertova 455/17, 13000 Praha, [FOI #6764 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Grünerová Martina (MHMP, HOM), Hlavní město Praha

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

na základě Vašeho dotazu „za jakým účelem jsou kolem oplocení ambasády
Ruské federace na nám. Pod kaštany rozmístěny mobilní zábrany ……“

Vám sdělujeme následující:

·           Pozemek parcel.č. 2001, k.ú. Bubeneč, se stavbou nám. Pod
kaštany, je ve vlastnictví Hl.m.Prahy a správě TSK hl.m.Prahy a.s.

·           Popsané mobilní zábrany nebyly rozmístěny z podnětu Hl.m.Prahy
a ani TSK hl.m.Prahy a.s. Dle sdělení vedoucí příslušné oblastní správy
TSK hl.m.Prahy a.s., byly zde zábrany zřejmě umístěny Policií ČR v jarních
měsících letošního roku.

 

Ing. Martina Grünerová

referent správy majetku

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor hospodaření s majetkem

Oddělení správy majetku

Nám. Franze Kafky 1/16, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 002 736

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

.

Parcel.č. 2001, k.ú. Bubeneč – Hl.m.Praha (správaTSK)

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/

Ludmila Baumova,

1 příloha

Vážený pane Boháči,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že Vaše žádost je řešena pouze v
režimu běžných odpovědí, nikoliv podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, neboť na MČ Praha 6 nebyla  jako žádost dle výše
uvedeného zákona podána. Naši odpověď poskytneme v kopii na MHMP.

MČ Praha 6 žádný zábor nepovolovala, jedná se o běžná bezpečnostní
opatření  ochrany diplomatického rázu, jež jsou prováděna v poslední době
(cca jednoho roku) v důsledku světových teroristických útoků v okolí
 budov velvyslanectví všech států na území hlavního města Prahy.

S pozdravem  

     Ing. Ludmila Baumová
     vedoucí Oddělení městské zeleně
     Odbor dopravy a životního prostředí

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 559
     E-mail: [1][emailová adresa]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha6.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ondřej Boháč prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.