Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vaja Verová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace e na pozici asistenta pedagoga

Čekáme, až si Vaja Verová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,prosím o zodpovězení dotazu.Mám kvalifikaci pro pozici asistenta pedagoga? Mám střední pedagogickou školu,obor vychovatel a 32 let praxe ve školní družině. Děkuji

S přátelským pozdravem,

Vaja Verová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
e na pozici asistenta pedagoga', zaslané '04.03.2015 20:53:33' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT5XCZEW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem
týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků.

 

MŠMT se přednostně zabývá otázkami, které jsou sporné nebo zásadní pro
další podobu samotné právní úpravy kvalifikačních předpokladů
pedagogických pracovníků. MŠMT jako ústřední orgán státní správy plní
především úkoly vyplývající z jeho kompetence stanovené zákonem č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě spíše obecného charakteru Vašeho dotazu, jak jsem jej posoudil,
si Vám dovoluji poskytnout tyto základní informace k prvotní orientaci
v problematice odborné kvalifikace pedagogických pracovníků:

 

I.

Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v
platném znění.

Odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka je možné získat pouze
způsoby, které tento zákon výslovně uvádí.

Například:

·         vzdělání požadované k získání odborné kvalifikace učitelky
mateřské školy upravuje [1]§ 6 zákona o pedagogických pracovnících
(kliknutím na odkaz si zobrazíte aktuální znění zákona)

Poznámky:

Vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky (podle [2]§ 113 školského zákona)
z předmětu Předškolní pedagogika získá podle § 6 odst. 1  písm. f) zákona
č. 563/2004 Sb. kvalifikaci učitelky MŠ pouze absolventka střední školy
s maturitou v oboru vzdělání Vychovatelství (popř. oboru Výchovná a
humanitární činnost). Absolventka jiné střední školy ani absolventka
Vychovatelství na jiném druhu školy vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky
kvalifikaci učitelky MŠ nezíská.

Absolventka jakékoliv SŠ s maturitou může kvalifikaci učitelky MŠ získat
také zkráceným studiem (podle [3]§ 85 školského zákona) na SŠ v oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Absolventka bakalářského nebo magisterského programu Speciální pedagogika
splní předpoklady k získání kvalifikace učitelky MŠ zřízené pro děti se
SVP stanovené v § 6 odst. 2 písm. a) zákona. Tímto vzděláním získá podle §
6 odst. 1 písm. g) zákona také kvalifikaci učitelky běžné MŠ. 

 

·         vzdělání požadované pro učitele 1. st. ZŠ pak [4]§ 7 zákona,

·         pro učitele 2. st. ZŠ [5]§ 8 zákona,

·         pro učitele střední školy [6]§ 9 zákona,

Poznámka

Absolvent neučitelského magisterského (inženýrského) oboru získá vzděláním
v programu CŽV (celoživotní vzdělání) na VŠ, které je zaměřené na přípravu
učitelů 2. st. ZŠ nebo SŠ, kvalifikaci k výuce těch předmětů, jejichž
charakter odpovídá zaměření magisterského oboru; posouzení je v kompetenci
ředitele školy, který porovná ŠVP s obsahem studia (s údaji uvedenými
v dodatku k diplomu k diplomu, popř. na  vysvědčení o SZZ a v  indexu).

 

·         pro učitele jazykových škol [7]§ 12 zákona,

Poznámka

Magisterským vzděláním popsaným v § 12 zákona lze získat také kvalifikaci
učitele cizího jazyka také na 1. st. ZŠ, na 2. st. ZŠ a na SŠ.

 

·         vzdělání předepsané pro vychovatele obsahuje [8]§ 16 zákona,

·         vzdělání předepsané pro speciální pedagogy jako odborné
pracovníky převážně školských poradenských zařízení je v [9]§ 18 zákona,

·         a pro asistenty pedagoga [10]§ 20 zákona.

 

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň
vzdělávání ve škole nebo školském zařízení má podle školského zákona
ředitel školy, je ředitel školy osoba, která formuluje požadavky na
vzdělání zaměstnanců. Ředitel školy, ať už je to Váš současný
zaměstnavatel nebo případně budoucí zaměstnavatel, je osoba, která Vám
sdělí, jaké vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících pro danou
pracovní pozici pedagogického pracovníka vyžaduje. Z praxe víme, že ne
všechny způsoby získávání odborné kvalifikace, jak je zákon o
pedagogických pracovnících stanoví, jsou v podmínkách všech škol a
školských zařízení stejně vhodné nebo potřebné a že ředitelé některým
způsobům dávají přednost před jinými.

 

II.

Zákon o pedagogických pracovnících obsahuje několik výjimek, které
umožňují, aby činnost pedagogického pracovníka vykonávaly i osoby, které
jinak zákonem předepsané vzdělání nezískaly. Tyto výjimky jsou zejména v
[11]§ 22 a [12]§ 32 zákona o pedagogických pracovnících.

 

Žádné individuální výjimky z požadavků zákona na odbornou kvalifikaci MŠMT
(ani pan ministr) nemá pravomoc udílet. Zákon neobsahuje žádné ustanovení,
které by tento postup umožňoval. Udílení individuálních výjimek
z požadovaného vzdělání není právně možné.

 

MŠMT zpracovalo a zveřejnilo výklad k novele zákona o pedagogických
pracovnících z roku 2014, která zavedla některé další výjimky. Text
výkladu s příklady je dostupný pod následujícím odkazem:

[13]http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-zako...

 

III.

K vyhledávání středních a vyšších odborných škol, které poskytují
požadované vzdělání, slouží tato webová aplikace MŠMT:

[14]http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v...

 

K vyhledávání akreditovaného studijního programu nebo studijního oboru
vysoké školy můžete využít této webové aplikace MŠMT:

[15]http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-sko...

 

Nabídku programů celoživotního vzdělávání prezentují na svých webových
stánkách samy vysoké školy.

 

S pozdravem

 

vedoucí oddělení

 

Oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků - 241

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 722

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,prosím o zodpovězení dotazu.Mám kvalifikaci pro
pozici asistenta  pedagoga? Mám střední  pedagogickou školu,obor
vychovatel a 32 let praxe ve školní družině. Děkuji

 

S přátelským pozdravem,

References

Visible links
1. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
2. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
3. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
4. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
5. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
6. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
7. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
8. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
9. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
10. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
11. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
12. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.js...
13. http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-zako...
14. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v...
15. http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-sko...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vaja Verová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.