Insolvenční řízení

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Prosím o informaci,jak se připojit k insolvenčnímu řízení z důvodu úpadku sle. portálu NAKUPVAKCI.

S přátelským pozdravem,Urban

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvenční řízení"
s evidenčním číslem f730736e-c362-4c34-be65-73287ba58e2d a s běžným číslem
58165/2016 bylo doručeno dne 18.12.2016 11:44:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 12. 2016 bylo
zjištěno, že ohledně společnosti Garuma s.r.o., IČ: 24817066, se sídlem
Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, která je
provozovatelem serveru [1]www.nakupvakci.cz, bylo na základě věřitelského
insolvenčního návrhu dne 19. 12. 2016 zahájeno insolvenční řízení vedené u
Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 28700/2016. Insolvenční
řízení se momentálně nachází ve stavu před rozhodnutím o úpadku dlužníka.

            Pohledávky věřitelů se v rámci insolvenčního řízení uplatňují
přihláškou, přičemž tento postup je upraven v ustanovení § 173 a násl.
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) (dále jen „IZ“). Dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ se přihlášky
podávají od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené
rozhodnutím o úpadku – k později podaným přihláškám se nepřihlíží a takto
přihlášené pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Doporučujeme
Vám proto sledovat aktuální stav tohoto insolvenčního řízení
prostřednictvím insolvenčního rejstříku, a to přímo pod odkazem
[2]https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidenc....
Konkrétní náležitosti přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
naleznete v ustanovení § 174 a násl. IZ. Dovolujeme si Vás upozornit, že
ve smyslu § 176 IZ lze přihlášku podat pouze na formuláři – tento je volně
dostupný ke stažení ve formátu PDF pod odkazem
[3]https://isir.justice.cz/isir/common/stat..., a to
jak ve verzi pro tisk a ruční vyplnění, tak ve verzi pro vyplnění na
počítači. Pod tímto odkazem jsou zároveň dostupné pokyny pro vyplnění
formuláře včetně jeho předvyplněného vzoru.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [4][emailová adresa]

[5]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.nakupvakci.cz/
2. https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidenc...
3. https://isir.justice.cz/isir/common/stat...
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.justice.cz/