Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tato žádost se v dalších bodech bude týkat informací z těchto oblastí, která pro zjednodušení dále nazývám “SW a HW”:
Předměty smluv, která pokrývájí
- správa software,
- vytvoření aplikace či informačního systému,
- provozování aplikace či informačního systému,
- technická podpora aplikace či informačního systému,
- uživatelská podpora aplikace či informačního systému,
- HW, provozování a správa HW
- SW licence a podpora k nim.
- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

Prosím o zaslání:
1) Seznamu smluv a dodatků platných a podepsaných v roce 2016, na celkové plnění (skutečné či maximální) v roce 2016 ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

2) Seznamu smluv a dodatků podepsaných v roce 2010,2011,2012,2013,2014 a 2015, na celkové plnění (skutečné či maximální) po celou dobu smlouvy ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

Informace z výše uvedených bodů prosím zaslat ve strukturované formě (Excel, CSV apod.) obsahující minimálně tyto údaje:
- číslo smlouvy úřadu
- Jméno a IČO (či jiná identifikace kde není IČO) všech smluvních stran
- datum podpisu smlouvy
- částku, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy
- předmět smlouvy, stručný popis
- datum začátku platnosti smlouvy
- datum konce platnosti smlouvy
- zda jde o smlouvu či dodatek, pokud o dodatek, pak k jaké smlouvě

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha
[email address]
+420 777 737 811

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.2.2017 15:44:44 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy a zakazky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.2.2017 15:44:44 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - IT smlou...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 5.2.2017 15:44:44
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03C0S99.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Petržilová Martina, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 5. 2. 2017 byla na Ministerstvo vnitra doručena Vaše žádost o
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, která byla zaevidována pod č.j. MV-21346-1/KAP-2017.

 

Příprava Vámi vyžádaných informací si vyžaduje vyhledání a sběr většího
množství oddělených dat požadovaných v jedné žádosti, a proto ministerstvo
s ohledem na ustanovení  § 14, odst. 7 c) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu o 10
dní, tedy do 2. 3. 2017.

 

S pozdravem

 

Martina Petržilová

vedoucí odd. finančního a analytického

 

Ministerstvo vnitra ČR

Odbor koncepce, architektury

a projektů ICT

 

tel.:     974 841 777

mobil: 603 189 116

e-mail: [1][emailová adresa]

           [2]www.mvcr.cz

 

[3]cid:KRMOYZOHOVKT.IMAGE_5.BMP

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mvcr.cz/

Petržilová Martina, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Vážený pane,

 

dne 5. 2. 2017 byla na Ministerstvo vnitra doručena Vaše žádost o
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, která byla zaevidována pod č.j. MV-21346-1/KAP-2017.

 

Příprava Vámi vyžádaných informací si vyžaduje vyhledání a sběr většího
množství oddělených dat požadovaných v jedné žádosti, a proto ministerstvo
s ohledem na ustanovení  § 14, odst. 7 c) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu o 10
dní, tedy do 2. 3. 2017.

 

S pozdravem

 

Martina Petržilová

vedoucí odd. finančního a analytického

 

Ministerstvo vnitra ČR

Odbor koncepce, architektury

a projektů ICT

 

tel.:     974 841 777

mobil: 603 189 116

e-mail: [1][emailová adresa]

           [2]www.mvcr.cz

 

[3]cid:KRMOYZOHOVKT.IMAGE_5.BMP

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo vnitra

7 příloh

PID: MVCRX03DBLLI
Spis. značka: MV- 21346-6/KAP-2017
Odesilatel: M-NS-KAP
Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - IT smlouvy a zakázky