Povinný subjekt: Město Nymburk

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

„Zhotovitel stavebních prací dle SOD S202000252 realizuje Dílo v rozporu se Smlouvou. Dle článku III. Odst. 1. písm. c) Smlouvy měl Zhotovitel smontovat ocelovou konstrukci lávky do 24 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Dokončení montáže ocelové konstrukce je možné uvažovat nejdříve k 29.6.2021. Jde o nedodržení smluvního milníku, zadání veřejné zakázky a způsobení zpoždění v realizaci v délce 126 kalendářních dní, které SOD hodnotí smluvní pokutou dle článku IX. odst. 1. 126 x 100 000,- = 12.600.000,-. Co bylo důvodem k prodloužení termínu SOD ? Jak se Objednatel Město Nymburk v této věci zachoval, když k prodloužení smluvních milníků Zhotovitele opravňují pouze prokazatelné nepříznivé klimatické podmínky, případně vzájemná dohoda smluvních stran?“

S přátelským pozdravem,

Martina

Město Nymburk

Dobrý den,

Vaše podání bylo zaevidováno v Evidenci dokumentů -

datum - 1.7.2021 10:15:24

věc - Žádost o informace podle dotaz - Lávka Nymburk,

číslo jednací - MUNYM-/48593/2021

Městský úřad Nymburk

--2eb498e7c83abab9cfc479dd07325c53--

Jiri Myska, Město Nymburk

3 přílohy

Vážená paní,
v návaznosti na Vaši žádost o informace podanou dne 01.07.2021 v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, přílohou tohoto e-mailu zasíláme naši písemnost č. j.
MUNYM-070/49049/2021/Myš.
Vzhledem k Vašemu výslovnému požadavku je odpověď na Vaši žádost zasílána
pouze prostřednictvím tohoto e-mailu.
S pozdravem
Mgr. Jiří Myška
vedoucí oddělení přestupkových agend
odbor správních činností
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
tel.: 325 501 533
[1]www.mesto-nymburk.cz

References

Visible links
1. http://www.mesto-nymburk.cz/