Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tato žádost se v dalších bodech bude týkat informací z těchto oblastí, která pro zjednodušení dále nazývám “SW a HW”:
Předměty smluv, která pokrývájí
- správa software,
- vytvoření aplikace či informačního systému,
- provozování aplikace či informačního systému,
- technická podpora aplikace či informačního systému,
- uživatelská podpora aplikace či informačního systému,
- HW, provozování a správa HW
- SW licence a podpora k nim.
- a další obdobné oblasti nákupu a pronájmu zboží a služeb v IT.

Prosím o zaslání:
1) Seznamu smluv a dodatků platných a podepsaných v roce 2016, na celkové plnění (skutečné či maximální) v roce 2016 ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

2) Seznamu smluv a dodatků podepsaných v roce 2010,2011,2012,2013,2014 a 2015, na celkové plnění (skutečné či maximální) po celou dobu smlouvy ve výši 2.000.000 Kč a vyšší, plně či částečně se týkající SW a HW (definované výše).

Informace z výše uvedených bodů prosím zaslat ve strukturované formě (Excel, CSV apod.) obsahující minimálně tyto údaje:
- číslo smlouvy úřadu
- Jméno a IČO (či jiná identifikace kde není IČO) všech smluvních stran
- datum podpisu smlouvy
- částku, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy
- předmět smlouvy, stručný popis
- datum začátku platnosti smlouvy
- datum konce platnosti smlouvy
- zda jde o smlouvu či dodatek, pokud o dodatek, pak k jaké smlouvě

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha
[email address]
+420 777 737 811

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy a
zakazky" s evidenčním číslem e2f610fc-97b4-4d2f-af8d-a225d672ae52 a s
běžným číslem 6121/2017 bylo doručeno dne 05.02.2017 15:42:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

Vážený pane,

 

dne 5. 2. 2017 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Vzhledem ke skutečnosti, že vyřízení této žádosti vyžaduje
vyhledávání většího množství odlišných a oddělených informací, Vám
sdělujeme, že lhůtu pro poskytnutí informace prodlužujeme podle § 14 odst.
7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o 10 dní, tj. do 2. 3. 2017.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

 

            k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 2. 2017 Vám v příloze
zasíláme tabulku s požadovanými údaji týkajícími se smluv uzavřených
v oblasti IT v letech 2003 až 2016 s plněním za 2 mil. Kč a vyšším.

 

            K tomu je třeba dodat následující:

 

o dodatky ke smlouvám nejsou sledovány samostatně, ale vždy je nahlíženo
na smlouvu včetně všech jejích platných dodatků;
o smlouvy jsou evidovány v rámci Centrální evidence smluv (CES) ve
spisové službě v číselné řadě pro každý rok – dle číselné řady CES
jsou smlouvy rozděleny i v přiložené tabulce;
o u smluv sjednaných na údržbu informačních systémů na dobu neurčitou
nelze určit celkovou částku plnění, proto byla uvedena aktuální
pravidelná platba měsíční/čtvrtletní/roční nebo částka uhrazená v roce
2016;
o u platných rámcových smluv – pokud není přímo ve smlouvě stanovena
maximální částka plnění – nelze vyčíslit celkové plnění včetně
budoucích.

Závěrem je vhodné poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti ČR uzavírá a
hradí některé smlouvy z oblasti IT pro celý resort justice čítající cca
200 organizačních složek.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/