Manuál k přidělování bodů při výběrovém řízení na nebytové prostory

Městská část Praha 7 neměli požadované informace.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s dokumentem "Manuál pro členy Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory k přidělování bodů při výběrovém řízení na nebytové prostory", který byl zveřejněn na http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál... žádám o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1. Jakými pravidly se řídí přidělování 0-20 bodů v kroku B1? Tj. jak se hodnotí "úroveň předloženého projektu".
2. Jakými pravidly se řídí přidělování 0-30 bodů v kroku B3? Tj. jak se hodnotí "potřeby příslušné účelovosti".

Michal A. Valášek

Kolář Robert Mgr.,

2 přílohy

Vážený pane Valášku,

 

dne 26.11.2017 Úřad Městské části Praha 7 obdržel Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádáte o informaci,
v souvislosti s dokumentem “Manuál pro členy Komise pro majetek, bytové a
nebytové prostory k přidělování bodů při výběrovém řízení na nebytové
prostory“, který byl zveřejněn na
[1]http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál k přidělování bodů NBP.pdf ,
kde žádáte o poskytnutí následujících informací:

 

1)     OTÁZKA:      Jakými pravidly se řídí přidělování 0-20 bodů v kroku
B1? Tj. jak se hodnotí “úroveň předloženého projektu“.

 

ODPOVĚĎ:    Zájemci o volné nebytové prostory mají v rámci závazné nabídky
do výběrového řízení MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na nebytový
prostor za povinnost vyplnit tzv. zpracovaný projekt – podnikatelský
záměr, který lze též přidat jako nepovinnou přílohu. Jednotlivé zpracované
projekty – podnikatelské záměry jsou komisí předčítány, případně je dán
prostor uchazeči k vlastní prezentaci, pakliže je fyzicky přítomen, neboť
jednání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory, jež tato výběrová
řízení hodnotí, je veřejné a kdokoliv může být při jednání přítomen. Každý
ze členů uvedené komise pak sám za sebe provede bodové ohodnocení
zpracovaného projektu – podnikatelského záměru.

 

2)     OTÁZKA:      Jakými pravidly se řídí přidělování 0-30 bodů v kroku
B3? Tj. jak se hodnotí “potřeby příslušné účelovosti“.

 

ODPOVĚĎ:    V citovaném manuálu je u bodu B3 uvedeno, že se jedná o
hodnocení oboru uchazeče, konkrétně zhodnocení potřeb příslušné účelovosti
pro MČ Praha 7. Obor podnikatelské činnosti uchazeče vychází z veřejných
registrů ekonomických subjektů a jedná se tedy o zapsaný předmět
činnosti/podnikání apod. Každý ze členů uvedené komise pak sám za sebe
provede bodové ohodnocení potřeb příslušné účelovosti daného předmětu
činnosti/podnikání apod. pro území MČ Praha 7.

 

Pokud byste chtěl vidět výše uvedený postup v praxi, máte možnost se
zúčastnit jednání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory, kde bude
na programu jednání hodnocení došlých nabídek na volné nebytové prostory,
případně jakéhokoliv jiného jednání. Na programu jednání komise dne
11.12.2017 od 17 hodin v malé zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 7, nábř.
Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, je i stanovení data hodnocení došlých nabídek
na volné nebytové prostory. Pakliže nás po tomto datu kontaktujete, budeme
Vám schopni sdělit přesný termín hodnocení došlých nabídek, který bude též
zveřejněn na webu MČ Praha 7 a úřední desce.

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás můžete obrátit i mimo rámec
zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Robert Kolář

vedoucí odboru

Odbor majetku ÚMČ Praha 7

 

e-mail: [2][emailová adresa]

tel.: 220 144 056

mobil: 605 430 899

kancelář. č. 256

 

[3]p7 pro email Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[4]www.praha7.cz + [5]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[6]zde.

 

References

Visible links
1. http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál...
2. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
5. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
6. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular

Michal A. Valášek

Stížnost na neposkytnutí požadované informace

Dne 26. 11. 2017 jsem MČ Praha 7 (povinný subjekt) žádal o poskytnutí informace o způsobu, jakým jsou přidělovány body pří výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor.

Dnešního dne jsem obdržel odpověď, která je sice dosti rozsáhlá, ale neodpovídá na položené otázky. Nezbývá mi tedy, než podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť povinný subjekt informaci poskytl přinejlepším částečně, aniž by o zbytku vydal rozhodnutí o odmítnutí.

