Kopie zápisu jednání rady - směna pozemků

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Město Kouřim.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

předložte zápis z jednání Rady města ve věci žádosti Horáčkových o směnu bašty, hradby a parku v k.ú. Kouřim za pozemky ve vlastnictví města Kouřim.
(Následovalo zamítavé Usnesení č. 134 zastupitelstva města - viz zápis z jednání zastupitelstva ze dne 25.5.2016 - bod 2.2.)

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1042/2017 ze dne 10. 4. 2017

 

Žádost o informace podle dotazu – Kopie zápisu  jednání rady

 

Pane, paní,

v příloze zasíláme výpis z jednání rady města ze dne 4. 5. 2016.

Originál zápisu je k nahlédnutí v kanceláři starostky.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v čísle 4/2016 na straně 10 Kouřimského zpravodaje je uveřejněn zápis z jednání Rady města ze dne 4.5.2016. Ovšem ani jeden z bodů Vámi přiloženého výpisu z tohoto jednání není v tomto zveřejněném zápise obsažen.
Ani bod 2 -Žádost o směnu majetku
ani bod 3 - Prodej pozemku p.č.718 v k.ú.Kouřim - Park Na Hradbách (trafostanice)
.
Podrobněji k bodu 2 )- Žádost o směnu majetku nepřináší ani tu nejmenší informaci o podstatě věci samotné, pranic o obsahu žádosti Horáčkových (ani např. kdy byla datována), nic o rozkladu nebo nějaké úvaze či důvodech, které přivedly Radu města k následnému závěru. S ohledem na jinak poměrně podrobné komentáře a odůvodnění u ostatních projednávaných věci na jednání Rady města je to zcela nezvyklé a nestandardní. (Navíc forma i obsah tohoto bodu je zcela totožný s bodem 2.2. zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.5.2016.)
Předložený "výpis" z jednání Rady města ze dne 4.5.2016 týkající se bodu "Žádost o směnu majetku" NELZE v žádném případě považovat za autentický.

P.S. Dovoluji si opětovně připomenout, že jste ještě nezaslali vyžádanou kopii Žádosti paní Horáčkové/pana Horáčka o směnu majetku, vztahující se přímo k této věci!

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Klouda zanechal/a poznámku ()

Odpovídají jak děti z páté třídy, některé odpovědi jsou hodny mistra