Ministerstvo spravedlnosti

Dotaz byl úspěšný.

Petr Stehlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci, jak postupovat v případě vypořádání dědictví - dědic je Slovák, dědictví (pozemek) je v Čechách. Slovenský soud se tím nechce zabývat (majetek je v cizině), česky soud se tím také nechce zabývat (dědic je cizinec). Pokud nejste k tomu kompetentní, poraďte mi na koho se s tímto dotazem obrátit.

S přátelským pozdravem,

Petr Stehlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Ministerstvo
spravedlnosti" s evidenčním číslem 5e37d652-12f5-4955-badf-10783e6c270a a
s běžným číslem 7768/2021 bylo doručeno dne 03.02.2021 21:45:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

 

            k Vašemu dotazu ze dne 3. 2. 2021 je zapotřebí sdělit, že dle
ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je
třeba rozumět rovněž výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či
právních předpisů jako celku, jakož i poskytování právních stanovisek
ke konkrétní věci. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti je pak
vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Z citovaného
ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti bylo
v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů, a
to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti.

            Ministerstvo spravedlnosti není ani povoláno poskytovat právní
poradenství v jednotlivých věcech. Pokud tedy v některém předpisu
naleznete nesrovnalost či budete potřebovat konzultovat Vaši právní
záležitost, doporučujeme Vám obrátit se na osoby, jejichž předmětem
činnosti je poskytování právní pomoci, zejména tedy na advokáty, jejichž
seznam naleznete na internetových stránkách České advokátní komory,
případně můžete ve smyslu ustanovení § 18a zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, za podmínek tam stanovených požádat přímo Českou advokátní
komoru o určení advokáta k poskytnutí právní porady. Využít lze i služeb
bezplatných právních poraden.

            Nad rámec výše uvedeného Vás čistě informativně odkazujeme na
text nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. 7.
2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a
přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření
evropského dědického osvědčení, které nabylo účinnosti dne 17. 8. 2015.
Více informací k němu naleznete i na internetových stránkách Notářské
komory ČR pod odkazem:
[1]https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/det....

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

[4]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/det...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/
4. https://justice.cz/

Petr Stehlík

Povinný subjekt: Stašková Martina, Mgr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Stašková,
děkuji za odpověď, pochopitelně jsem zastupován advokátkou, konzultovali jsme s notářem na Slovensku i notářem v Čechách. Výsledek ani po několika letech snažení není žádný, jak jsem popsal v dotazu. Jsem z toho bezradný a tak jsem si dovolil oslovit s dotazem Ministerstvo spravedlnosti.
Ale znovu děkuji za odpověď a odkazy, budu si to muset napřed nastudovat sám.

S pozdravem,

Petr Stehlík