Marta Ondráčků Zatloukalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych si doplnila kvalifikaci k výuce anglického jazyka na SŠ. Absolvovala jsem magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy - speciální pedagogika, technická výchova (1999, Pedf MU), dále Učitelství 1. stupně (CŽV, JCU), Doplňující didaktické studium angličtiny (VŠCHT), v současnosti se připravuji na Cambridge zkoušku na úrovni C1 (CAE).
Bude pro mě dostačující studium Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci CŽV na Pedf JCU? Pokud ne, jak si mohu svou kvalifikaci doplnit?

S přátelským pozdravem,

Marta Ondráčků Zatloukalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitelky anglického jazyka na SŠ', zaslané '19.10.2022 14:30:54' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXNVJF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Ondráčků Zatloukalová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, můžete získat odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka na všech stupních a druzích škol podle § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, link https://sdv.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-... . Je tedy třeba absolvovat jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňující didaktické studium anglického jazyka.
Doplňující didaktické studium anglického jazyka jste již absolvovala, úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídají například Státní jazyková zkouška všeobecná z jazyka anglického nebo zkouška Cambridge English: Advanced (Cambridge Advanced Certificate in English - CAE) nebo zkouška IELTS stupeň 7,0-8,0 (omezená doba platnosti). Jak sama uvádíte, na zkoušku CAE se již chystáte. Pokud ji úspěšně absolvujete, získáte tím kvalifikaci učitela anglického jazyka, ve Vašem případě není třeba ještě absolvovat Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, máte již pedagogické vzdělání, jste již učitelkou.

S pozdravem

Jana Kubiasová

vykonáním
-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

-----Original Message-----
From: Marta Ondráčků Zatloukalová <[FOI #9412 e-mail] ??>
Sent: Wednesday, October 19, 2022 2:31 PM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci MŠMT <Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelky anglického jazyka na SŠ

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych si doplnila kvalifikaci k výuce anglického jazyka na SŠ. Absolvovala jsem magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy - speciální pedagogika, technická výchova (1999, Pedf MU), dále Učitelství 1. stupně (CŽV, JCU), Doplňující didaktické studium angličtiny (VŠCHT), v současnosti se připravuji na Cambridge zkoušku na úrovni C1 (CAE).
Bude pro mě dostačující studium Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci CŽV na Pedf JCU? Pokud ne, jak si mohu svou kvalifikaci doplnit?

S přátelským pozdravem,

Marta Ondráčků Zatloukalová

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #9412 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

19/10/2022
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže