Komunitní plánování

Dotaz byl úspěšný.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Město Slavonice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Urbane,
vzhledem k tomu, že jsem potřebné informace na webu města nenašla, žádám o informace:

1. Jakým způsobem bylo komunitní plánování ve městě Slavonice nastartováno a kdo nebo popřípadě které organizace se na ní podílely.

2. Jakým způsobem jste se jako město na přípravě komunitního plánování podíleli a vzhledem k tomu, že se jedná o plánování tzv. "odspoda", zda jste členy komunitního týmu.

3. Jak se podílel komunitní tým města Slavonice a potažmo občané města na vzniku uskutečněných aktivit, které na webu prezentujete jako komunitní.

4. Kdo je ve vedení města za strategické a popřípadě komunitní plánování zodpovědný.

5. Které strategické dokumenty pro plánování udržitelného rozvoje města má město Slavonice schválené a s kterými při svém rozhodování běžně pracuje. Jakou vizí do budoucnosti se město řídí, které priority jsou dlouhodobě nastaveny.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Dana Matulová, Město Slavonice

3 přílohy

Dobrý den,
v příloze zasíláme odpovědi na Vaše žádosti o informace.

S pozdravem,

Dana Matulová

MěÚ Slavonice
Horní náměstí 525
378 81 Slavonice

Libor Karásek, Město Slavonice

1 příloha

Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi oznámení o doručení ani o
přečtení odeslané informace, zasíláme informaci znovu – pro jistotu na obě
mailové adresy

 

S pozdravem

 

Ing. Libor Karásek

tajemník MěÚ Slavonice

Horní nám. 525, 378 81 Slavonice

[1]www.slavonice.eu

[2][email address]

Tel. 00420 384 401 821

Tel. 00420 725 032 742

[3]Facebook - Město Slavonice

 

References

Visible links
1. http://www.slavonice.eu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto...

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Město Slavonice po mé žádosti o informace zveřejnilo dokumenty:
Strategické dokumenty

Strategie rozvoje SPOM do roku 2015 [PDF, 7,1 MB]
Program rozvoje venkova 2013 až 2015 [PDF, 801 kB]
Strategie přeshraniční spolupráce Slavonice - Dobersberg [PDF, 2,4 MB]

Bohužel pasport dopravního značení a dopravy jsem na webu města nenašla.

Žádosti o informace jsou kulišácky schované pod komunitním plánováním, ačkoliv se tohoto tématu týkala jen jedna žádost. Pod povinnými údaji - žádosti o informace - nejsou žádosti zveřejněny!!!
Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

STRUČNÁ KRITICKÁ ANALÝZA ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA SLAVONICE

Zastupitelstvo města Slavonice schválilo pro udržitelný rozvoj města strategické dokumenty:

ÚZEMNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA SLAVONICE

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ POHRANIČNÍCH OBCÍ A MĚST OKRESU JINDŘICHŮV HRADEC DO ROKU 2015

DLOUHODOBÁ STRATEGIE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLAVONICE - DOBERSBERG 2013 – 2020

KRÁTKODOBÝ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dále má zpracovaný Pasport dopravy a občanské sdružení Slavonice.cz se snažilo o spolupráci - VYUŽITÍ KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH PAMÁTEK PRO CESTOVNÍ RUCH - Agenda 21.

Dokumenty města k strategickému plánování nejsou nástrojem pro motivaci veřejnosti pro rozhodování o dalším vývoji obce – tedy postrádají znak komunitního partnerství. Základem komunitního plánování je komunitní plán – jde o komunitní dohodu – formulaci problémů z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města, obce či regionu. Základem každého strategického plánování je vize. Vize pomáhá občanům svá přání a představy stručně formulovat a zároveň se pro něco nadchnout.

Společná vize rozvoje mikroregionu sdružení SPOM pro období 2010 – 2015 je takovým nástrojem pro celý mikroregion, bohužel se s ní bude asi obyvatelstvo města těžko identifikovat. Každé město, každá obec a i odlehlá samota – tedy komunita - má svou jedinečnou představu.

VIZE SDRUŽENÍ POHRANIČNÍCH OBCÍ A MĚST OKRESU JINDŘICHŮV HRADEC
… zajistit obyvatelům všech věkových kategorií a sociálních skupin podmínky pro kvalitní a aktivní trvalý život v obcích a městech mikroregionu a návštěvníkům a turistům poskytnout moderní, atraktivní a konkurenceschopnou nabídku služeb cestovního ruchu. Ekonomickým i neziskovým subjektům zajistit vhodné podmínky pro rozvoj činnosti ve prospěch mikroregionu a jeho obyvatel. To vše s ohledem na udržitelný rozvoj území a zachování typického krajinného a kulturně historického charakteru s důrazem na ochranu cenných přírodních lokalit a historických památek v mikroregionu.

