Kbaníková Jana

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v naší obci je vyhlášen konkurz na místo ředitele 1.st ZŠ a MŠ . Mám vystudovanou FF ve stud. oboru Učitelství NJ a historie pro SŠ, praxi splňuji.
Ředitel vykonává 9 hodin přímé ped. činnosti. Škola provozuje i školní družinu.
Můj dotaz zní : mohu se ucházet o pozici ředitele, ačkoliv nevím, jestli splňuji kvalifikaci pro přímou ped. činnost na uvedeném stupni ?
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,Kbaníková Jana

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
na ředitele 1.st. ZŠ a MŠ', zaslané '20.03.2020 10:20:49' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXETEP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

​​Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy jsou
stanoveny v § 5 tohoto zákona. Ředitelem školy může být fyzická osoba,
která splňuje předpoklady dle ustanovení § 3 (je plně svéprávná /
způsobilá k právním úkonům; má odbornou kvalifikaci pro přímou
pedagogickou činnost, kterou vykonává; je bezúhonná; je zdravotně
způsobilá; prokázala znalost českého jazyka) a získala praxi spočívající
ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti
nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Pokud jde o základní a mateřskou školu, kdy má ZŠ pouze 1. stupeň, měl by
mít ředitel odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně základní školy nebo
učitele mateřské školy. Jestliže daná škola provozuje i školní družinu, je
možné, aby ředitel vykonával přímou pedagogickou činnost na pozici
vychovatele ve školní družině. Vámi dosaženým vzděláním jste odbornou
kvalifikaci vychovatele získala.  

S pozdravem

  

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​