Povinný subjekt obšírně popisuje technikálie procesu včetně toho, kdo smí být přitomen a jakým způsobem je projekt prezentován, což je od něj milé, leč na to nebyl tázán. Byl tázán na to, jakými pravidly se řídí přidělování bodů. K tomu odpověděl pouze že každý ze členů hodnocení provede sám za sebe. Což lze snad i předpokládat, že členové komise jednají osobně, svým jménem a na svou zodpovědnost.

Můj dotaz směřuje na hodnocení samotné, na rozhodovací proces, jehož výsledkem je počet přidělených bodů. Předpokládám, že úřad disponuje v nějaké formě pravidly nebo doporučeními, z nichž vyplývá, co je "úroveň předloženého projektu" a co jsou "potřeby příslušné účelovosti". A to tím spíše, že pojem "potřeba příslušné účelovosti" není, alespoň pokud je mi známo, v českém jazyce běžně užíván a není mi jasné, co je jeho obsahem.

Je samozřejmě možné, jakkoliv to pokládám u dobře vedené městské částí za nepravděpodobné, že žádná pravidla neexistují. Že se jedná o soutěž krásy, kde každý z porotců, resp. členů komise, rozhoduje výhradně na základě svých niterných pocitů a subjektivních názorů na "úroveň předloženého projektu" a "potřebu příslušné účelovosti" (ať už je to cokoliv).

V takovém případě má ovšem povinný subjekt vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v němž uvede, že požadovanou informaci nemá k dispozici. Patrně by též bylo možné akceptovat postup, jímž povinný subjekt sdělí, že žádná taková pravidla neexistují, že člen komise není při přidělování bodů vázán zcela ničím. Rozhodně však nelze postupovat tak, že povinný subjekt celou záležitost "okecá" a na položenou otázku neodpoví v naději, že si toho žadatel v záplavě textu nevšimne.

Žádám tedy povinný subjekt, aby stížnosti zcela vyhověl tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Neučiní-li tak, žádám nadřízený orgán, aby dle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinnému subjektu přikázal, aby žádost vyřídil.

Michal A. Valášek

Kolář Robert Mgr.,

2 přílohy

Vážený pane Valášku,

 

dne 26.11.2017 Úřad Městské části Praha 7 obdržel Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádáte o informaci,
v souvislosti s dokumentem “Manuál pro členy Komise pro majetek, bytové a
nebytové prostory k přidělování bodů při výběrovém řízení na nebytové
prostory“, který byl zveřejněn na
[1]http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál k přidělování bodů NBP.pdf ,
kde žádáte o poskytnutí následujících informací, konkrétně o: 1) Jakými
pravidly se řídí přidělování 0-20 bodů v kroku B1? Tj. jak se hodnotí
“úroveň předloženého projektu“; 2) Jakými pravidly se řídí přidělování
0-30 bodů v kroku B3? Tj. jak se hodnotí “potřeby příslušné účelovosti“.

 

Dne 08.12.2017 Vám byla požadovaná informace poskytnuta. Dne 08.12.2017
jste zaslal stížnost dle § 16a odst. 1) písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
s tím, že informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti
vydáno rozhodnutí o odmítnutí, kterou Úřad Městské části Praha 7
zaevidoval do své spisové služby ke dni 11.12.2017.

 

V souladu s § 16a odst. 5) a na základě Vašeho upřesněného výkladu
k původní žádosti Vám tímto zcela vyhovujeme a poskytujeme požadovanou
informaci následovně:

 

Pro hodnocení došlých nabídek na volné nebytové prostory, které jsou
řešeny Komisí pro majetek, bytové a nebytové prostory, neexistují žádná
jiná oficiální pravidla, ani interní dokumenty, vyjma jmenovaného “Manuálu
pro členy Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory k přidělování
bodů při výběrovém řízení na nebytové prostory“, který byl zveřejněn na
[2]http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál k přidělování bodů NBP.pdf .
Pro informaci, uvedená komise na svém jednání dne 27.03.2017 vzala na
vědomí výsledky ankety ,,Chybí ve vaší lokalitě některá z následujících
služeb či podniků?“, která je veřejně dostupná zde
[3]https://vote.d21.me/vote/E1W6hQJrf/resul...
.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Robert Kolář

vedoucí odboru

Odbor majetku ÚMČ Praha 7

 

e-mail: [4][emailová adresa]

tel.: 220 144 056

mobil: 605 430 899

kancelář. č. 256

 

[5]p7 pro email Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[6]www.praha7.cz + [7]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[8]zde.

 

References

Visible links
1. http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál...
2. http://www.praha7.cz/files/=63619/Manuál...
3. https://vote.d21.me/vote/E1W6hQJrf/resul...
4. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
7. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
8. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular