Informace o řízení 4 VZV 7/2003

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 4 VZV 7/2003 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce  §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 4
VZV 7/2003" s evidenčním číslem 2bbb1cd9-04c5-474e-83e5-338fe1bb6688 a s
běžným číslem 4321/2016 bylo doručeno dne 21.07.2016 12:58:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jitka Zbořilová, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

sekretariát

Tř. 17. listopadu 44, 771 11  Olomouc

tel. 585 202 – 111(fax – 198), e-mail: [1]Instituce [Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyžaduje e-mail]

datová schránka: ryhaa8a

 

 

                                                                              
               Olomouc 25.07.2016

                                          
                                                          SIN 37/2016

Pan

 

 

 

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obdrželo dne 21.07.2016
elektronickou poštou Vaši žádost podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a to k trestní věci vedené na Vrchním státním
zastupitelství v Olomouci, pobočce v Ostravě, pod sp. zn. 4 VZV 7/2013.

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

 

Dne 03.04.2003 zahájeno trestní řízení.

 

Dne 24.11.2003 a 20.01.2014 zahájeno trestní stíhání.

 

Ve věci stíháni celkem 3 obvinění – fyzické osoby.

 

1. trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2,
4 tr. zák. a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125
odst. 2 tr. zák.

 

2. trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2,
4 tr. zák. a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125
odst. 2 tr. zák.

 

3. trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2,
4 tr. zák.

 

Věc dozorována Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočkou
v Ostravě, pod sp. zn. 4 VZV 7/2003, státní zástupce JUDr. Karel Kalda.

 

Ve věci realizováno zajištění.

 

Dne 20.06.2006 podána obžaloba na 3 obviněné – fyzické osoby celkem pro 2
skutky.  U skutku v bodě 1) jsou stíhány všechny 3 osoby, kdy tohoto se
dopustily ve spolupachatelství (§ 128/2, 4 tr. zák.). Skutku pod bodem 2)
se dopustily pouze 2 osoby, a to taktéž ve spolupachatelství (§ 125/2 tr.
zák.).

Obžaloba podána ke Krajskému soudu v Ostravě, kde byla věc vedena pod sp.
zn. 11 T 12/2012.

 

Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.09.2006 sp. zn. 11 Td 49/2006 bylo
rozhodnuto, že se zmíněná trestní věc odnímá Krajskému soudu v Ostravě
a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci
Králové. 

 

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.04.2007 sp. zn.
4 T 13/2006 bylo podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu za použití § 172
odst. 1 písm. b) tr. řádu zastaveno trestní stíhání všech obviněných pro
oba skutky.

 

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16.10.2007 byly stížnosti státního
zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě, a
státního zástupce Krajského státního zastupitelství  Hradci Králové podle
§ 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu zamítnuty jako podané osobami
neoprávněnými.

 

Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.04.2008 sp. zn. 5 Tdo 150/2008
bylo podle § 256k odst. 1 tr. řádu citované usnesení Vrchního soudu
v Praze zrušeno a podle § 265l odst. 1 tr. řádu bylo Vrchnímu soudu
v Praze přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

 

Následným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16.09.2008 sp. zn.
9 To 51/2008 bylo ke stížnosti státního zástupce Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě, napadené usnesení Krajského
soudu v Hradci Králové o zastavení trestního stíhání podle § 149 odst. 1
písm. b) odst. 3 tr. řádu, a to pouze ve výroku pod bodem 1), tzn. ohledně
skutku, v němž byl spatřován trestný čin podle § 128 odst. 2, 4 tr. zák,
zrušeno. Podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu byla stížnost státního
zástupce Krajského státního zastupitelství  v Hradci Králové zamítnuta
jako podaná osobou neoprávněnou.

 

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.06.2009 sp. zn. 4 T
9/2008 byli všichni obžalovaní podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěni
obžaloby pro uvedený skutek. Odvolání proti tomuto rozsudku podáno nebylo.

 

 

 

 

                                  
                                                           JUDr. Ivo
Ištvan v. r.

                                                                      
                      vrchní státní zástupce

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyžaduje e-mail]