Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31.12. 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.3.2018 12:10:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.3.2018 12:10:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
14.3.2018 12:54:41

Vaše zpráva ze dne: 14.3.2018 12:10:34
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX011TP88
Datum zaevidování: 14.3.2018 12:49:18

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Marková Miluše
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
14.3.2018 12:54:41

Your message - dated 14.3.2018 12:10:34
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX011TP88
Date of registration: 14.3.2018 12:49:18

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Marková Miluše
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX011XAUN
značka: MZDR 11754/2018-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 28.03.2018
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX011XAUN.pdf, Vedoucí zaměstnanci a představení k 31.12.2017.pdf