Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Doležalová Eva, Město Chrudim

Vážený pane Havlíku!

Dne 5.8.2014 obdržel Městský úřad Chrudim Vaši žádost, viz připojená
zpráva s vyloučením osobních údajů, o kopie kandidátních listin pro
volby do zastupitelstev obcí formulovaná ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o svobodném přístupu k informacím).

Žádost byla doručena na elektronickou adresu Městského úřadu Chrudim:
Instituce [Město Chrudim vyžaduje e-mail], která je běžnou elektronickou adresou úřadu,
nikoliv elektronickou podatelnou, ač je řádně adresa elektronické
podatelny úřadu zveřejněna na webových stránkách města Chrudimi. Adresa
elektronické podatelny: [email address]. Protože podání bylo
učiněno na běžnou elektronickou adresu úřadu, nikoliv na řádně
zveřejněnou adresu elektronické podatelny, nemůže bohužel být ve smyslu
§ 14 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím považováno za
žádost ve smyslu uvedeného zákona.
Podle § 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím je možné
podat žádost o poskytnutí informace ústně nebo písemně, a to i
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Pro podobu
písemného podání obecně platí náležitosti podání ve smyslu § 37 odst. 4
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(správní řád). Vaše podání ze dne 5.8.2014 nebylo opatřeno zaručeným
elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu, ani nebylo
ve lhůtě 5 dnů řádným způsobem doplněno. Tuto skutečnost Městský úřad
Chrudim ověřil na elektronické adrese doručení podání dne 12.8.2014 a
opakovaně dne 13.8.2014, v tyto dny byla opakovaně provedena i kontrola
elektronické podatelny úřadu. Vzhledem k tomu, že podání není učiněno
řádným způsobem, ve smyslu nedostatku elektronického podpisu a nebylo v
zákonné lhůtě doplněno o podání se zaručeným elektronickým podpisem,
případně písemné podání, není možné je považovat za řádné podání učiněné
Vaší osobou. V případě, že své podání učiníte v písemné podobě, případně
v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, bude v
zákonných lhůtách neprodleně řádně vyřízeno.

Věřím, že v případě zájmu o poskytnutí požadované informace podání
učiníte řádným, výše uvedeným způsobem, a Vaší žádosti o poskytnutí
informace bude moci úřad v rámci zákona vyhovět.

S přáním příjemného dne

Eva Doležalová

Kontaktní údaje:
Mgr. Eva Doležalová, vedoucí odboru správního, Městský úřad Chrudim
telefon: 469 657 200, 731 682 989, fax: 469 657 217
e-mail: [email address]
<blocked::mailto:[email address]>
Adresa pracoviště: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 2. poschodí,
kancelář č. 334
Adresa pro doručování: Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537
16 Chrudim

------ Přeposlaná zpráva ------
Od: "Vladyková Renata" <[email address]>
Komu: "Doležalová Eva" <[email address]>
Odesláno: 6.8.2014 10:29:58
Předmět: Fw[2]: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

------ Přeposlaná zpráva ------
Od: "Dařbujanová Jana" <[email address]>
Komu: "Vladyková Renata" <[email address]>
Odesláno: 6.8.2014 9:31:30
Předmět: Fw: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

------ Přeposlaná zpráva ------
Od: "David Havlík" <[FOI #1756 e-mail] ??>
Komu: [email address]
Odesláno: 5.8.2014 21:04:48
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Chrudim

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: David Havlík
===================================================================

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané
registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #1756 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou
automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani
do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum
narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např.
svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-08-05T21:04:48+02:00" title="2014-08-05 21:04:48
+0200"> 5/8/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------

David Havlík

Povinný subjekt: Doležalová Eva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplňuji svoji žádost tak, aby mi povinný subjekt poskytnul
požadovanou informaci v souladu s platnou legislativou a
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, to znamená bezprostředně po
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k
registraci nebo po škrtnutí kandidáta na kandidátní listině

S pozdravem,

David Havlík

Doležalová Eva, Město Chrudim

Vážený pane Havlíku!

Dne 13.8.2014 obdržel Městský úřad Chrudim na běžnou elektronickou
adresu: [email address] Vaši na předchozí upozornění
úřadu doplněnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím). Bohužel žádost
nebyla doplněna ve smyslu odstranění nedostatků, ale pouze ve smyslu
upřesnění termínu poskytnutí požadované informace. Také Vaše doplněná
žádost byla doručena na běžnou elektronickou adresu úřadu, ač má úřad
řádně zveřejněnu adresu elektronické podatelny a v upozornění, viz níže,
jste na její adresu byl upozorněn.

Adresa elektronické podatelny Městského úřadu Chrudim je:
[email address]

Ve smyslu § 14 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím bohužel
Vaše podání nemůže být považováno za podání ve smyslu tohoto zákona.
Vaše podání nebylo bohužel doplněno ani ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) o
zaručený elektronický podpis, na doplnění podání do řádné podoby úřad ve
smyslu uvedeného ustanovení vyčkal po dobu 5 dnů. Nedoručení podání na
elektronickou adresu úřadu i absence zaručeného elektronického podpisu
byly opakovaně ověřeny.

Bude-li Vaše podání učiněno řádný způsobem, bude naším úřadem neprodleně
vyřízeno a informace Vám bude v rámci zákona o svobodném přístupu k
informacím v patřičné lhůtě poskytnuta. Omlouvám se, že Vám nemohu podat
příznivější zprávu.

S přáním příjemného dne

Eva Doležalová

Kontaktní údaje:
Mgr. Eva Doležalová, vedoucí odboru správního, Městský úřad Chrudim
telefon: 469 657 200, 731 682 989, fax: 469 657 217
e-mail: [email address]
<blocked::mailto:[email address]>
Adresa pracoviště: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 2. poschodí,
kancelář č. 334
Adresa pro doručování: Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537
16 Chrudim

------ Původní zpráva ------
Od: "David Havlík" <[FOI #1756 e-mail] ??>
Komu: "Doležalová Eva" <[email address]>
Odesláno: 13.8.2014 23:09:32
Předmět: Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do
Komunálních voleb 2014 - Městský úřad Chrudim

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Doležalová Eva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

elektronický podpis pro podání a přijetí žádosti není v žádném případě potřeba, což vyplývá zejména z § 13 a § 14 zákona 106/1999 Sb., lze to doložit rozsudkem NSS v Brně 8 Ans 15/2012-34: 14] Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne. Požadavky na dostatečnou identifikaci žadatele byly v souzené věci nepochybně splněny. Dále můžeme dokládat také rozsudkem 8A 52/2012 - 47-50 Městského soudu Praha z 20. prosince 2012: Žadatel tedy není povinen svou žádost, činí-li ji prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, opatřit elektronickým podpisem, a povinný subjekt ji nemůže z důvodu absence takového podpisu odmítnout.

Trvám tedy na vyřízení mé žádosti podle zákona

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Město Chrudim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

elektronický podpis pro podání a přijetí žádosti není v žádném případě potřeba, což vyplývá zejména z § 13 a § 14 zákona 106/1999 Sb., lze to doložit rozsudkem NSS v Brně 8 Ans 15/2012-34: 14] Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne. Požadavky na dostatečnou identifikaci žadatele byly v souzené věci nepochybně splněny. Dále můžeme dokládat také rozsudkem 8A 52/2012 - 47-50 Městského soudu Praha z 20. prosince 2012: Žadatel tedy není povinen svou žádost, činí-li ji prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, opatřit elektronickým podpisem, a povinný subjekt ji nemůže z důvodu absence takového podpisu odmítnout.

Trvám tedy na vyřízení mé žádosti podle zákona

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Město Chrudim

1 příloha

 • Attachment

  foi request 1756 cc1ff776 infoprovsechny.cz d32bd2eb0769b27bc82610532efc6c8a.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách MeU Chrudim. http://www.chrudim.eu

Město Chrudim

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro MěÚ Chrudim, podatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách MeU Chrudim. http://www.chrudim.eu

Město Chrudim

2 přílohy

 • Attachment

  prot 316890e4 316a a8cc 316e 96e43468a2c8.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 1756 cc1ff776 infoprovsechny.cz d32bd2eb0769b27bc82610532efc6c8a.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014', které jste 27.08.2014 v 18:50:00 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-316890e4-316a-a8cc-316e-96e43468a2c8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách MeU Chrudim. http://www.chrudim.eu

Doležalová Eva, Město Chrudim

Dobrý den, vážený pane Havlíku!

Omlouvám se Vám za nedorozumění, které zřejmě vzniklo z mé předchozí
odpovědi. Pokud byste požadoval vyřízení žádosti, která byla opakovaně
doručena pouze na běžnou elektronickou adresu úřadu, bylo by Vám ochotně
(nad rámec zákona) vyhověno, obsahovala-li by Vaše žádost elektronický
podpis.

Jsem si vědoma skutečnosti, že je-li učiněno řádné podání, a to
prostřednictvím elektronické podatelny úřadu, elektronický podpis
vyžadovat úřad nemůže. Prosím Vás proto, opakovaně (viz dvě předchozí
zprávy) o nasměrování podání na elektronickou podatelnu našeho úřadu,
jejíž adresa je: Instituce [Město Chrudim vyžaduje e-mail]

Děkuji Vám a věřím požadovanou informaci budeme moci po doručení řádného
podání co nejrychleji poskytnout.

Eva Doležalová

Kontaktní údaje:
Mgr. Eva Doležalová, vedoucí odboru správního, Městský úřad Chrudim
telefon: 469 657 200, 731 682 989, fax: 469 657 217
e-mail: [email address]
<blocked::mailto:[email address]>
Adresa pracoviště: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 2. poschodí,
kancelář č. 334
Adresa pro doručování: Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537
16 Chrudim

------ Původní zpráva ------
Od: "David Havlík" <[FOI #1756 e-mail] ??>
Komu: "Doležalová Eva" <[email address]>
Odesláno: 27.8.2014 18:48:59
Předmět: Re: Re[2]: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014 - Městský úřad Chrudim

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Město Chrudim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané
registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Město Chrudim

1 příloha

 • Attachment

  foi request 1756 cc1ff776 infoprovsechny.cz 2b5b914484fe016f812ca5acaba98b05.zip

  1K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách MeU Chrudim. http://www.chrudim.eu

Město Chrudim

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro MěÚ Chrudim, podatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách MeU Chrudim. http://www.chrudim.eu

Město Chrudim

2 přílohy

 • Attachment

  prot 316890e4 3764 a8c0 3260 9fd03262a8c4.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 1756 cc1ff776 infoprovsechny.cz 2b5b914484fe016f812ca5acaba98b05.zip

  1K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014', které jste 03.09.2014 v 09:04:22 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-316890e4-3764-a8c0-3260-9fd03262a8c4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách MeU Chrudim. http://www.chrudim.eu

Doležalová Eva, Město Chrudim

1 příloha

 • Attachment

  Kandid tn listiny 2014 Chrudim.zip

  8.1M Download

Vážený pane Havlíku!

Vaše podání určené Městskému úřadu Chrudim bylo řádně doplněno žádostí
učiněnou do elektronické podatelny města Chrudimi. V příloze Vám zasílám
požadovanou informaci, fotokopie podaných kandidátních listin za
registrační úřad - Městský úřad Chrudim. Protože z poskytnuté informace
byly vyloučeny některé osobní údaje, bylo ve věci vydáno rozhodnutí,
které je Vám řádně doručeno do Vaší datové schránky.
Přeji Vám příjemný den

Eva Doležalová

Kontaktní údaje:
Mgr. Eva Doležalová, vedoucí odboru správního, Městský úřad Chrudim
telefon: 469 657 200, 731 682 989, fax: 469 657 217
e-mail: [email address]
<blocked::mailto:[email address]>
Adresa pracoviště: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 2. poschodí,
kancelář č. 334
Adresa pro doručování: Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537
16 Chrudim

------ Původní zpráva ------
Od: "David Havlík" <[FOI #1756 e-mail] ??>
Komu: "Doležalová Eva" <[email address]>
Odesláno: 27.8.2014 18:48:59
Předmět: Re: Re[2]: Žádost o informace podle dotaz - Kandidátní listiny
do Komunálních voleb 2014 - Městský úřad Chrudim

ukázat citované pasáže

>-------------------------------------------------------------------