Informace o řízení 2 ZT 430/2011

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 2 ZT 430/2011 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, datum podání obžaloby s uvedením sp. zn. případu a klasifikací trestného činu / trestných činů, datum / datumy a sp. zn. všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

1 příloha

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (charakteristika podání) doručeného elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2

Hana Dvořáková
Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]

ukázat citované pasáže

Podatelna, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

2 přílohy

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2

Lazarská  č. 4/10, 121 26 Praha 2 - Nové Město, telefon: +420/221 584 584, fax:
+420/224 262 374

e-mail: [1]Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]

 

0 SIN
2/2015-3                                                                                   
V Praze dne 7. ledna 2015

 

 

fyzická osoba

 

 

 

poskytnutí požadované informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Dne 5. ledna 2015 jste doručil do elektronické podatelny Obvodního
státního zastupitelství pro Prahu 2 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /dále jen
„zákon“/, kterou požadujete informace o průběhu řízení v trestní věci
vedené pod sp. zn. 2 ZT 430/2011 v rozsahu: „datum zah jen  trestn ho  
zen , datum zah jen  trestn ho st h n  konkr tn  osoby /osob, datum pod n 
ob aloby s uveden m sp. zn. p  padu a klasifikac  trestn ho  inu /trestn
ch  in , datum / datumy a sp. zn. v ech rozhodnut  soud v alovan  v ci,
v sledek trestn ho   zení p ed soudem, datum pravomocn ho ukon en  v ci“
/po doplnění písmen s diakritickými znaménky: „datum zahájení trestního
řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, datum
podání obžaloby s uvedením sp. zn. případu a klasifikací trestného činu /
trestných činů, datum / datumy a sp. zn. všech rozhodnutí soudů v žalované
věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení
věci“/.

 

Informaci požadujete poskytnout v elektronické podobě na emailovou adresu
[2][FOI #3573 e-mail] ??.

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám Obvodní státní zastupitelství
pro Prahu 2 níže sděluje požadované informace:

-          datum zahájení trestního řízení: 8. srpna 2011 vydáním záznamu
podle § 158 odst. 3 tr. řádu

-          datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob: 14.
prosince 2011 vydáním usnesení podle § 160 odst. 1 tr. řádu

-          datum podání obžaloby s uvedením sp. zn.: 6. srpna 2012, sp.
zn. 2 ZT 430/2011

-          klasifikace (správně – kvalifikace) trestného činu/trestných
činů: přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220
odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákoníku, návod k přečinu porušení povinnosti
při správě cizího majetku podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku k § 220
odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákoníku a přečin zpronevěry podle § 206 odst.
1 tr. zákoníku

-          datum/datumy a sp. zn. všech rozhodnutí soudů v žalované věci:
5. listopadu 2013, sp. zn. 1 T 196/2012, Obvodní soud pro Prahu 2

-          výsledek trestního řízení před soudem: rozsudkem Obvodního
soudu pro Prahu 2 ze dne 5. listopadu 2013 uznána vina obou obžalovaných
podle obžaloby a odsouzeni – obžalovaný A: k úhrnnému trestu odnětí
svobody v trvání 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební
dobu v trvání 36 měsíců, k trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu
výkonu povolání advokáta na dobu 36 měsíců  a náhradě škody v částce
40.000 Kč,

obžalovaný B: k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců, pro
jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, a náhradě škody v částce
3.310.000 Kč

-          datum pravomocného ukončení věci: zdejší úřad nedisponuje
v okamžiku poskytnutí této informace jakoukoliv informací o rozhodnutí
Městského soudu v Praze o odvolání obou obžalovaných.

 

 

 

 

 

                 
                                                                                    JUDr.
Tomáš   B l á h a

                                                              obvodní
státní zástupce pro Prahu 2

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OSZ Praha 2 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[FOI #3573 e-mail] ??