Klamstvá jednej ženy

Romantik vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý deň chcem sa spýtať či jedna žena môže klamať pod prísahou. Na polícií v Mladej Boleslavi pí Ferenčíková klame čo sa týka pomoci za rok 2016 prosím pomôžte mi vopred vám za to ďakujem

S přátelským pozdravem,

Romantik

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Klamstvá jednej
ženy" s evidenčním číslem 3b7431b0-21b8-4aba-9478-9af01fb4dbb6 a s běžným
číslem 57034/2017 bylo doručeno dne 29.12.2017 07:52:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 29. 12. 2017 sdělujeme
následující. V prvé řadě je třeba upozornit, že dle ustanovení § 2 odst. 4
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž
právní názor a výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či
právních předpisů jako celku. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti
ČR je pak vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo
spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání
výkladu zákona. Ministerstvo spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat
právní pomoc v jednotlivých věcech.

            Nad rámec výše uvedeného lze obecně uvést, že dle ustanovení §
346 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, je trestným činem
uvedení nepravdy svědkem (či znalcem) o okolnosti, která má podstatný
význam pro rozhodnutí, jakož i zamlčení takové okolnosti, a to před
soudem, státním zástupcem, policejním orgánem konajícím přípravné řízení a
jinými vyjmenovanými subjekty. Svědek musí být vždy v souladu
s ustanovením § 101 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, poučen
o povinnosti vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet, jakož i o trestních
následcích křivé výpovědi. Obdobně i osoba podávající vysvětlení je dle
ustanovení § 158 odst. 8 trestního řádu povinna vypovídat pravdu a nic
nezamlčet.

            Jiná situace je však v případě, že se jedná o osobu
podezřelého či obviněného. Ten může v souladu se zásadou zákazu donucování
k sebeobviňování i lhát, nesmí však křivě nařknout jiného z trestného činu
(srov. trestný čin křivého obvinění podle ustanovení § 345 trestního
zákoníku).

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/