Informace o řízení 1 ZN 2046/2016

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám aktuální informace o řízení 1 ZN 2046/2016 nejlépe v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce  §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městské státní zastupitelství v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 1
ZN 2046/2016" s evidenčním číslem 703845f0-32d0-4ac9-8c2e-82dc321fe35a a s
běžným číslem 3776/2017 bylo doručeno dne 09.05.2017 10:54:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městské státní zastupitelství v Brně

2 přílohy

Česká republika - Městské státní zastupitelství Brno
Zpracoval/a: Iveta Grieblerová

Věc: SIN 12/2017 - odmítnutí žádosti

Dobrý den,

zasílám rozhodnutí ve věci SIN 12/2017.

S pozdravem

Iveta Grieblerová

Přílohy: odmítnutíHavlík2017-živávěc.rtf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 3884/2017
Evidenční číslo podání: d9ab1782-cdc7-4b7f-b09b-f8f210bedd7c
Bylo podáno e-mailem dne 12.05.2017 10:07:28
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: SIN 12/2017 - odmítnutí žádosti
Počet podaných příloh: 1