Martin Pečinka

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zasílám několik otázek k okolnostem ukončení mého insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 88 INS 7586 / 2014 Vedená u Městského soudu v Praze.

Jsem v insolvenci od 03.2014, své povinnosti řádně plním a v květnu letošního roku splatím 100% pohledávek nezajištěných věřitelů.

Jsem vlastníkem nemovitosti. Část věřitelů se přihlásila jako zajištěná a vydali pokyn k prodeji nemovitosti. Ten dosud neproběhl.

Pokud prodej nemovitosti neproběhne do doby uhrazení pohledávek nezajištěných věřitelů a insolvence bude ukončena, jaké bude postavení zajištěných věřitelů?

a) Bude se na ně vztahovat mé osvobození od placení pohledávek dle §414 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., pokud o něj požádám?

b) Pokud se na ně osvobození vztahovat nebude, bude i po skončení insolvence platit, že jejich pohledávky mohou být uspokojeny pouze z prodeje nemovitosti?

c) Kdo bude realizovat prodej nemovitosti, pokud dojde k ukončení insolvence a insolvenční správce bude dle §413 zproštěn funkce?

d) Mohou v případě ukončení insolvence po splacení 100% pohledávek nezajištěných věřitelů zahájit neuspokojení zajištění věřitelé vymáhání původních pohledávek novými exekucemi?

Byl jsem upozorněn, že k podobnému případu existuje rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1304/2014-B-14.

Za odpovědi předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Martin Pečinka

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Insolvence" s
evidenčním číslem 3d05d33b-4cb4-420e-88ee-4474f6ba5a35 a s běžným číslem
5521/2017 bylo doručeno dne 01.02.2017 11:13:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

 

                k Vaší žádosti o informace ze dne 1. 2. 2017 uvádíme
následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku.
Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení
§ 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně
nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých
kompetencí oprávněno k podávání výkladu zákona. Ministerstvo spravedlnosti
ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech. Tuto
činnost vykonávají především advokáti, a proto Vám doporučujeme Váš případ
konzultovat s některým z nich, popřípadě se můžete obrátit i na některou
z bezplatných právních poraden.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/