Máchovo jezero - Aquapark Staré Splavy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1/ všechny doposud uzavřené smlouvy mezi AOP a dalšími subjekty včetně jejich dodatků, příloh a dalších relevantních listin, týkající se faktické situace - využití parcely 2613/13 v k.ú. Doksy, kde je dlouhodobě proveden zábor vodní plochy Máchova jezera stavbou bazénů s moly, přičemž tento je využíván k podnikání jako součást areálu "Aquapark Staré Splavy".
2/ všechny doposud uzavřené smlouvy mezi AOP a dalšími subjekty včetně jejich dodatků, příloh a dalších relevantních listin, týkající se faktické situace - využití parcely sousedící s parc. 2613/13 v k.ú. Doksy, kde je dlouhodobě proveden zábor vodní plochy Máchova jezera stavbou skluzavek a dále dlouhodobě a opakovaně vždy v době letní sezóny je tamtéž prováděn zábor vodní plochy Máchova jezera ohraničením prostřednictvím řetězu plovoucích bójek, přičemž tyto zabrané plochy jsou dlouhodobě využívány k podnikání jako součást areálu "Aquapark Staré Splavy". Žádám též poskytnutí listin dokládajících souhlas AOP k pronajmutí této plochy nájemcem uvedených parcel - obcí Doksy, dalším subjektům.
3/ informace o provedených kontrolách skutečného využívání výše uvedených pozemků - vodní plochy Máchova jezera, od roku počátku roku 2007, včetně výstupů z těchto kontrol a o přijatých opatřeních.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Pavel Trnka, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Dobrý den, na základě Vaší žádosti sdělujeme, že kontrola daného území je
ze strany AOPK ČR prováděna průběžně a vzniklé požadavky jsou řešeny.
Ve vztahu k užívání daného území opakujeme, že majetkoprávní vypořádání
využití parcel je možné ukončit až s ohledem na probíhající zkušební
provoz na základě přesného vytyčení hranic dotčených částí zmíněných
pozemků (tedy záboru) v rámci kolaudačního řízení.

S pozdravem

Ing. Pavel Trnka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00  Praha 11