PŘÍKLAD KOMUNITNÍ VIZE PRO MĚSTO SLAVONICE:
Město Slavonice je moderní evropské město s památkovou rezervací. Lidé k sobě mají blízko. Náměstí Míru a celá památková zóna je oblíbeným centrem setkávání. Je tomu tak proto, že ji občané spoluvytvářeli, stejně jako většinu rozvojových záměrů, které ve městě vznikají. Město rozšiřuje spektrum možností pro naplnění života občanů. Fungují služby, ve městě jsou pracovní příležitosti, město vytváří prostředí přející podnikání. Systém vzdělávání pokrývá potřeby všech. Je oblíbeným místem kongresové turistiky. Občané ctí tradice a zakládají nové. Slavonice jsou známy svým kulturním životem stejně jako rekreačními a turistickými možnostmi pro aktivní trávení volného času s využitím zajímavostí a okolní přírody. Slavonice jsou stále více vyhledávány návštěvníky pro zelený turismus a ekologické myšlení obyvatel, čistotu města a nadstandardní přístup podnikatelů k zákazníkovi.

Komunitní plán (KP) je důležitým podkladem strategického plánování a řízení, je dokumentem, který vzniká procesem „plánováním odspodu“. Po zveřejnění schválených dokumentů a odpovědí na mé žádosti o informace panem starostou Urbanem mohu konstatovat, že město nemá zpracovaný strategický plán rozvoje města Slavonice a to, co na webu města prezentuje jako komunitní plánování nemá skutečně s komunitním plánem nic společného.

Na komunitním plánu, jeho přípravě a každoroční aktualizaci spolupracují místní pracovní skupiny za účasti odborníků i zástupců široké veřejnosti. Tvorba základní verze komunitního plánu představuje dlouhodobou sérii komunitních projednávání a veřejných setkání a jeho kvalitní příprava trvá i několik let. Je pravda, že ÚP města Slavonice se vyvíjel v delším časovém úseku a zrovna tak střednědobá strategie mikroregionu, avšak ne komunitně. Občané Slavonic si navrženou verzi mohli prohlédnout a vyslovit své názory, popřípadě se zde objevil náznak zjišťování dotazníkovým šetření.

V komunitním plánování se však nejedná pouze o sběr názorů veřejnosti, ale zároveň i o vytváření atmosféry důvěry v to, že názory široké veřejnosti jsou zohledňovány např. při rozvoji území nebo při financování místních aktivit. Kromě obsahové stránky nesplňují strategické dokumenty města kvalitní komunitní strategický plán dohodou, který je svými autory dále rozvíjen a kontrolován, a zároveň představuje i nástroj pro motivaci veřejnosti do rozhodování o dalším vývoji místa, v němž žije.

Důležitým znakem komunitního plánování je partnerství – nejedná se tedy o „ukládání úkolů obecnímu úřadu ze strany veřejnosti“, ale naopak o partnerský postup všech místních subjektů k řešení veřejností vytyčených úkolů. Nesmírně důležitým prvkem v komunitním plánování je facilitátor, který vnáší do někdy i emočních debat nestrannost a jednání usměrňuje.

PRVNÍ FÁZE
KOMUNITNĚ TÝMOVÁ PRÁCE S FACILITACÍ DÁVÁ DŮRAZ NA TÝM A JEHO KULTURU.
uspořádat komunitně plánovací workshop a z nejaktivnějších účastníků a zastupitelů následně vybudovat strategický komunitní tým
provést S.W.O.T. analýzu města ( analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) za uplatnění techniky týmové práce, kreativity a řízené animace
stanovit vizi města do roku 2025
stanovit priority strategie a opatření a jejich strukturování.
stanovit programy na nejbližší období
schválit periodu aktualizace strategie jako základního dokumentu města

DRUHÁ FÁZE
STRATEGICKÝ PLÁN ZPRACOVANÝ EXPERTNĚ
popis procesu tvorby strategie
redakce práce týmu( bez věcných změn)- strukturování a uspořádání hesel , S.W.O.T. analýza podle tématických okruhů a formální doplnění procesních parametrů a příloh
sociodemografická analýza s ohledem na prioritní osy s využitím městských dat
komentář k S.W.O.T analýze
formální zpracování obou částí strategie do formy dokumentu
evaluační pravidla
TVORBA STRATEGICKÉHO KOMUNITNÍHO TÝMU MĚSTA:
oslovení zastupitelů, představitelů města a nejaktivnějších účastníků komunitního workshopu, učitelé škol a členy občanských sdružení, aktivních občanů, podnikatelů
zveřejnění výzvy pro činnost v týmu s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj města a má čas se práce zúčastnit
zajištění oslovení zájemců, komunikace s nimi a svolání schůzek - starosta?
určit počet členů týmu - (spolupráce asi 30 lidí, z toho 4 a více členů zastupitelstva nebo rady)
podíl na práci týmu a rozsah týmové práce - zpracovat sumáři týmové práce, dohodnout se na termínech pravidelných schůzek, jak a kdy se bude tým scházet, nezapomenout zapisovat dobrovolnické hodiny

