Insolvence

Dotaz byl úspěšný.

Stárek Slavomír

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Může mi ministerstvo vysvětlit pojem insolvence když tvrdí že je to jediný legální způsob zbavit se dluhů když u mě uinsolvence již proběhla žádný z věřitelů ser proti rozhodnutí soudu o prominutí zbytku placení pohledávek v zákonné lhůtě neodvolal a přesto po 4 měsících se právník jednoho z věřitelů rozhodl dát vše opět k soudu.Tímto krokem popírá CELÝ smysl insolvence.

[email address]

Stárek Slavomír

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvence" s
evidenčním číslem 071848a8-c53c-4cb7-ad6c-8791a8e82beb a s běžným číslem
12502/2018 bylo doručeno dne 09.03.2018 09:03:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 9. 3. 2018 je předně třeba
uvést, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem
„názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad jednotlivých
ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku. Okruh
působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení § 11
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá,
že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí
oprávněno k podávání výkladu právních předpisů. Ministerstvo spravedlnosti
ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech.

            Nad rámec výše řečeného lze uvést, že v zákoně č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je definováno
insolvenční řízení jako soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek
(hrozící úpadek) a způsob jeho řešení, přičemž do úpadku se dlužník
dostane tehdy, má-li více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů
po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Cílem tohoto řízení
je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů. Je tedy
nesprávné označovat insolvenci jako jediný legální způsob, jak se zbavit
dluhů.

            Nahlédnutím do insolvenčního rejstříku pak bylo zjištěno, že
Vaše věc vedená u Krajského soudu v Plzni je již skončená v důsledku
osvobození od placení pohledávek zahrnutých do splněného oddlužení
v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Není tedy zřejmé, co myslíte
tím, že „právník jednoho z věřitelů se rozhodl dát vše opět k soudu“.
V důsledku přiznaného osvobození pohledávky věřitelů, na něž se osvobození
vztahuje, sice nezanikají, nicméně jako dlužník je nejste povinen plnit a
jsou tedy vůči Vám nevymožitelné.

            Závěrem Vám za účelem poskytnutí právního poradenství
doporučujeme obrátit se na advokáta či na některou z bezplatných právních
poraden, neboť, jak již bylo řečeno výše, zdejší úřad není povolán
k poskytování právního poradenství v jednotlivých věcech či k poskytování
právních rozborů konkrétních situací.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/