David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 4 T 85/2014 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 4
T 85/2014" s evidenčním číslem ea90c91f-d9b8-48a0-af57-74edcf581084 a s
běžným číslem 744/2016 bylo doručeno dne 07.01.2016 20:47:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 4
T 85/2014" s evidenčním číslem ea90c91f-d9b8-48a0-af57-74edcf581084 a s
běžným číslem 744/2016, doručené dne 07.01.2016 v 20:47:15 a ověřené dne
07.01.2016 v 20:54:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "33 SI 1/2016" a
ke zpracování dne 08.01.2016 v 14:25:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jablonec nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.