Informace o řízení 41 T 85 / 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání elektronickou cestou informace o průběhu řízení 41 T 85 / 2014 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob,uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou či právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního
zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení
datumu zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu
podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,
uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal,
uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a
příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů
a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované
věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení
výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
41 T 85 / 2014" s evidenčním číslem d94b3278-5bca-4757-97b5-4419bdb8919f a
s běžným číslem 36891/2015 bylo doručeno dne 02.09.2015 23:01:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Drábková Veronika, Okresní soud v České Lípě

Vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám
sděluji následující údaje:

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení ze dne 16.8.2013, usnesení o
zahájení trestního stíhání bylo fyzické osobě doručeno dne 4.12.2013,
stíhána je jedna fyzická osoba, dozorujícím státním zastupitelstvím je
Okresní státní zastupitelství v České Lípě, dozorujícím státním zástupcem
je Mgr. Barbora Mildeová, v usnesení o zahájení trestního stíhání je
skutek kvalifikován jako přečin krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 3 tr.
zákoníku, v obžalobě je skutek kvalifikován jednak jako přečin krádeže dle
§ 205 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku, jednak jako přečin poškození
cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, obžaloba byla k Okresnímu
soudu v České Lípě podána dne 11.3.2014, vyhotovila ji státní zástupkyně
Mgr. Barbora Mildeová, věc napadla do senátu Mgr. Kateřině Rejtharové, ta
ji vyřizovala do svého nástupu na mateřskou dovolenou, ve věci nebyla
vydána soudem žádná rozhodnutí, nyní se věc nachází u předsedy Okresního
soudu v České Lípě k přidělení jinému soudci, věc je vedena u Okresního
soudu v České Lípě pod sp. zn. 41T 85/2014.

 

S pozdravem

 

JUDr. Alena Procházková, v.r.

místopředsedkyně Okresního soudu v České Lípě

 

Za správnost vyhotovení:

Veronika Drábková