Informace o řízení 3 T 32/2011

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 3 T 32/2011 nejlépe v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v úplném, ale omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 32/2011" s evidenčním číslem c2843d60-3bc9-48f8-bdcd-d128bd4997dd a s
běžným číslem 9255/2018 bylo doručeno dne 12.02.2018 10:34:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Poštová Tereza JUDr., Okresní soud v Liberci

Vážený pane Havlíku,

 

dne 12. 2. 2018 byla Okresnímu soudu v Liberci doručena Vaše žádost,
kterou jste požádal o poskytnutí informací vztahující se k řízení vedeném
zdejším soudem pod spisovou značkou 3 T 32/2011.

 

K Vaší žádosti Vás povinný subjekt upozorňuje, že je oprávněn poskytovat
pouze takové informace, v nichž provede anonymizaci osobních údajů, a to
s ohledem na ustanovení § 8a InfZ, podle kterého  povinný subjekt poskytne
informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzických
osob a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich
ochranu. Takovým předpisem jsou v prvé řadě ustanovení § 81 až § 90 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upravující ochranu osobnosti a
soukromí fyzické osoby a dále pak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, který upravuje právo na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromí a práva a povinnosti při zpracování osobních
údajů, a to zejména jeho ustanovení § 4 písm. a) a c). Povinný subjekt Vám
tudíž není oprávněn požadované informace poskytnout bez provedení jejich
anonymizace.

 

Žádám Vás tak o sdělení, zda jste s nutností anonymizace srozuměn, a
požadujete tak zaslání předmětných informací v této věci v anonymizované
podobě. V opačném případě by musela být Vaše žádost povinným subjektem
v rozsahu anonymizace odmítnuta, a nebylo by tak možné vyhovět Vaší
žádosti o zaslání vyřízení žádosti na uvedenou emailovou adresu bez
uvedení Vašich osobních údajů. Odmítnutí poskytnutí informací je správním
rozhodnutím, které musí žadatele v souladu s [1]§ 68 zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu, identifikovat.

 

Zároveň Vás informujeme, že anonymizace se týká pouze údajů o fyzických
osobách.

 

Jména a příjmení soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních
exekutorů, znalců a tlumočníků, insolvenčních správců a dalších osob,
které jsou na základě zvláštního předpisu zapsány ve veřejně přístupných
seznamech, pokud jsou uvedeny v souvislosti s jejich působností, pro
kterou byly do veřejně přístupných seznamů zapsány, nejsou chráněnými
osobními údaji. Rovněž tak nejsou chráněnými údaji informace o
specializaci soudců a státních zástupců stanovené v rámci rozvrhu práce
soudu nebo organizačním řádem státního zastupitelství. Názvy a další
identifikační údaje právnických osob rovněž nejsou chráněnými osobními
údaji, a nepodléhají tak anonymizaci.

 

 

S přátelským pozdravem,

 

 

JUDr. Tereza Poštová

asistentka soudce

 

Okresní soud v Liberci

U soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel.:       +420 485 238 111

email:   [2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. https://www.beck-online.cz/bo/document-v...
2. mailto:[emailová adresa]

Košková Jaroslava, Okresní soud v Liberci

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám k Vaší žádosti doručené 12. 2. 2018 zasíláme odpověď.

S pozdravem

 

Jaroslava Košková

správa Okresního soudu v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel. : 485238149

e-mail : [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]