Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kontrola prodeje obecního pozemku k výstavbě RD v obci Náklo.

Čekáme, až si Jan Novák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Město Litovel

Stavební úřad Litovel

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě níže uvedených odpovědí starosty obce Náklo k prodeji stavebního pozemku č.779 I 16 kat. ú. Náklo, na kterém je v platném územním plánu uvedená příjezdová cesta a nelze na tomto pozemku stavět RD, Vás žádám o informaci, kdo měl za povinnost provést v tomto případě kontrolu, zdali tento pozemek není ničím zatížen a lze tento pozemek nabízet a následně prodat k výstavbě RD?

Dotazy a odpovědi starosty obce Náklo:
Kdo připravoval prodej pozemku č.779 I 16? - Rada obce Náklo schválila
zveřejnění záměru na prodej uvedeného pozemku a následný prodej schvalovalo zastupitelstvo obce Náklo.
Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779 I 16 ničím zatížen a je vhodný k
výstavbě rodinného domu? - Všech 8 pozemků, které se v rámci uvedeného
prodeje prodávalo, bylo v území, které je určené k výstavbě rodinných domků.
Že se v místě pozemku 779/16 nachází nějaký nesoulad nikoho nenapadlo, a
tudíž to nikdo z obce ani nekontroloval. Dohledem nad souladem s Územním
plánem je pověřen úřad s rozšířenou právní působností, tedy Stavební úřad
Litovel.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Jan Novák

Informace pro všechny o.s.,

Vážený žadateli.

Městský úřad Litovel, odbor výstavby  k Vašemu podání ze dne 3.5.2019
učiněného na email adresu: [1]Instituce [Město Litovel vyžaduje e-mail]

ve znění:

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Město Litovel

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Jan Novák

------personal data deleted----------

===================================================================

 

Povinný subjekt: Město Litovel

 

Stavební úřad Litovel

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na základě níže uvedených odpovědí starosty obce Náklo k prodeji
stavebního pozemku č.779 I 16 kat. ú. Náklo, na kterém je v platném
územním plánu uvedená příjezdová cesta a nelze na tomto pozemku stavět RD,
Vás žádám o informaci, kdo měl za povinnost provést v tomto případě
kontrolu, zdali tento pozemek není ničím zatížen a lze tento pozemek
nabízet a následně prodat k výstavbě RD?

 

Dotazy a odpovědi starosty obce Náklo:

Kdo připravoval prodej pozemku č.779 I 16? - Rada obce Náklo schválila
zveřejnění záměru na prodej uvedeného pozemku a následný prodej
schvalovalo zastupitelstvo obce Náklo.

Kdo kontroloval, zdali není pozemek č.779 I 16 ničím zatížen a je vhodný k
výstavbě rodinného domu? - Všech 8 pozemků, které se v rámci uvedeného
prodeje prodávalo, bylo v území, které je určené k výstavbě rodinných
domků.

Že se v místě pozemku 779/16 nachází nějaký nesoulad nikoho nenapadlo, a
tudíž to nikdo z obce ani nekontroloval. Dohledem nad souladem s Územním
plánem je pověřen úřad s rozšířenou právní působností, tedy Stavební úřad
Litovel.

 

Děkuji

 

S přátelským pozdravem,

 

Jan Novák

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[2][FOI #7753 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3][1]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [4][2]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

3/5/2019

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5][3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

uvádí následující:

 

Vaše podání bylo vyhodnoceno jako elektronická žádost,  podle § 14 odst.
3  č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů  (dále jen „zákon 106“)  citace: Je-li žádost učiněna
elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy
podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud
elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na
jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.       

Vaše podání bylo učiněno na jinou elektronickou adresu povinného subjektu
než je adresa elektronické podatelny, nejede tedy o žádost ve smyslu
zákona č.106. Povinný  subjekt ji není povinen vyřizovat v souladu s tímto
zákonem. Podle principu dobré správy může být podatel neformálně
vyrozuměn,  proč jeho žádost nebyla vyhodnocena jako žádost ve smyslu
zákon, tímto Vás tedy o této skutečnosti neformálně vyrozumíváme.

 

Dále podle § 14 odst.2 část citace:  Fyzická osoba uvede v žádosti jméno,
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li
přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování,
liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba
uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí
též elektronická adresa.

Odbor výstavby provedl ztotožnění žadatele v Centrálním registru obyvatel,
podle zadaných kritérií uvedených v žádosti nebyla nalezena žádná osoba.
Povinný subjekt má tedy důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, jelikož
není na základě výše uvedené postupováno podle zákona č. 106 nebude odbor
výstavby vyzývat žadatele  k doplnění žádosti podle zákona č. 106.

 

Tak jak je výše uvedeno Vaše podání není žádostí ve smyslu zákona č. 106,
výše uvedené nedostatky podání zejména údaje o žadateli  však nebrání
poskytnutí požadovaných informací . Odpověď je směřována na Vaši uvedenou
elektronickou adresu – e-mail:
[6][FOI #7753 e-mail] ??

Městský úřade Litovel, odbor výstavby jako příslušný Stavební úřad a Úřad
územního plánování  k Vašemu dotazu uvádí následující: Stavební úřad či
Úřad územního plánování by posuzoval záměr na pozemku parc.č. 779/16
v k.ú. Náklo na základě podání žádosti o umístění konkrétního  záměru či
žádosti k vydání závazného stanoviska k požadovanému záměru podle §96b
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Takovouto žádost  odbor výstavby k dnešnímu datu neeviduje.  

Na základě výše uvedeného Vás tedy upozorňujeme, že se nejedná o vyřízení
Vašeho podání (žádosti) dle zákona č. 106, tudíž se na toto podání
nevztahují povinnosti dle tohoto zákona (např. lhůty pro vyřízení žádosti,
zveřejňování informací atd.).

 

S pozdravem

 

 

ING. LUDMILA ŠMAKALOVÁ [8]cid:image001.jpg@01D2D072.444334F0

VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY  

   

Tel:      +420 585 153 240  

Mobil: +420 724 183 648 Městský úřad Litovel, odbor výstavby

Email:  nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel
[7][[4]emailová adresa]
[9][5]www.litovel.eu

 

 

References

Visible links
1. mailto:[6]Instituce [Město Litovel vyžaduje e-mail]
2. mailto:[FOI #7753 e-mail] ??
3. [7]http://www.informaceprovsechny.cz/
4. [8]http://www.infoprovsechny.cz/
5. [9]http://infoprovsechny.cz/help/officers
6. mailto:[FOI #7753 e-mail] ??
7. mailto:[[10]emailová adresa]
9. [11]http://www.litovel.eu/

References

Visible links
1. http://www.informaceprovsechny.cz/
2. http://www.infoprovsechny.cz/
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
5. http://www.litovel.eu/
6. mailto:instituce
7. http://www.informaceprovsechny.cz/
8. http://www.infoprovsechny.cz/
9. http://infoprovsechny.cz/help/officers
10. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
11. http://www.litovel.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.