PRVNÍ SCHŮZKA TÝMU
sestavit a dohodnout pravidla, podle kterých bude tým pracovat, která za souhlasu všech přijal. Jejich dodržování je úkolem facilitátora. Ten sleduje procesní kroky ke splnění cílů a řídí procesy. Nezasahuje však věcně do práce a neomezuje ani neusměrňuje členy týmu v jejich názorech.
připravit dotazníky pro zpětnou vazbu a po každém setkání týmu vyplnit, na příští schůzce pracovat s vyhodnocením a do práce výsledky zapracovat

PŘÍKLAD PRAVIDEL TÝMU
1. Chceme se zúčastnit schůzek strategického týmu
2. Chceme si vzájemně aktivně naslouchat
2. Vždy se domluvíme na příští schůzce
3. Vše, co vymyslíme, zaznamenáme
4. Rozhodujeme se za souhlasu všech, nebo rozhodnutí odložíme
5. Tato pravidla jsou otevřený systém

PŘÍKLAD PŘÍPRAVY A ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍ STRATEGIE – HARMONOGRAM PRACÍ
1. Setkání se starostou a vysvětlení přípravy strategie, ustavení koordinační skupiny, ustavení pracovních skupin
2. Setkání členů vysvětlení přípravy strategie, pracovních skupin určení harmonogramu prací
3. Řízené rozhovory získávání prvotních informací pro přípravu situační analýzy, získávání kontaktů
4. 1. kolo setkání - cílem je doplnit informace pracovních skupin pro přípravu situační analýzy
5. Příprava situační analýzy ve spolupráci s odborníky (regionální rozvojová, katedra geografie, odborníci na rozvoj venkova, urbanisté, ekologové...)
6. Připomínkování pouze písemně, zajišťují předsedové, pracovní verze pracovních skupin - situační analýzy v pracovních skupinách
7. Setkání připomínkování a schválení koordinační skupiny - pracovní verze situační analýzy
8. 2. kolo setkání příprava SWOT analýzy pracovních skupin (zpracovatel jen facilituje jednání, obsah formulují členové pracovních skupin)
9. Úprava a dopracování - zpracovatel upraví formulačně SWOT a doplní pohled zvenku
10. 3. kolo setkání - připomínkování a schválení SWOT analýzy, koordinační skupiny, formulace vize (návrh vize přednese zpracovatel)
11. distribuce první verze , alespoň 14 dní ponechat na připomínkování strategie členům pracovních skupin
12. Připomínkování a doplnění strategie rozvoje pracovních skupin (Priority a cíle), formulace prvních návrhů opatření
13. Úprava a dopracování - připomínkování navržených opatření, opatření zpracovatelem a výstupů ze 3. pracovního setkání
14. Veřejné slyšení - připomínkování strategické situační analýzy, SWOT analýzy a strategické části, výzva k podávání nápadů a podnětů na projekty
15. Setkání řídící skupiny připomínkování, doplnění a schválení strategické části
16. Výzva členům pracovních skupin, aby podávali vlastní náměty na projekty
17. Kampaň výzva k podávání námětů v místních mediích na projekty v rámci strategie
18. Kolo setkání dopracování aktivit/projektů pracovních skupin v rámci pracovních skupin
19. Setkání řídící skupiny připomínkování a doplnění návrhů projektů
20. Příprava návrhové části vyhledání možných zdrojů financí zpracovatelem pro návrhy opatření a konkrétní aktivity/projekty
21. Návrh struktury a managementu komunity města zpracovatelem
22. Setkání řídící skupiny schválení struktury a managementu komunity města
23. Příprava akčního plánu v rámci řídící skupiny proběhne hodnocení jednotlivých projektů a výběr prioritních projektů, které by měli být realizovány v horizontu jednoho roku
24. Připomínkování akčního plánu členy pracovních skupin
25. Prezentace strategie je určena všem zájemcům, zejména pozvat členy pracovních skupin a lidí, kteří se podíleli na přípravě strategie a představitele města ; je důležité pozvat důležité osoby
26. Schválení strategie veřejné projednání
27. Příprava a realizace konkrétních projektů

Pozn.: V průběhu kroků 1. až 7. by měly proběhnout v mikroregionu řízené rozhovory s obyvateli města. Informační kampaň v místních mediích by měla probíhat průběžně, dle možností v místě.

Na základě těchto zjištění jsem sestavila Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů města Slavonice.