Informace o řízení 50 T 12/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 50 T 12/2013 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
50 T 12/2013" s evidenčním číslem 69f430fc-9c09-4aed-aac2-08f1108582e0 a s
běžným číslem 17757/2015 bylo doručeno dne 11.02.2015 12:35:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 11.2.2015 ┌   ┐
    [FOI #3831 e-mail] ??
Naše Si 50/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 19.02.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 11.2.2015 týkající se
informace o průběhu řízení ve věci 50 T 12/2013 Vám sděluji následující:

 

o datum zahájení trestního řízení – 06.10.2011
o datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob – usnesení
vydáno 30.05.2012
o název dozorujícího státního zastupitelství – Krajské státní
zastupitelství Ústí n.L.
o datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu -
26.06.2013, 2 KZV 64/2012
o klasifikace trestného činu / trestných činů –zločin zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm.
a), odst. 3 tr. zákoníku,
o název příslušného státního zastupitelství – Krajské státní
zastupitelství Ústí n.L.
o jméno a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal - JUDr.
Martin Vlček
o název soudu, kterému byla obžaloba podána – Krajský soud v Ústí nad
Labem
o jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen - JUDr. Jiří
Bednář
o datum a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci –
rozsudek ze dne 06.02.2015 pod sp. Zn. 50 T 12/2013 (dosud není
písemně vyhotoven)
o výsledek trestního řízení před soudem – před soudem 1. stupně (KS Ústí
nad Labem) byli všichni obžalovaní zproštěni obžaloby podle § 226
písm. b) tr. řádu. Proti rozsudku podal státní zástupce odvolání, spis
bude odeslán Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání.
o datum pravomocného ukončení věci – zatím není pravomocně skončeno.

 

S pozdravem

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová