Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste karel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Jízda bez SPZ

Čekáme, až si karel přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vlastnim traktor domaci výroby částečně poskládaný z dílů zetor a částečně z dí

S přátelským pozdravem,lů vlastní výroby(blatníky, ochranný rám).Traktor má veškeré osvětlení, zpětná zrcátka, ale tento stroj domácí výroby nemá SPZ. Chci se zeptat, zda stačí zaplatit povinné ručení a nebo co mohu udělat, abych mohl s tímto traktorem na silnici.

karel

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 8.5.2016 08:41:49
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Jízda bez SPZ

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 8.5.2016 08:41:49
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Jízda bez SPZ

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Karel Coufal                                                e-mail:
[1][FOI #5281 e-mail] ??

 

Naše čj. 202/20116-072-Z106/3

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8.
5. 2016 – odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátila jste se na Ministerstvo dopravy s žádostí ze dne 8. 5. 2016 o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla
podatelnou ministerstva zaevidována pod č.p. 25218/2016-MD-CKDP. V této
žádosti požadujete poskytnout – cit.:

 

„Vlastnim traktor domaci výroby částečně poskládaný z dílů zetor a
částečně z dílů vlastní výroby(blatníky, ochranný rám).Traktor má veškeré
osvětlení, zpětná zrcátka, ale tento stroj domácí výroby nemá SPZ. Chci se
zeptat, zda stačí zaplatit povinné ručení a nebo co mohu udělat, abych
mohl s tímto traktorem na silnici.“

 

Ministerstvo dopravy Vám po přezkoumání Vaší výše uvedené žádosti sděluje
následující.

 

V části žádosti, ve které žádáte poskytnout informace týkající se
povinného ručení (tj. zákon č. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla), Vám Ministerstvo dopravy sděluje,
že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž  výhradně
do působnosti Ministerstva financí, které je ve smyslu ustanovení § 2
zákona č. 106/1999 Sb.(dále jen „InfZ“) orgánem příslušným k jejímu
vyřízení. Proto tímto Vaši žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c)
InfZ bez dalšího odkládá (povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty
informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít
k dispozici).  Kontaktní údaje Ministerstva financí: Letenská 15, 118 10
Praha, ID datové schránky: xzeaauv, eMail: [2][emailová adresa] . Postup
při podávání žádosti dle InfZ naleznete na
[3]http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/slu...

 

           Ve zbývající části Vaší žádosti Vám Ministerstvo dopravy
sděluje, že dle definice „traktoru“, vycházející ze schvalování vozidla
(tj. dle Nařízení 167/2013), se „traktorem“ rozumí každé motorové kolové
nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s
maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h, jehož hlavní funkcí je
vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení,
vezení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání
zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo
lesnických přípojných vozidel nebo zařízení; může být přizpůsobeno k tomu,
aby při zemědělských nebo lesnických pracích vezlo náklad nebo může být
vybaveno jedním čí více sedadly pro spolujezdce.    

 

Obecně pak platí, že pokud je vozidlo zapsáno v registru vozidel, nemá na
silnici bez značek co dělat. Za tento přestupek řidiči takového vozidla
hrozí pokuta 5 až 10 tisíc korun a současně zákaz činnosti od 6 měsíců do
1 roku. Pokud by vozidlo v ČR registrováno nebylo, řidiči hrozí pokuta až
do výše 50 tisíc korun.

 

V oblasti registrace je to tak, že zatímco před 1. 7. 2001 samojízdné
stroje nemusely být registrovány (stačilo technické osvědčení, resp.
doklad o schválení), stroje uvedené do provozu po tomto datu ze zákona
registrovány být musí. I zde ovšem existují výjimky. Za předpokladu, že
obec s rozšířenou působností  v konkrétním případě udělí výjimku, ani po
tomto datu stroj potenciálně registrovaný být nemusí (případy, když stroj
přejíždí z domu přes silnici do firmy, která je hned naproti apod.)

 

Komplikovanější je to ve vztahu k níže uvedenému § 43 zákona (vymezení,
kdy nesmí na silnici). Pokud by se jednalo o důvody zvláštního zřetele,
stroj může mít totiž rovněž udělenou výjimku (buď příslušným krajem nebo
Ministerstvem dopravy). Pak by se hypoteticky legálně mohl pohybovat po
silnici i mimo dobu vymezenou tímto paragrafem. Pakliže by ve vztahu k
tomuto paragrafu došlo k přestupku, ve správním řízení hrozí pokuta ve
výši od 2,5 do 5 tisíc korun. A v případě, že by tento přestupek byl
spáchán v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a
vícekrát, i zákaz činnosti, tedy zákaz řízení všech druhů motorových
vozidle na dobu od jednoho do šesti měsíců.

 

Výňatek ze zákona č. 361/2000 Sb., § 43, Omezení jízdy některých vozidel:

 (2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30.září
zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o
celkové šířce větší než 600 mm

            a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního
klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním
dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00

 

S pozdravem,

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[5][emailová adresa] | [6]+420 225 131 317
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5281 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/slu...
4. http://www.mdcr.cz/
5. mailto:[emailová adresa]
6. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste karel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.