Jak vyčerpat dovolenou, jestliže učitelka na ZŠ byla v průběhu letních prázdnin v pracovní neschopnosti.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jak by mělo být řešeno nevyčerpání mé dovolené v době letních prázdnin. Na žádost vedení školy jsem podstoupila plánovanou operaci a nastoupila pracovní neschopnost, která trvala až do 14. 10. 2019.
Jedná se o většinovou část dovolené, kterou v průběhu školního roku jako učitelka na ZŠ čerpat nemohu.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,
Iva Dybalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Jak vyčerpat
dovolenou, jestliže učitelka na ZŠ byla v průběhu letních prázdnin v
pracovní neschopnosti.', zaslané '15.11.2019 19:47:59' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XTYFR

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mančalová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní Dybalová,

Dovolenou je zaměstnavatel povinen určit tak, aby ji zaměstnanec mohl
vyčerpat zpravidla vcelku do konce roku, za nějž náleží. Od 1. ledna 2012
je tak zaměstnavatel povinen zaměstnancům určit dovolenou tak, aby ji
celou vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém jim na ni vzniklo právo. (To
znamená, že např. 5 týdnů, které by zaměstnavatel poskytoval v kalendářním
roce 2012, musí být zcela v tomto kalendářním roce vyčerpáno.) Ze slovního
vyjádření paragrafu 218(1) zákoníku práce „-..je zaměstnavatel povinen“ je
tento příkaz zaměstnavateli zřejmý. Není možné se mu vyhnout, kolektivní
smlouvou, natož dokonce jednostranně vnitřním předpisem zaměstnavatele.
Třebaže splnění této povinnosti není pro zaměstnavatele jednoduché,
řešením rozhodně není svévolné převádění dovolené do dalšího roku.
Nastane-li situace, že dovolená nebyla vyčerpána, zákon ji do
následujícího kalendářního roku převede sám. Zaměstnavateli však bude
hrozit pokuta ze strany inspektorátu práce, ledaže by prokázal, že
dovolenou si zaměstnanec nemohl vyčerpat pro své dlouhodobé překážky v
práci (např. z důvodu dlouhodobé nemoci) nebo pro zaměstnavatelovi
naléhavé provozní důvody.

 

Zaměstnavatel může určit zaměstnanci dovolenou i na základě jeho žádosti
(žádanka, dovolenka), vždy se však jedná o určení dovolené zaměstnavatelem
a její poskytnutí zcela závisí na zaměstnavateli.

 

§ 218 ZP

 

                (1) Čerpání dovolené podle [1]§ 211 je zaměstnavatel
povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce,
ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom
zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé
provozní důvody.

 

                (2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je
zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána
nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4
stanoveno jinak.

 

                (3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30.
června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené
rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně
oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se
zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

 

                (4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce
následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně
práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené,
je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení
těchto překážek v práci.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Mančalová

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

 

[2]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 546

e-mail: [3][emailová adresa]

[4]www.msmt.cz

 

 

 

ukázat citované pasáže