Informace o řízení 50 T 4/2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 50 T 4/2014 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
50 T 4/2014" s evidenčním číslem 27e51fca-594a-4480-9e14-67cefd5e34e4 a s
běžným číslem 20910/2015 bylo doručeno dne 19.02.2015 08:42:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 19.2.2015 ┌   ┐
    [FOI #3880 e-mail] ??
Naše Si 66/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 03.03.2015   
 nad Labem: ┘
   

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 19.2.2015 Vám ve věci 50 T
4/2014 sděluji následující:

 

datum zahájení trestního řízení – 19.08.2011;

datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob – 20.11.2012
(obžalovanému doručeno 04.12.2012);

názvu dozorujícího státního zastupitelství – Krajské státní zastupitelství
Ústí nad Labem;

jména a příjmení dozorujícího státního zástupce – soudu není známo, může
sdělit KSZ;

datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu –
05.05.2014, 2 KZV 115/2012;

klasifikací trestného činu / trestných činů – zneužití pravomoci úřední
osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) odst. 3 písm. a) tr. zák. a nebezpečné
vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zák.;

názvu příslušného státního zastupitelství – Krajské státní zastupitelství
v Ústí nad Labem;

jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal – JUDr. Martin
Vlček;

dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána – Krajský soud v Ústí
nad Labem;

jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen - JUDr. Jiří Bednář;

datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci
–rozsudek dne 20.02.2015 pod sp. zn. 50 T 4/2014 (dosud není napsán);

výsledek trestního řízení před soudem – uznán vinným trestnými činy
zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) odst. 3 písm.
a) tr. zákoníku a nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku,
uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 7 r. se zařazením do věznice
s ostrahou, a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu jakékoliv
funkce ve státní správě a samosprávě spojené s rozhodovací činností ve
výměře 6 r.;

datum pravomocného ukončení věci - rozhodnutí dosud není pravomocné,
obžalovaný se proti němu odvolal.

 

S pozdravem

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová