Hana Křupalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chci se zeptat, zda po absolování dvouletého studia na škole Collegium Humanum (zahraniční vysoká škola), je možné učit na 1. stupni základní školy. Mám vystudován bakalářský obor Předškolní pedagogika na Ostravské univerzitě. Paní ze studijního oddělení výše zmiňované vysoké školy tvrdí, že ano a i to uvádí na webových stránkách.
viz : FORMA STUDIUM
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
.
INDIVIDUÁLNÍ FORMA STUDIA
.
MAGISTERSKÉ STUDIUM
DÉLKA STUDIA:
2 ROKY (4 SEMESTRY)
Pedagogika v individuální formě studia pro absolventy prvního stupně je speciální nabídkou pro osoby s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí získat magisterský titul v oblasti pedagogika a dokončit pětiletý jednotný magisterský program v oboru předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně za kratší dobu než 5 let. Absolvováním podobných předmětů v předchozím studiu můžete získat úplné pedagogické vzdělání umožňující přístup k pedagogickému povolání. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie, resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství, pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.

Je to polská vysoká škola a prý mají dohodu o uznávání vzdělání.
Za studium požadují vysoké částky, jde mi o to, zda toto studium opravdu splňuje kvalifikační předpoklady pro učitelství 1. stupně v ČR.

S přátelským pozdravem,
Hana Křupalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '15.04.2024 16:38:03' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXDEYF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

jedná se o zahraniční vysokou školu, studium je uskutečňováno podle
polských právních předpisů, tudíž k získané kvalifikaci se Vám může
vyjádřit pouze polské Ministerstvo vzdělávání a vědy (Ministry of
education and science). MŠMT nedisponuje informacemi, zdali je tento
postup v souladu s polskými předpisy. Máme pouze stanovisko, že
kvalifikaci učitele 1.st. ZŠ lze získat uceleným pětiletým magisterským
studiem Předškolní pedagogiky a pedagogiky 1.stupně ZŠ.

Pokud Vám uvedené ministerstvo potvrdí, že tímto studiem lze získat
kvalifikaci učitele v Polské republice, přesto po jeho absolvování je
nutné projít řízením o uznání odborné kvalifikace, které vede MŠMT.
Kvalifikaci v ČR získáte až rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace.
Předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace je mimo
jiné také osvědčení polského ministerstva o získané kvalifikaci v Polské
republice.

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [1][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Hana Křupalová

# Datum narození:  1976-04-16

# Adresa: U Sportoviště, Ostrava

===================================================================

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chci se zeptat, zda po absolování dvouletého studia na škole Collegium
Humanum (zahraniční vysoká škola), je možné učit na 1. stupni základní
školy. Mám vystudován bakalářský obor Předškolní pedagogika na Ostravské
univerzitě. Paní ze studijního oddělení výše zmiňované vysoké školy tvrdí,
že ano a i to uvádí na webových stránkách.

viz : FORMA STUDIUM

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

.

INDIVIDUÁLNÍ FORMA STUDIA

.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

DÉLKA STUDIA:

2 ROKY (4 SEMESTRY)

Pedagogika v individuální formě studia pro absolventy prvního stupně je
speciální nabídkou pro osoby s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí
získat magisterský titul v oblasti pedagogika a dokončit pětiletý jednotný
magisterský program v oboru předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně
za kratší dobu než 5 let. Absolvováním podobných předmětů v předchozím
studiu můžete získat úplné pedagogické vzdělání umožňující přístup k
pedagogickému povolání. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie,
resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství,
pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální
komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.

Je to polská vysoká škola a prý mají dohodu o uznávání vzdělání.

Za studium požadují vysoké částky, jde mi o to, zda toto studium opravdu
splňuje kvalifikační předpoklady pro učitelství 1. stupně v ČR.

S přátelským pozdravem,

Hana Křupalová

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[3][FOI #9733 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

15/4/2024

-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. mailto:[FOI #9733 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://www.infoprovsechny.cz/
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers